Neshuku a yi pehala lyanakusa Sheyavali

0
518

Maria Namupala

ONAMISHU-Oshikandjohogololo Eengodi moshitopolwa Oshikoto osha mona omuwiliki gopapolitika omupe sha landula eso lyaWalde Sheyavali ngoka oye a li onuwiliki goshikandjo shoka omimvo odhindji

Omuwiliki omupe nguka oye Protasius Neshuku omvalele yomuAshimbamba moshikandjohogololo osho tuu shoka. Neshuku okwa tseyithwa oye omulanduli gwaSheyavali sha landula sho edhina lye olyo alike lya gandjwa kongundu yoSwapo opo oye a kale omuulikwahogololwa gwayo momahogololo ngoka ga li gena okuningwa konima yomasiku 90 okuza peso lyakansela Sheyavali. Ihe oongundu dhilwe dhopolitika kapena nando oyo yimwe ya tumu edhina lyokandidate yayo oku ka kutha ombinga mehogololo ndyoka lya li li na okuningwa omwedhi tu uka.Onkene pamautho goveta yomahogololo gookansela, uuna omuuwilikwa gumwe oye awike eli pehala ndyoka nena nguka oha pewa oshinakugwanithwa shoka no inaapa ningwa we omahogololo.

Neshuku okwa tegelelwa a ka ganithilwe iilonga yuukansela wEngodi momasiku 18 ga Novomba nuumvo. Omuulikwa kansela Protasius Neshuku okwa longa pamwe na nakusa Walde Sheyavali, sho a kala oye omukwatakanithi gongundu yoSwapo moshikandjohogololo shoka sigo opethimbo ndika sho a iinekelelwa oshilonga shuukansela.

Okwa valelwa muAshimbamba moshikandjohogololo osho tuu shoka, nokwa kala omukwatakanithi uule womimvo 12 lwaampoka. Oya kala taya longele kumwe na nakusa Walde uule wethimbo. Omunambelewa a kalelapo Okommissi Yomahogololo moShikoto, Andreas Amukoshi, okwa koleke kutya kapuna ongundu ye eta omuulikwa hogololwa gwayo, sho ya gongalele pombelewa ya kansela pOnamishu oshiwike shika , ati Neshuku oye awike a lipo onkene oye, ta ningi kansela gwEengodi, nokwa tegelelwa a kale a ganithilwa miilonga momasiku 18 Novomba nuumvo, ye a tameke niilonga pambelewa.

Pethimbo lyekwashilipaleko mpaka Omaandaha opwa li Ngoloneya goshitopolwa Oshikoto Henock Kankoshi, omukwatakanithi gongundu yoSwapo moshitopolwa Armas Amukwiyu, niilyo yewiliko lyopashikandjohogololo.

Neshuku pethimbo a tseyithwa pambelewa kutya oye iinekelelwa a ye moongaku dha nakusa Sheyavali, okwa uvaneke taka tsikila mpoka pwa hulile nakusa, nokukondjitha omashongo ngoka ga kala ya kala taya kondjitha na nakusa pamwe naakwashigwana ye.

Okwa uvaneke taka longela pamwe noshigwana, noku yakula ayehe, ye ta kala ta pulakene omaiyuvo gawo. Okwa ti nonande ta taambako oshinakugwanithwa shoka onkene uuvite uupongo sho a thigwa po ku kuume ke miilonga. Oshikandjohogololo Eengodi oshina oosenda konyala dhi thike po 23, nokwa tegelelwa kugwedhwe dhimwe, molwaashoka dhimwe dhomudho oonene nodhina aakwashigwana oyendji unene.
Nakusa Walde “Chief” Sheyavali okwa wilike oshikandjohogololo shoka okuza kemanguluko. Okwa mana oondjenda omasiku 21 Aguste 2017, mepipi lyomimvo 60.

Oye omukondjeli manguluko noye gumwe gomomapenda ngoka ga kondja noku kwashilipaleka kutya oshilongo osha manguluka.Okwali omulongisikola omanga inaa ninga kansela.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here