Elongo lyiipala kaanona moosikola …Olye e na okulilonga UN nenge aalongi aaNamibia?

0
70
Aakuluntu, noshowo assita naalongisikola yamwe inaa nyanyukilwa nande omusindalandu gwelongo epe ndjoka tali longo uunona wosikola okwi itseya paipala, uupopepi wopaipala, uukwatya woluvalo nundjolowele wopaipala.

Komutoolinkundana

Windhoek-Namibia ha ye awike oshilongo shAfrika moka aasita, aalongi noshowo aakuluntu taya ipula kombinga yomusindalandu gwIigwana Hangano kombinga yelongo lyiipala moosikola. Ootundi ndhika otadhi longwa wo aanona aashona okuza pevi sigo opongundu ontimugoyi. Yamwe ota ya ti okulonga uunona iipala moosikola ota ku humitha komeho eitseyo lyonkalo yiipala yomulongwa na ishewe itali kunduka iinima mbyoka aakuluntu haya kambadhala okuhenuka kombinga yiipala nomilalo.

Uganda, Kenya nombinga yimwe yaZambia oya tameka wo okwi ipula kombinga yelongo ndika yati otali taandeleke ohokwe yiipala nomilalo osho wo omadhiladhilo guuholume okupitila momishangwa dhosikola.

Miitopolwa yimwe yaKenya elongo ndika okwa li lya mwenekwa moosikola dhimwe omumvo gwayi. Shika osha ningwa sho kwa ndhindhilikwa aanasikola oye ndji ya ningi omapunda nopoosikola wo mpoka elongo ndika kwali ihaali longwa po momumvo 2015, pethimbo elongo lyo UNFPA lya tamekelwe okulongwa moosikola dhepangelo.

Omulandulongo nguka ogwa tulwa po kuUNFPA na oguli oshitopolwa shoshilongwa ‘Omikalo dhOnkalamwenyo’ [Life Skills]. Elongo ndika anuwa olina elalakano okuninga aalongwa taya vulu oku igamena noku gamenenapo uundjolowele wawo nondhilo yawo. “Nomolwasho opolohalama ndjika oya kankamekelwa kuuthemba womuntu, ndika otali popile ekankameno lyuuthemba womuntu osho wo enkondopeko lyaagundjuka,” ngaashi pahapu dha UNFPA. Oshigwana shaNamibia osha kala ethimbo tashi iipula omulandu gwelongo nguka tashi ti otagu hwahwameke nokukumika aailongi opo ya ye miipala noshowo monkalo yiipala iinayi gamenwa.
Oshiwike shika aawiliki yongeleka oya popi kombinga yoshinima shika unene tuu embo moka hamu leshwa kaanona.

Shika aawiliki yoongeleka oye shi popi konima sho Amushanga Takalele gwElongo Sanet Steenkamp a li a popi kombinga yomusindalongo nguka poshiithanene sha longekidhwa Komunyekadhi gwaNamibia Monica Geingos. Aasita oya ti omusindalongo nguka kaye gu uvitile ombili molwashoka otagu popi iinima yiipala ngaashi oku endathana komatako osho wo omakwatathano guushenge. Ihe aayeti po yomusindalongo nguka oya ti iitsa mbyoka ya popiwa ohayi longwa koongundu dhopombanda ndele hapu ndhoka dhili kohi yograde ontiheyali.

Oshilongwa shOmikalo dhOnkalamwenyo ohashi gandjwa ongaashi oshilongwa shoka ihaashi shangwa mekonakono okuza pongundu 4 sigo ongundi 12, nelongo ndyoka lyo lyiinima yinasha nuuholume olili oshitopolwa. Ohashi tameke nontseyo yokamukonda pweyu tashi longo aanona ya kotokele omakwato nomagumo ngoka kaage li nawa, tashi longo oshiponga shokankela yokoshipa mokati kiinima oyindji.

Elongo ndika otali kondjithwa oshoka otaku tiwa “olya za kodeveli molwashoka otali popi iinima mbyoka no itaali yi henuka. Ishewe iinima mbyoka tali longo oombyoka ihaa yi popiwa mokati kaanona nenge okupopiwa kaaKriste. Tse otwa hala aanona yetu ya kale megameno momanongelo,” osho gumwe gwaasita ati oshiike shika.

Steenkamp okwa fatulula kutya elongo lyiipala ihali gumu okulalathana nosho wo ihali longo aanona nkene ye na okushininga. “Itali kumike aagundjuka ya lalathane. Itali ya longo ya kanithe uukadhona wawo nenge uumati wawo moku ya ninga ookakombo ilitha.” Okwa zimine wo kutya elongo lyiipala itali popile wo oku idhilika iipala sigo uuna aagundjuka ya hokana.

Embo lyoUNFPA lya ndulukilwa iilongo 20 olyo omusindalongo guna elalakano okuungaunga nuushili mboka wuli po sho taku adhika aanona yomimvo 13 yaakadhona ya ninga aasimba.

Steenkamp okwa ti Namibia itaka longa ashihe shoka shi li momusindalongo nguka. “Otuna omusindalongo gwetu nosylabusa yetu yene.. Ngele owa ende mo nena oto lesha kombinga yokwiidhimbulula paipala, uupopepi paipala, okuetapo omushitwa nuundjolowele wopaipala, okuya momilalo nomupambele osho wo ekwato koonkondo. Otali popi wo kombinga yoshinima shoka tse inaatu hala okutya ko sha,” osho a ti.

MoUganda omwa holoka enyenyeto kombinga yokunenepeka elongo ndika opo li kwatelemo aanona yomimvo 10 nokupa aanona yomimvo 15 iingambekithi yoluvalo. Eetomo lyelongo lyiipala momanongelo olya li oshinima she eta ehilathano pokati kepangelo nomahangano gaashi gepangelo okuza muMai nuumvo. Epangelo lya Uganda olya tindi okukoleka omautho ngoka ga li ga ngongwapo okushonopeka esimbapalo mokati kaakadhonadhona. Epangelo olya ekelehi omautho ngaka lyati oga puka pamaiyuvo gomunona gokomwenyo na otaga ka kumika uukakombwiilitha negwithomo lyomapunda.

Oshiwike shika Omunyekadhi gwoshilongo gwaUganda, ye ooye wo oministeli yelongo, Janet Museveni, okwa pangula egandjo lyiingambeki yoluvalo a ti kashi shi oshinima tashi kothitha omuntu nawa uusiku oshoka osha puka na osha kweshula ondhiloyuvo lyetu. “Aantu otaya pewa iingamebki okuyi longitha, okulalathana, taya longitha oopela, taya ningi aasimba yo taya hoyomo omapunda. Nguka hago omukulukalo gwaAfrika,” Museveni a ti.

Ongundu yaamboka ya dhama monkulu yonale muAmerica yedhina, World Congress of Family, The Family Watch International oya ti elongo ndika ota humithwa komeho mokufundja aantu unene tuu piigongi ayihe yopaigwana osho wo piiputudhilo yopaigwana naambyoka yopondje yiilongo.

Konyala omvula yimwe ya piti po opolohalama yelongo ndika, oya tidhwa mo Kenya, momukunda gwaKisumu. Aalongi oya ti iiningwanima yuusimba mokati kaakadhona oya londo pombanda sho elongo ndika lye eta kookwaana ontseyo mokati kaanona.

MoNigeria, oompata moshinima shika odha tsikila. Shika omolwa sho embo limwe lyosikola lina omishangwa ta dhi popo “nkene aagundjuka taya mbilipaleke uuhalu wawo nokuyanda okulalathana.” Mokati komayamukulo kombinga yeidhiliko omuna iinyolwa ngaashi: okuhupitathana, okupapatelathana, osho wo kutya uunona nawu dhanathane kiilyo yawo yolutu yokuvalitha. Shika osha geyitha aaNigeria oyendji, nembo ndika ina li pitikilwa mo melongo lyaNigeria.

Aawiliki yopambepo naalongisikola oya pangula oshikalimo shoshilongwa shika sha gwedhwa membo lyOmikalo dhOnkalamwenyo’ moNamibia ya ti osha popya unene inaashi futika naashika otashi ka hwameka aagundjuka ya ye momilalo noku longa iilonga inaa yi ukilako yomakwatathano gopaihulo.

MoNamibia omushangwa nguka ogwa gandjelwe kuSteenkamp ngoka ati nguka ogwa gandja ashike omathaneko gwaashoka shina okulongwa ndele itagu ti iinima ayihe yi li mo nayi longwe uunona ngaashi yili. “Tse otu na omusindalongo gwetu ngoka tagu popi kiinima ngaashi okwi itseya paipala, uupopepi wopaipala, uukwatya woluvalo nundjolowele wopaipala, okuya pamwe paipala kwaantu yapambathana nekwatonkonga.”

“Otwa koneke kutya aakodhona aashona ohaya iyadha miinima yopaipala ye yi etelwa kaakwawo megumbo ngaashi koohe, kooyinakulu nosho tuu iinima mbika oyo inaatu hala okupopya momagumbo.’ Steenkamp okwa ti aanona mograde 4 ohaya longwa kombinga yomaihumbato omawinayi taga zi kaantu yalwe. Opo mograde 9 ohaya longwa kombinga yoku ekelahi uunona.

Moshipopiwa she okwa tumbula wo kombinga yetaandelo lyo HIV maagundjuka a ti mokati kaagundjuka yomimvo 15-24 iiningwanima ya lopotwa yili 42 oyo iipe. Oshikwawo omumvo gwayi okwa lopotwa aanona 4 076 ya thigipo oosikola omolwuusimba. “Mbaka kayeshi ashike omiyalu ndele oyo aanona yaavali, aamwayinakadhona ya yalwe aantu yena uukwatya wawo ye na oondjodhi noshowo omalalakano monkalamwenyo,” Osho a ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here