Presidente Geingob otaka yuulula Oranjemund

0
127

Tuulikki Abraham

ORANJEMUND-Odoolopa yaOranjemund, moshitopolwa sha //Karas otai ka yeululwa pambelewa kOmuPresident woshilongo Omundohotola Hage Geingob mOlomakaya loshivike tashi ya

Odoolopa yokawe oya kala ye li kalekelwa okudja pomido 1920 eshi okawe ka tamekwa okufewa monhele omo.
Ovanhu ovakala hava ningi omaindilopitikilo opo va dule okuya kodoolopa yaOranjemund, oule weedula da kapita.
Omunashipundi wehangano lovanangeshefa moshitayi shaOranjemund NCCI, Israel Kalenga, okwa lombwela Kundana kutya, odoolopa yaOranjemund otai yeulukile aveshe pambelewa mohani ei”, osho Kalenga a tumbula nomufindo. Ta ti ei omhito iwa okushiva ovanangeshefa, opo va dule okukapindika noku ka tunga modoolopa yaOranjemund.

Kalenga ota shivifile ovaNamibia aveshe na unene tuu ovanangeshefa ovo vena ehalo lokukala pepatululo pambelewa lo doolopa ya Oranjemund kutya, ovo vena ehalo lokukakala po, opo va ninge ekwatafano naye, ye a adule okuninga omalongekido aeshe taa pumbiwa. “Ovanhu aveshe ovo tave ke uya kodoolopa yaOranjemund fiyo omomfiku 14 Kotoba 2017, ova pumbwa okulinyolifa, shaashi pefimbo opo odoolopa inai patuluka natango pambelewa. Onghene oshafimana neenghono, opo aveshe ovo vena ehalo okufika omanga omafiku 14 Kotoba inaa fika, na va ninge ekwatafano nombelewa yehangano lovanangeshefa moshitayi sha Oranjemund, opo oinima aishe ikale melandulafano,” Kalenga osho a kunghilila. Kalenga okwa tumbula yoo kutya, efiku tuu olo lomafiku 14 Kotoba, efiku Oranjemund tai yeululwa pambelewa. Ombelewa yehangano lovanangeshefa ola longekida, odila melongelo kumwe nehangano lomatukodila moNamibia, opo ava tava dulu okufuta odila va dule okulonda odila voo veuye va uhale pepatululo pambelewa lodoolopa.

Odila otai ka tuka efiku tuu olo ongula inene po 7h00, okudja kokapale keedila ka Hosea Kutako, noku ya kOranjemund, tai kaaluka efiku tuu olo komatango potundi 18h00. Efiku tuu olo odoolopa ya Oranjemund tai patululwa pambelewa, olo yoo efiku ondjila oyo ya longwa nokutulwa oteya pokati ka Oranjemund na Rosh Pinah, nayo tai ka yeululwa pambelewa.

“Ovanangeshefa vanini no va nangeshefa vakula amushe omwa teelelwa, odoolopa oyo ya kala ye li kalekelwa, oya kwatakanifwa kumwe, opate oya tungwa, ileni tutaleni aishe ei eshi tai yeululwa, opo tu taleni kutya, odoolopa ei ohatu i yambulapo ngahelipi, onga ovanangeshefa mo Namibia.” Kalenga tadenge omufindo.

Okwa tumbula kutya odoolopa ya Oranjemund, oina ashike omatungo oo a tungwa mo komhina, onghe epatululo pambelewa eli otali kapa ovanangeshefa omhito, opo vadule oku uya va tunge modoolopa, ongee omaumbo ile eenhele dokunangala ovaenda nosho tuu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here