Omauliko giipindi gaagundjuka mOmuthiya

0
130

Maria Namupala

OMUTHIYA-Onkalo yoluhepo noyookwaahena iilonga mokati kaagundjuka aaNamibia, oye ya nyatipike opo ya mone omikalo nkene taya hupu monkalamwenyo yawo. Aagundjuka moshikandjohogololo Omuthiya oyo yamwe yaamboka ya eta po ethaneko lyokukala taya longekidha omauliko giipindi gaagundjuka, moshikandjo shoka. Shika oye shi tokola opo ya tsakanene noku ulika iilongomwa yawo osho wo okutopolelathana omadhiladhilo ngoka taga tungu oshilongo.

Aagundjuka yomOmuthiya oshiwike sha piti oya ningi omauliko giipindi moshikandjohogololo shawo,ngoka pahapu dhomunashipundi gwokangundu longekidhi David Uusiku a ti oga enda nawa. Uusiku okwa ti ngaka oga ende ngaashi ya li ya tengeneka nonando osho shali oshikando shotango taya longekidha oshiindingili shika. “Omolwesindano ndika okuza mpaka otwa dhiladhila okukala hatu longekidha omaulikilo ngaka muSeptemba omumvo,” Uusiku a koleke. Uusiku ta ti iipindi mbika oyali ya kuthwa ombinga kaauliki 31, oyendji yomuyo aagundjuka yali taya ulike iihongomwa yokomake ngaashi omatemba, omatiti naayihe ya hongwa miiti, yamwe oyali ya ulike nkene haya teleke uukuki niikulya yopamuthigululwakalo.

Omauliko oga tamekele pehulilo lyaSeptemba etaga hulu moshiwike shotango shaKotoba. “Onda hala okupandula aagundjuka yomomudhingoloko osho wo mboka ya za koombinga noombinga dhoshitopolwa shetu sho yu ulike eitulemo lyawo, noyendji oya kutha ombinga, shino oshe tu kumike opo oshiindingili tu shi ninge shokomumvo tse tatu kala aluhe hatu tsakanene,” Uusiku ta gwedha po. Aagundjuka oya popithwa pambelewa kuMinista yaagundjuka nomayakulo gopashigwana Jerry Ekandjo, ngoka e ya kumike ya kale aagandji yiilonga ndele haa taambi owala ya yo.

Ekandjo okwa pandula wo aagundjuka sho yi imanga kumwe, moku yambula po oonkalamwenyo dhawo nelalakano lyokukondjitha ondjala noluhepo mokati kawo.
“Omukulu gonale okwa tile waana mutanda ku na ngombe ngoye waana mpagona ku na iilya, omwa ningi nawa sho mu ulukile ayehe komutse gondjamba, onda hala aagundjuka yiitopolwa yilwe moshilongo ya kutheko oshiholelwa oshaanawa, onde mu pandula nondi wete kutya omuna omathaneko omawanawa monakuyiwa,” Minista Ekandjo a ti.

Okwa ti omalalakano gamwe gomauliko ngaka ogo okukondjitha omashongo ngoka ga palamena unene aagundjuka, shono tashi pitile mokuyambulapo noku humitha komeho eliko lyoshilongo, lyi kale lya kola, nokukwatha epangelo moku adha oondjodhi ngaashi unene ondjodhithaneko yo 2030.

Minista Ekandjo okwa pandula aakuthimbinga miipindi mbika, a ti nonande osho shotango omwaalu ogundji, nokwi inekela kutya otayi koko yo tayi kala tayi taamba aayuliki ya za palwe moshilongo.

“Aakuthimbinga miipindi oyendji aanangeshefa aashona noyopetameko, yo oyo haya kwathele mokuyambula po eliko lyoshilongo, onkene na ya simanekwe noku nkondopalekwa opo ya ninge aanangeshefa aanene monakuyiwa,” Ekandjo ta ti ngaaka.
Okwa indile aanangeshefa, naaniikondo ya yooloka, ya kwathele aagundjuka opo oondjodhi dhawo dhi tse, yo ya vule okwa adha iilakanenwa yawo.

Pehulilo lyomauliko giipindi Uusiku okwa uvaneke, taya kala ye na iinyangadhalwa ya yooloka omanga omumvo inaagu pwako, yo taya talelepo oosikola nokupopitha aalongwa.

Okwa endulula kutya oku uvite etumba molwashoka iipindi yawo oye enda naanaa ngaashi yali ye yi thaneke, naagundjuka oyu ulike eitulemo lyawo.

Okwa pandula omahangano ngoka ga yambidhidha ya vule okupititha iipindi yawo ngaashi ombaanga yotango yopashigwana (FNB), oongeshefa dha Mumati mkwetu mOmuthiya na yalwe woo oyendji.

Aagundjuka oyali ya gandja oonzapo komahangano ngoka ga kwathele, nelalakano lyoku ga kumika ga tsikile neyambidhidho ngaa ndyoka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here