Uudhano waBuild it mOutapi ehuliloshiwike ndika

0
32

Shipi Elago

Outapi-Oshitopolwa shaMusati nasho osha enda omupadhi gwelago konima sho ongeshefa yaBuild it yomOutapi tayi unganeke uudhano wotango waanasikola yeli kohi yomimvo 13 mondjokonona yoshitopolwa shika.

Uudhano mboka tawu kalako Olyomakaya ndjika otawu dhanenwa pokapale kaDavid Sheehama mOutapi.
Uudhano mboka wa kala ashike hawu uvikilwa kiitopolwa yilwe moshilongo otawu ka holoka wo moshitopolwa shaMusati ongula ya nakwasha na otawu ka etelela oosikola 16 ndhoka dha kwatwa koshihogololitho sha Build it.

Emily Kandjaba omukwateli komeho guudhano mbuka mongeshefa yaBuild it, pethimbo a li ta gandja omulombo kiikundaneki oshiwike shika, okwa holola kutya ositola yawo ndjoka ya li ya patulula omiyelo dhayo lwotango mo 2015 oya wayimina iitayi iikwawo yoBuild it moshilongo okutopola shoka haya mono momalanditho gawo nomidhingoloko moka haya landithile.

Okwa ti nando moshitopolwa shaMusati omuna oosikola odhindji oya tameke ashike noosikola 16 ndhoka dha zi moshihogololitho shawo.Okwa ti oya li ya tala oosikola ndhoka hadhi landa unene mositola yawo, na osho dha li dha kutha po omahala ngoka ge li 16.
“Otwa tegelela konyala uunona wu thike po 320 wu ka kuthe ombinga muudhano mbuka nelalakano opo uunona wu yambule po iitalenti yawo momaudhano nosho wo okuhumitha komeho eilongo lyawo lyopankalathano, uunona mboka hawu kutha ombinga momaudhano nena otawu kala wuna uuluyi wa ndjanga na otashi wu kwathele miilonga yawo yosikola,” Emily ta ti.

Osikola ndjoka tayi ka dhenga mo oosikola oonkwawo oya tegelelwa yi ka shune kegumbo ya humbatithwa oshoka otayi ka sindana iinima oyindji, kakele kekopi osipana yotango ota yi ka pewa iikutu yetanga, etanga,uundini womeya 20, noyindji ya gwedhwa po ngaashi omudhani kehe ngoka eli mosipana ndjoka tayi ka sindana otaka pewa ekopi.

Osipana ndjoka ta yi keya pehala etiyali otayi ka pewa omakopi gaadhani noondjato dhiikutu, omanga aahikihiya nayo otaya ka pewa iikutu.

Uudhano wotango owa tegelelwa wu tamke potundi ontihetatu yongula na otaku tengenekwa ethigathano ndika li ka kale lya pwa potundi ontine yokomatango mOlyomakaya oyo tuu ndjoka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here