Oundjuo womavela wakufwa po moAus

0
105

Tuulikki Abraham

Aus-Omaumbo 80 moAus moshikandjohoololwa sha !Nami#nus moshitopolwa sha //Karas ova pewa oundjuo vokupomba oshivike eshi.
Oundjuo ova yandjwa koo vene pambelewa kuNgoloneya woshitopolwa sha//Kara Lucia Basson. Mokuyandja oundjuo Ngoloneya Basson, okwa lombwela ovakalimo vomoAus, va pandule keenghedabala adishe odo ta di ningwa po kepangelo, mokufikifa omayakulo taa pumbiwa kovakalimo vomoAus.

Mo Aus omwafanekwa tamu tungwa oundjuo veli 154, kondado yoshimaliwa shee N$ 1.9 omilliona, noundjuo 80 ovapwa okutungwa nokuyandjwa koovene pambelewa.

Basson okwa tumbula kutya epangelo koshi yondungefaneko yo Harambee , ola faneka opo likandule po omukundu wokulongifa oundjuo vomavela, ngaashi moBerseba, moAus, nomoKoes. Okwa tumbula kutya ehangano lokutunga loVero Group cc ola tunga oundjuo veli 84 mo Berseba koshimaliwa sheeN$3 oomiliona, ehangano lokutunga lo Voice Trading cc and Dollar Six Investment cc ovatunga oundjuo veli 80 no ve lipyakidila natango nokutunga oundjuo veli 74 mo Aus.

Omahangano atatu Integrity Trading , Simovio Trading cc na Veron and Son Trading ovatunga oundjuo veli 240 moKoes koshimaliwa shifike pooN$5.1 oomilliona.

Veronica Shau omukalimo womo Aus nokuli umwe womwaavo vatungilwa oundjuo kepangelo, ota hokolola kutya okwa pandula unene eshi le va tungila oundjuo. Shau omukalimo womo Aus oule weedula difike po 25 paife, ota hokola nghene va kala monghalo ihena nande oudjolowele, omolwokulongifa, oundjuo vomavela.

“Onda pandula neenghono eshi epangelo letu tungila, oundjuo. Otwa kala unene hatu mono oihuna, keembakiteli, unene tuu koomeme nounona, efimbo keshe omunhu otoi ashike koshipangelo. Omunhu ka kwali to dulu nokuninga okakunino pomunghulo weumbo loye, shaashi owa tila ashike eembakiteli di tandavele.” Meme Shau osho ayelifa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here