Etuwa la vakwa koHelao Nafidi la hangika kOngandjera

0
2142

Komutoolinghundana

HELAO NAFIDI-Opolifi moshitukulwa shaHangwena oya kumaida oshiwana opo ngee tashi ya peenhele domaongalelo shi lineekele ovanhu ava hava kelele omatuwa opo kuyepwe oumbudi woku ivaka po.

Ekumaido eli ola ningwa komupopiliko wopolifi mOhangwena, Shisande Kaume Itumba konima eshi otuwa yokashima yoToyota Corrola ya vakwa pomaulikilo oipindi yaHelao Nafidi moshitukulwa shaHangwena, onguloshi yEtitano la djako na oya ka hangika kOngandjera moshitukulwa shaMusati. Ouyelele oo wa pewa Kundana kuShisante Itumba otau ti etuwa eli ola hangika molwamba lopate yoteya la kufwa okila noradio.

Itumba ota ti, mwene woToyota Corrola yonomola N25922OSH okwe ya momauliko oipindi yaHelao Nafifi onguloshi yEtitano ta kulameke etuwa laye pondje opo pe na omatuwa amwe po. Mokudja mo lwopotundi 13:00 okwa hanga etuwa la nyangulwa po.

Paendjovo daItumba, oshiningwanima eshi osha lopotwa keesasiona dopolifi onguloshi oyo nande kwa li taku fekelwa kutya pamwe la taulukifwa eengaba pokati kaNamibia naAngola opolifi koitukulwa ya yooloka oya kala mekwatafano.

Osha etifa etuwa li ka udike ongula yOlomakaya kutya nakuli vaka po okwa shinga onguloshi oyo fiyo opokakamba kotombo ke li kOngandjera pe neshina lokuta. Itumba ta weda po kutya mwene wokamba ke mu shii ashike oshipala ohe shi mono, okwa mona omulumenhu ta te omashina nokonima yokafimbo okwa dja po ta patulula etuwa momutwe ta kufa mo okila noradio. Yee etuwa te li fiye pomukulambo woshitauwa.

Ouyelele eshi wa fika kopolifi diva osha etifa opo obreak down yopolifi i nane po etuwa eli la fiwa polwamba loshitauwa sholukolongo pokati kOkahao nOutapi li kokololelwe kosasiona yopolifi yaShikango oko li li paife. Kape na ou akwatwa mekwatafano naashi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here