Ethimbo lyuunamapya wegameneno po miitopolwa ya ayehe

0
35

Omutoolinkundana

Windhoek-Omanga omailongekidho taga ningwa omolwethimbo lyoondima epe, konyala oshigwana shi vule etata lyaakalimo yaNamibia oomilliona 2,3 ya kala miitopolwa ya ayehe kuumbangalantu oya tegelela oku tameka epandja lyomalunduluko momukalo gwokulonga omapya gawo.

Omukalo nguka tagu dhenge omuthindo mokulonga omapya ndele evi itali piyaganekwa unene , otaku tiwa otagu ka tulwa miilonga momuhingo inaa gu longithwa nale sigo oompaka.

Ehangano lyelongelokumwe nehumokomeho lyopaigwana lya Ndowishi[GIZ], oYunivesiti yUungomba yaNamibia, epangelo okupitila moshikondo shuunamapya oyo taya hingi omalunduluko mokulonga huka taku lalakanene okukaleka evi inaali piyaganekwa unene pethimbo lyoondima.Elalakano okugamenena po evi omanga lya kunwa iikunwa noshowo, sho mbika tayi helelwa.

Uunamapya wokugamenena po owa etwa po kOshikondo shuunamapya,Omeya nOmakuti opo okulonga iikulya ku iyuthe kiilanduli yelunduluko monkalo yombepo. Omukalo nguka aanamapya ohaya longitha oshipululo shoku tatula oluma nenge omukalo gwokukuna pokuma inaa pa pululwa ngaashi sha igililwa ngashingeyi, elalakano okugamena onkalo yevi noku yi kaleka inaayi piyaganekwa.

Omukalo gwokulonga nguka ohagu longithwa noku humithwa nawa komeho mishiinda longo yetu na ogwa kala momalolelo moNamibia ngashingeyi uule womimvo 10.

Ogwa kala nokulongitha iilongitho ya hambulwa kuBaufi, ngoka ha hambula iilongitho yuunamapya ngaashi iipululo yoku egulula evi.Baufi oha hambula wo iipululo hayi hilwa koonani nokiinamwenyo yilwe.

Okulonga nokugamena po evi huka otaku ka longithwa ongo omukalo gwokupekapeka uule womimvo ndatu dhokulonga tadhi landula sigo omomumvo gwoondima gwo 2019. Opolohalama ndjika otayi ka kwathela aanamapya komhala ga ayehe opo ya longithe omikalo tadhi iyutha kelunduluko monkalo yombepo.

Omasiku ga zi ko GIZ okwa li a hiya aagandji yomayakulo guunamapya opo ya ete uuhoho wokutula momapya. Uunamapya wokugamena evi owa kankamekelwa komikanka ndatu, dho, odho evi itali longwa, iikunwa mepya ohayi dhingolokithwa mokulongitha iimeno ya yooloka omathimbo nomathimbo, evi ohali kala aluhe lya siikilwa kiimeno nenge niiyaga ya za kiimeno. Omukalo nguka ohagu vulu oku indjipaleka uuhoho nenge iikulya yiimeno mevi osho wo okushonopeka ekanitho lyomeya.

Opolohalama ndjika yomuhingo omupe gwokulonga oya tala kiinima ine, ngaashi okudheula aanafaalama kombinga yokulongitha omikalo tadhi tsu kumwe nelunduluko lyonkalombepo, ehwepopeko megandjo lyomayakulo guunamapya, okushanga iilongwa mbyoka yi ilongwa moshinima shika, noku eta po ontseyo muuministeli wuunamapya okutula miilonga omikalo dhokulonga iikulya tadhi endele pamwe nelunduluko monkalo yombepo. Omukalo ngaashi nguka ogwa kala nokulongithwa omimvo odhindji nopoloyeka ndjika ompe otayi ki ilonga kwaashoka sha monikwa miilonga mbika monakuziwa.

Moompito dhimwe omukalo nguka gokulonga tagu tsu kumwe nelunduluko monkalo yombepo ogwa eta eteyo lya indjipala. Okulonga nokugamenena po okwa kala melongitho oku za tuu momvo 2000, ihe nguka ogwa longithwa neitulemo lela mo 2009. Okuza nee mpoka opwa kala nopuna omikalo dha yooloka miitopolwa yokuumbangalantu, ndele mbika itayi longwa mekwatelo komeho nomewiliko lyolutu lumwe andola. Oshikwawo ooporoyeka ndhika ka dha li dhina, ngoka ha tala kutya odha longa nawa nenge inadhi eta po elunduluko lyontumba.
Onkene GIZ okwa gandja oshinakugwanithwa ku ndohotola Justine Braby okutalulula okulonga omapya molupe lwokugamenena po evi moNamibia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here