Indongo Toyota a patulula iitayi ngeshefa iyali

0
96

Maria Namupala

ONGWEDIVA-Ehwata lyoongeshefa dhaFrans Aupa Indongo, olya adha yimwe yomoondjodhi niilalakanenwa yalyo, sho lyeshi pondola oku egulula nokupatulula pambelewa iitayi ngeshefa yagwedhwa po moshilongo.

Shimwe shomiitayi ya patululwa ooshoka shoIndongo Toyota pOngwediva. Oshilyo shongundu ndjika shika ohashi landitha iihauto moshilongo ashihe, nopethimbo ndika oshina iitayi itano tayi adhika kOmbaye, Windhoek, Okahandja, Otjiwarongo oshowo shoka shomOngwediva.

Moshipopiwa she peegululo lyoIndongo Toyota mOngwediva Omundohotola Frans Indongo okwa holola etumba lye sho a kwatha mokuhumitha komeho oshilongo naasho natango oondjodhi dhongundu ye yoongeshefa tadhi tsikile okuninga dhoshili.

Indongo okwa ti ongeshefa opo yi hume komeho nawa, nokugandja omauwanawa goshili oyi na okulonga oshindji shi li mondjila, noshi li muuwanawa waalandi. “Oongeshefa odha pumbwa okukala nokulanditha iilandithomwa yongushu lela.Omitungilo dhoongeshefa nadhi kale dha kola, omathaneko gokokule sha hala kutya haku lalakanena owala omauwanawa gopakathimbo,” Omundohotola Indongo a ti.

Okwa kumike wo aanangeshefa ya kale taya longo muukumwe yo taya topolelathana uunongo . Okwa ti aaniilonga mboka taya kutwa naya kale wo ya pyokoka nawa, yo taya kala haya yakula aayakulwa nawa. Ongeshefa nayi kale nomilandu dhokweenditha noku yi tonatela dhu ukilila nawa.

“Ondu uvite etumba okuegulula oshitayi ngeshefa shandje, mehala nenge mondoolopa moka nda valelwa, ngele ote tala monakuziwa opo nda tamekela ongeshefa yandje yotango mpaka, ashike kashli oshipu, molwaashoka pethimbo ndyoka opwali omashongo niiyimbi oyindji, kakele ayihe otwe yi sindi pamwe newiliko lyandje,” ta popi ngaaka.

Omundohotola Indongo ta tsikileko ta ti elalakano lye okukala muunangeshefa woshili, olyo okulwitha nokukondjitha oluhepo nuuthigona. Okwa hala woo okukandulapo onkalo yokwaahena iilonga moshilongo oshowo miitopolwa ayihe, shika ta ti oteshi ningi mokutotapo oompito dhiilonga dhaayehe.

Moshitayi sha Ongwediva otamu adhika aaniilonga taya ihilile po40, noyena oondondo dha yoolokathana, okwa ti oyi ilongekidha okugandja omayakulo kwaayehe, nokukwashilipaleka kutya eyakulo lyawo olya matha li vule omahangano agehe moshilongo. Indongo Toyota oha landitha oohauto dhooToyota noya panga uukumwe nehangano lya Toyota South Afrika.

“Ngaashi tu shishi kutya omuntu onaka hulitha po olweendo lwe kombanda yevi, ngame otashi nyanyudha ndje okuulikila oshigwana kutya omuntu oto vulu okutotapo ongeshefa, toyi tungupo nawa nokuyi eta pamuthika mpoka tayi humu aluhe komeho, toyi thigipo nokutsikila tayi gandja omauwanawa kwaamboka taya kalapo, nonande ngoye wa hulapo,” Indongo ta popi ndhoka.

Okwati oha tsakanekwa kaantu oyendji taye mu pula omapulo ogendji, okwati nonande pethimbo ndika lyomahupilo nonkalo yeliko lyaali nawa ota tsikile nokweetapo oongeshefa oompe molwaashoka okwi itaala kutya pomathimbo omawanawa haaluhe puna oompito oombwanawa dhomangeshefelo, nomangeshefelo ngoka geya pomathimbo omadhigu ohaga kala po nokweetapo oshindji ngele iinima yoopala.

Ngoloneya goshitopolwa sha Oshana Clemens Kashuupulwa oye eegulula pambelewa oshitayi ngeshefa shoka, Kashuupulwa okwa pandula Indongo sho ta kambadhala aluhe okweeta uuwanwa moshilongo, nomomidhingoloko dhawo. Tati na tsikile nuupenda ye a kale noonkondo aluhe.

Kashuupulwa okwa ti shika otashi yambulapo iitopolwa yokomikunda, nokwa adha iilakanenwa yomoondjodhi dhepangelo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here