Elelo lodoolopa yaMuthiya la wapaleka meendungu

0
53

Komutoolinghundana

OMUTHIYA-Elelo lodoolopa yaMuthiya moshitukulwa shaShikoto, ola wapaleka omeva omeendungu mbali domeendungu nhano la li la tula omuti wopombela wa pitilila. Ouyelele owa yandjwa komunambelewa omukulunhuwiliki modoolopa yaMuthiya Samuel Mbango ,a koleka kutya ewapaleko lomeva meendungu mbali ola ningwa oshivike shay pOmuthiya.

Mbango ta yelifa kutya, moule weedula da dja ko okudja eshi moshitukulwa mwa tukukile omanduwa eemwe, elelo lodoolopa palongelokumwe noshikondo shouhaku ohava pombele pefimbo eli eenhele adishe da talika kutya ohapa tendulile eemwe. Nande ovakwashiwana ihava lombwelwa kutya epombelo onaini, neudo ovakwashiwana ova mona nghee ovanambelewa vaMuni va fikama peendungu davo naasho nee veke ya kunwefa oimuna, ova didilika omeva okwa toka kae na omulyo.

Nande ina tumbula edina lomuti wa tulwa meendungu okudipaa eemwe, omukwateli komesho welelo lodoolopa yaMuthiya okwa koleka kutya, omeva okwa lunduluka molwa omuti wa tulwa mo uhapu papuko lopanhu. Oshaetifa oshiwana shi lopote kombelewa yaMuni kutya a kendabale okutapa mo oudiyo. Omeva okwa toka nokwa kanifa omulyoitaa dulu kunuwa kovanhu nokoimuna. Konyala oule womwedi ovo va li hava nu nokuxwiila oimuna yavo meendungu ova kala hava teke momaumbo aavo ve na eepomba domeva eshi shi na ondilo vali shi dulife okulongifa omeva omeendungu.

Mbango okwa fatulula kutya, nande oshiwana sha tanguna kutya ombelewa yaMuni inai shi nyamukula nawa nonefimaneko, Muni okwa kufa ko oshinakuwanifwa shokuwapaleka omeva meendungu, naadi da xupa ko nhatu inadi wapalekwa natango omolwa nghee da tungwa komilungu naMuni oku na ku diwapaleka. Kombinga yehokololo kutya Muni okwa ti oshiwana nashi ka teke nokunwefa oimuna ketale li li kokule, Mbango ota ti, Muni okwa xupa etale olo nelalakano lokukwafela oshiwana ngee pa holoka omhumbwe yomeva. Netale olo kali li kokule ngaashi sha shiivifwa kovakwashiwana.

Omukwatelikomesho woundjolowele moshitukulwa shaShikoto Peter Angala, okwa koleka kutya ombelewa ya ye oya lopotelwa oshiima eshi, nekonaakono otali twikile kutalike kutya omuti woludi lilipi wa tulwa meendungu dovakwashiwana. Ashike Angala okwa holola kutya okwa tuma omeva a ka konaakonwe noshidjemo shekonaakono eshi shi na ondilo, ohashi tumwa pondje, hashi pula efimbo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here