Uunamapya wa pumbwa oondunge oompe dhokulonga

0
34

Omutoolinkundana

Windhoek-Namibia okwa pumbwa oku eta po oondunge nomikalo omipe dhokulonga nokulitha iimuna pwaana ehulilo opo a yande ondjala mokati koshigwana she shoka tashi indjipala esiku kehe.

Oshigongi shoonkundathana dhomuule kombinga yoshikondo shUunamapya nuuniimuna sha longekidhilwe kOmbaanga yOshilongo nenge Ombaanga yaNamibia osha uvu nkene aanawino taya keme kombinga yuupyakadhi woondya inaadhi gwana, mboka ye wete tawu ka adha oshilongo shika monakuyiwa.

Aanawino oya londodha kutya ngele inaya eta po omikalo omipe dhokumuna nokulonga iikulya oshilongo otashi ka taalelwa kondjala.
Gavena gwOmbaanga yaNambia, Iipumbu Shiimi okwa londodha kutya ngele oshigwana inashi kambadhala okushonopeka eikwatelelo koku eta mo iikulya okuza pondje nena oshina eshongo enene.

Namibia otaku hokololwa ha eta mo iikulya okuza pondje yomwaalu gwooperesenda 60. Momumvo 2015 no 2016 oshitopolwa shuunamapya osha li sha longa iikulya iishona okuyeleka nomimvo dha pita po.

Namibia omimvo ndhoka mbali okwa li a longo iihape iishona nootona 49 869. Iilya yuusila woomboloto nootona 95 190, epungu etokele shi li pevi nootona 120, 659 ngano omahangu oga li pevi nootona 6,096.

Pamwe nekooloto lyiipalutha yomomapya ndika, oshikondo shuunamapya okwa popiwa sha shuna pevi moku eta mo sha momahupilo goshilongo nooperesenda 4 mo 2008 sigo osha shuna pevi nokuthikama pondondo yooperesenda ashike 3,4 sigo ooperesenda 4,2 ongo ondjele yopokati methimbo olyo tuu ndyoka.

Okwa thaneke kutya Namibia na ete po elunduluko nokulundulula omikalo dhokulonga moshimpungu shika. Okwa ti opwa pumbiwa elunduluko ndika opo ku shonopekwe eetemo lyiikulya okuza pondje yoshilongo. Okwa ti osha pumbiwa opo pu tungwe iikwafabulika mbyoka tayi longo iinima yuunamapya noku longwa ya pwa tayi landwa moositola dhomoshilongo.

Omuperesidente nale gwehangano lyaanAfaalama lya Namibia nenge Namibia Agricultural Union, Paul Smit okwa ti konyala ooperesenda dhi vule 60 dhoshigwana ohadhi longo sha shi na ekwatathano nuunampaya nuuniimuna. Shika ohaye shi ningi opo ya vule okwiihupitha. Uunamapya moNamibia owa kwata evi lyoohektara oomilliona 64 nenge ooperesenda 78 dhevi, mwa kwatelwa omagumbo konyala 206,000 no sho wo aantu omilliona 1,7.

Mombapila yoonkundathana ndjoka ye a tula poshitaafula, kombinga yiikwafabulika osho wo iilonga yuunamapya okwa fatulula kutya molwa ompumbwe yomvula oohektala ashike 40,000 odho oombwanawa nokulongwa omapya, oshikwawo oshilongo ohashi mono iihuna koluteni ndoka halu kala konyala omimvo hamano dhomomimvo 10 kehe.

“Oshinima oshikwawo shoka sha fala mompumbwe yiikulya osho ekanitho lyiikulya yomoshilongo muka pamwe nuunongo wankene mbika hayi longekidhwa,” Smit a ti.

Okwa dhimbulutha aanawino naakali moshigongi kutya uuna uunamapya wuna oonkondo opo ashike oshilongo tashi vulu okwiipalutha shoshene unene tuu sho shika tashi indjipala unene.

Uunamapya ngele otawu longo nena oshilongo otashi vulu wo oku eta po oompito dhiilonga noku etamo iimaliwa yopondje yoshilongo. Uunamapya otawu gandja woo iilongithwanima moka tamu ndulukwa iilongomwa iipe moofabulika dhiilongomwa yuunamapya, Smit a ti. Okwa tsikile ko a ti shika otashi kwatha oplana yoHarambee okuhwepopeka iizemo yuunamapya.
Smit okwa thaneke kutya iikunwa nenge iimeno yomoshilongo oyo nayi talike uuna tapu longwa nuunamapya.

“Nkene tatu longo iikulya moshilongo naku talelwe monkalo ndjoka kutya esiku limwe otapu ka kala pwaana iikulya tayi ya mo, she etwa komakuyunguto gaahoka hatu mbesitele oondya nenge pamwe onkalo yombepo ya nayipala kiitopolwa mbyoka no sho wo otuna okutala kutya otashi ke tu pula shi thike peni ngele itatu eta po elunduluko mbala,” osho a londodha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here