Moshitila Mwa Z’Ondjupa : Omaukwatya gomakwatathano gomangeshefelo nogaanangeshefa pethimbo ndiyaka

0
64

Momumvo 1962, kapwa li pu na ngoka a hala okutaamba otjeke yandje mOoholosaila dhomuushimba. Kakele kutya hangame awike ngiika nda li muupyakadhi mboka, oshoka onda koneke kutya aanangeshefa, otwa li owala hatu ende nooshako dhiimaliwa, tse nooTomas yaNakambonde nooNangolo dhaMukwiilongo, nooEdward lya Mbango, nooSilas yaKweyo, nooDavid yaSheehama gwOmumbalantu, nooEliakim lyaNamundjembo, nooNangolo dhaJakob nooHerman Toivo yaToivo. Ya Toivo nguno, okwa li e na ositola pOndangwa, nopethimbo ndyoka aanangeshefa aashona, otwa li hatu ende mohauto ye yoBedford.

Aanangeshefa mboka ishewe ya li ye na iihauto pethimbo ndyoka oya li; ooDavid Sheehama gwOmumbalantu, ooAnanias yaKamanya, ooKilian kaAmupolo nooJubeka yaMateus, kuume kaYaToivo.

Aantu mboka nda zi nokusholondondeka, oyo ya li aanangeshefa aakuluntu. Ya Toivo sho a li e na ositola pOndjondjo mOndangwa, ye Jubeka okwe ya po a zi kuumbwiti kOluwingi, e ta tungu wo okefe ye pOndjondjo.

Okefe yaJubeka oyo ya li okefe yotangotango mOwambo, noya li hayi teleke nokulanditha iikulya iiwanawa. Jubeka okwa ka ya kombanda, muupongekwa, ndele ta zi ko ke na oshipala.

Omunangeshefa Kakolonya, ano Wilhelm Hiskia yaHauwanga, naye wo okwa li gumwe gwomaanangeshefa yotango. Silas yaMbokoma, naye okwa li gumwe gwomaanangeshefa yopetameko, ngoka a li ha longo nuudhiginini, ano okwa li ha kondjo lela. Aanangeshefa yamwe oyendji oye ke ya konima yetu.

Omusamane Shigwedha sha Simon, mbono aanona muunangeshefa, otu ya li komeho, oye ke ya ngaa ye tu landule oyo nooJohannes yaAndjamba, ooMauno gaHaidongo gwokOmbalantu nooJosef yiIsmael hi ithanwa Mbulu , mbono aamati aashona lela , opo ya tameke, oya adha twa tameka nale. Nandi shi tumbule wo nesimaneko kutya, mOwambo omwa li aamati oyendji ye na oongeshefa, mboka inandi vula oku ya totomona ayehe membo muka.

Iiyenditho nando oya li ya pumba, kasha li sha dhigupalele aanangeshefa okweenditha iilandithomwa yoongeshefa dhawo, oshoka kaya li haya landa iinima oyindji.

Iilandithomwa yetu atuhe oya li hayi vulu okugwana mokahauto okashona.
Kehe gumwe okwa li owala ha vulu okukala e na nando oshipakete shimwe nenge iyali, itatu nenge ine lwaampoka.
Miipakete otwa li hatu humbata mo iinima yokulanditha ngaashi uuleke, oothewa niikwawo yilwe. Katwa li hatu landitha okapakete akehe kuuleke, ndele otwa li hatu hahitha uuleke kookamwe nakamwe.

Ngame ondi na olupandu lwa sheyelwa aanangeshefa ooyakwetu, oshoka petameko otwa li hatu kwathathana nawa.
Lwanima sho twa ka koka muunangeshefa, opo nduno twa kala hatu tilathana. Pomathimbo ngeyaka, iilandithomwa yoongeshefa dhetu otwa li hatu ke yi landa kOshaanda, kOshomeya nokOtjiwarongo.

Oshinima osha ka kala nduno kutya uuna wa pumbwa oshiyenditho, oho ka pula ngaa ngu e ku faalele,ina hala nando shaashi oku shi shi kutya oho landa iinima oyindji.

Nokuli ngele owa adha kutya owa za popepi naye kegumbo, aae-e, ite ku faalele, ina hala nando, shaashi okwa hala wu sekele, niinima yoye yi ye muupyakadhi. Ooyamweyamwe onde ya pandula ngaashi ooDavid yaSheehama, gwOmumbalantu, mbono oya kala haye tu kwatha unene oshoka oyo ya kala haa piti moshitopolwa shetu, David Sheehama okwa li ha ningi uunalumwe ote ku helulile ngaa popate, ye lulwe te ku fala ngaa pegumbo.

Aanangeshefa yokOndonga noyo kUukwanyama pethimbo ndiyaka oya li kokule , onkene kaya li haa vulu okuthindikila omuntu kegumbo niinima ye, onkene oya li haye tu helulile owala mOndangwa, ngoye omuntu to ka konga okatemba, nenge to ka konga ngu ta vulu oku ku fala kegumbo.

Osha li ngaa nduno hashi kala shi na ondilo, oshoka gumwe oto adha ta ti: “Tegelela andiya ndi ye penipeni manga, iinima yoye otandi ya ndi yi tsilike komatango” Wa li nduno okutegelela, sigo ongula taku shi, omuntu ine ya, to kambadhala okutala ishewe kutya, oto ka thika ngiini kegumbo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here