Maila ota eta po omizalo omipe

0
52

Pinehas Nakaziko

Windhoek-Omukadhona omukatuki moku ulika iizalomwa iipe ye ishewe omukondi nomuhondji gwoonguwo oombwanawa dhomalwaala taga konita okwa ti otaka tseyitha oonguwo dhe oompe ehuliloshiwike ndika.

Maila Kalipi, a tseyika nawa kohi yehangano lye lyokunduluka iizalomwa hali ithanwa Maila Kouture okwa ti otaka pititha iizalomwa iipe yoopatrona oompe ehuliloshiwike ndika moVenduka.

Ehangano ndika lyokukonda nokuhondja oonguwo lyoMaila Kouture, olya kala nokulonga oshindji moshilongo. Maila okwa tseyitha taka pititha iizalomwa yoshilumentu noshikiintu, okuza koohema, uupendi, uumbulukweya uushona, niikwawo oyindji, mbyoka taku tiwa oya opalela ethimbo lyongashingeyi.

Maila okwi ilongo okukonda nokuhondja iizalomwa okuza kuyina Hilkka Kalipi ngoka e mu longo nkene aantu haya kondo nokuhondja oonguwo dhoopatrona dha yooloka dho ishewe otadhi opalele omaludhi gaantu nomapipi gayooloka.

Maila okwa kala ishewe oomvula dha piti ta ulike oonguwo dhe moVenduka, momapandaanda gayoolokathana, kohi yositola ndjoka hayi ithanwa Maila Pop Up Shop. Okwa kala ishewe ethimbo ta hondjo, ye ta longo aagundjuka ooyakwawo okuhondja, nokuninga iituthi yoku ulika iizalomwa yawo.

Nehangano lye ndyoka lyokuhondja iizalomwa ya hondjwa noonyala, Maila oha hondjo oonguwo oombwanawa nota dhi hokitha.Odhindji dhomudho odhopatrona yoshiAfrika.Ndhika odhi holike kaayambidhidhi ye molwomalwaala gadho omawanawa.

Okwa tseyika wo ishewe niizalomwa yoludhi lwoMelanini, mbyoka yakala nokuzalwa olundji kaaholi yoonguwo piituthi ya yoolokathana. Nuuvo Maila okwa tokola opo a ka kale a ninga iizalomwa yopethimbo lyuupyu, mwakwatela uupendi wokuyogitha, uuhulukweya nuumbulukweya uufupi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here