Oshikunino sha kufa ko fikola yaTsintsabis

0
80
Ovanafikola moshikunino shavo penongelo lavo poTsintsabis mOshikoto.

Komutoolinghundana

TSINTSABIS-Omanga eefikola dimwe da teelela kupalulwa kepangelo, oTsintabis Combined School moshitukulwa shaShikoto mewiliko lomukulunhufikola Erick Kheimseb ova shiivifa kutya, kexulilo laNovoba otava ka teya eembidi, eespinach neenyanga moshikunino pofikola yavo.

Kheimseb ta yelifa kutya ekwafelo pashimaliwa okudja kelelo loshitukulwa shaShikoto, ola etifa ofikola i ninge oshihopanenwa shiwa mekandule po londjala mokati kovanafikola 800, tava palulwa noikwambidi okudja moshikunino shavo. Onghatu ya tya ngaha oya yandja omukumo keshikulafano meefikola lokuyandja oikulya tali ifanwa “Feeding program” ekwafo linene kepangelo mokuyandja oikulya keefikola.

Omukulunhufikola Kheimseb ta holola olupandu laye keete po loshikunino sha tamekwa kulongwa muAguste notashi ka pwa kuteywa kexulilo laNovoba. Okwa koleka kutya, onghatu ei oya yandja ohokwe yoilonga yomake kounona va shiive nghee oilonga yomake hai longwa nomhito iwa kuvo mokupilaula edu va shiive eshito nokulonga noimeno yomaludi. Okwa weda po kutya ovanafikola ova kufa ko oinakuwanifwa moilonga yomake notava dulu kwiixumifa ko nokutameka eengeshefa dinini.

Ofikola i li momudingonoko hamu longwa ashike oilonga yomeefaalama,nokape na vali eemhito dimwe doilonga tadi monika po oshiwana shaapo ohashi xupu ashike momakwafo epangelo. Kakele, Kheimseb okwa holola kutya ehongo loUniversal Primary Education Grant (UPE) la longikidilwa ofikola ei koshikondo shehongo, itali kandula po eemhumbwe dehongo dounona aveshe moshitukulwa shedu liwa ihali longifwa sha. Mofikola tamu nongekwa ounona vomuhoko wOvakwanghala hava xupu momakwafo okudja kombelewa yomuprima, omuhoko ou owa talika ko omuhoko wovandedenhu mokati koiwana, nande poshitukulwa opo pe na yo omihoko dikwao ngaashi Ovadamara, Ovawambo nOvakavango.

Ofikola oi li monhulilwa yaTsintsabis moshitukulwa shaShikoto, i li oshikako sheekilometa 65 okudja moTsumeb, nomonhulilwa yaTsintsabis omu na ovakalimo ve fike po4 000. Kaino Haufiku omuwiliki wovanafikola poTsintsabis okwa pandula ewiliko lofikola mokukwatela komesho oshikunino shi li moluumbo liwa shi longwe nokwiimika oikulya yovanafikola, eshi she va pa omhito yokukonaakona nghee oikulya yomaludi hai longwa. Nande ofikola ei ya kala ya shiivika ihai eta oyiimati iwa mepito meedula da diwa, Haufiku okwa holola kutya, ope na eineekelo kutya ota pe ya elunduluko melihongo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here