Aandangwa ya nyanya molwokankela

0
99

Maria Namupala

ONDANGWA-Omolwetaandelo lyokankela aakalimo yomOndangwa mekwatelo komeho lyaFitpro health Club, oya longekidha omunyanyo nolweendo lwowina sho ye ende okuza pomatungo goSun Square sigo okOluno.

Eengathithi lyaantu oyendji olyali lya gongala nokweenda pamwe nelalakano lyoku ulika uukwawo wanankali omolwetaandelo lyokankela unene yokegundji ngele omaakiintu nenge maalumentu.

Omunambelewa Hileni Kuumbwa okwa ti oya longekidha olweendo nduka oshikando shotango, okudhimbulukwa oshiwike shiikonga yowina yokankela ndjoka kwa konekwa tayi mana po aantu moshilongo.

Kuumbwa okwa ti esiku olye endele nawa molwaashoka oshigwana oshindji oshali sha holoka noku uva uukwawo wanankali pamwe , unene naamboka taya lumbu nokankela osho wo okudhimbulukwa mboka ya hulitha omolwa omukithi nguka.

Konima yolweendo aakatuki oya popithwa komupangi Helena Nghipandulwa ngoka a yelitha kutya aakiintu oyo unene ya taalelwa keshongo lyokankela yokomagundji, eya dhimbulutha kutya ndjika otayi indjipala unene muyo.

“Okankela otayi indjipala noku mana po aantu moshilongo shetu , nonande tayi manapo aantu ngeyi ohayi vulu okukondjithwa nokuhulithwa po uuna ya monikila po, noku pangwa manga yili pondondo yopetameko,” Nghipandulwa ati ngaaka.

Okwa ti okankela yokomagundji no yokoshivalelo oya konekiwa oyo unene tayi etitha omaso maakiintu, nokwa kumike ootate noomeme ya kale aluhe ha ya yi komakonakono ya talike ngele oyena okankela yo yi monikilwe po nokupangwa mbala, shoka a ti otashi kwatha okulelepeka oonkalamwenyo dhawo.

Nghipandulwa okwa indile oshigwana shi kondjithe omukithi nguka , yo iikonga yokugandja omauyelele kombinga yomukithi yi tsikile tayi endele pamwe nelongo moku gandja uuyelele kutya omolwashike sha pumbiwa opo aantu ya kale tayi ikonakonitha okankela.
“Opuna omikalo odhindji tadhi vulu okulongithwa mekondjitho lyomukithi gokankela ngaashi okuninga omadhewo ethimbo kehe, okuhulithapo elongitho lyomakaya, iingangamithi, omalovu osho wo okulya iikulya mbyoka tayi tungu. Natu kale woo twa kwashilipaleka kutya omakonakono goomeme nootate ohaga ningwa opo omukithi nguka gu kondjithwe,” a tsikile ngaaka.

Aakuthimbinga oyendji oya holola eyeme lyawo enene taya popi kutya aantu oyendji oya hulitha molwashoka inaya konakonwa mbala go omukithi gu monikilepo noku pangwa manga guli petameko, oyendji inaya nongela uuwanawa womakonakono kutya aakiintu nenge aalumentu unene tuu komagundji nosho wo kiilyo yoluvalo.

Esiku ndyoka yamwe mboka yali ya monika omukithi omimvo dha piti oya li ya gandja uumbangi wawo, wa nkene ya kondjitha nokusinda omukithi gokankera ngoka yali ya monika, nongashingeyi oyo aasindani.

Elizabeth Booysen okwa hokolola nkene okankela ye ya monikila po , naandjika oya pangwa mbala, ati nonande sha pula ethimbo aaluke okwe gu sindi nongashingeyi oye omusindani.

Booysen okwa kumike aakiintu naalumentu ya kale haya igumaguma ya tale ngele oyena uutumba momagundji yo ya konakone piilyo yoluvalo. Okwa ti oomeme naya simaneke omakonakono gawo gokomwedhi, opo ngele oyena okankera yi kale ya monika mbala etayi pangwa. Okwa dhimbulutha aakuthimbinga kutya omukithi nguka ohagu pangwa eta gu aluka uuna gwa monika kuyele.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here