A lulilwa kaatekulu ya thigwa po kooyina noohe

0
1405

Loide Jason

OMBANDAULA-Omukulupe gwomimvo 70 nasha, ota tekula aatekulu 10 mwakwatelwa omutekulu gwe ngoka a valwa kee na omagulu nomaako. Omukulupe Loide Asser okwa ti openzela ndjoka hamono oku zilila kepangelo oyo ta longitha okusila oshimpwiyu aatekulu mboka ha etelwa koyana nosho wo oyana yaa mwayina mboka ya hula ko nale.

Shika ohe shi ningi oshoka oohe nooyina yuutekulu we, oye li owa la kuushimba, ndele ihaa tumu nando omakwatho gasha kuKuku Asser.
“Ooyina noohe omo yeli muushimba moka ihe ngame itandi dhimbulukwa kutya uunake ya tumine oothewa dhoo hembundangele yawo mbaka ya thigile ndje,” osho Asser a popi.

Oshinima shimwe ta shi lilitha Asser osho shoka kutya yamwe yomaatekulu ye mboka omulongo, ka ye na oonzapo dhomavalo. Oshinima shika oshe mu dhigupalela okuya shangitha ya wape okumona oshimaliwa shoka hashi pewa aanona yeli moluhepo. Okuli muupyakadhi oshoka uuna a ithana oyana ye ye ya ningile aanona yawo oonzapo dhomavalo oha ye ya ashike ihe oha ye mu lombwele kutya uuthemba wa wo oye wu dhimbwa ko, na ka ye na nkene ye na okuninga oonzapo ndhoka.

Ngashingeyi gwaAsser ota indile maakwashigwana aanamutimahenda ya kwathele omutekulu gwe ngoka a valwa keena omaako nomagulu, opo ye mu pe okatemba opo a wa pe a ende oshinano shokilometa ya pitilila puyimwe oku ya noku galuka.

“Ngashingeyi omutekulu gwa ndje oha kwiininwa kumukwawo ngoka eli naye mongundu yimwe okuya noku galuka kosikola. Shika ndiwete kutya konakuyiwa otashi ka ninga oshidhigu oshoka omunuulema naye wo ota ende ta koko,” osho gwaAsser a ti.

Okanona hoka kena uulema mboka oko Titus Kareb ngoka ngashingeyi ena omimvo hamano nuumvo. Okwa ti nonande pethimbo lyiilonga ohashi kala oshidhigu oku ka tsakaneka aanona sho taya zi kosikola ohaningi ngaa onkambadhala oku ke ya tsakaneka oshoka ngoka ha humbula mukwa wo naye woo omuyambidhidhwa oshoka oye thike pamwe. Asser okwa ti okwa tameka okuputudha okanona haka omanga ka li ke na omvula yimwe ihe sigo ongashingeyi ina ka kwatwa kuunkundi wa sha.

Sho Kundana a thiki pegumbo ndika okwa adha oohembundangele yeli megumbo oyo ayeke taya dhana omanga yinakulu a landula oondongili ndhoka opo e ked hi hugile. Ngele inaatumbwa Titus oha ende ta hegitha omatako.

Asser okwa ti Titus okuna omagano gosikola ihe okwi kwata pomutima kutya otashi vulika elongo lye li ka yiwe moshipala molwa owike yoku enda ngele ina mona oka temba omanga pepi.

Kansela gwoshikandjohogololo shoka Fillemon Shikwambi okwa indile woo moshigwana ngele omuna oosikola dha nuninwa aantu ye na uulema opo ya gandje ompito ku Titus a ilonge omanga eli petameko lyelongo lela.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here