Indeni komeho aayelele aagundjuka

0
34

Otashi nyanyudha okukundana kutya konyala aayelele aagundjuka yeli eyovi oyi ishangitha menongelo, nayamwe yaa mbaka oya tsikila omanongelo gawo sigo okuya koYunivesiti nokuli. Aantu eyovi nenge ye vule peyovi otashi vulika omuntu wu tye omwaalu omushona okupandula nokugu nyanyukilwa. Ihe nguka otagu popi muule kombinga yegumbo limwe Namibia oshigwana shimwe shaNamibia.
Oshikwawo otatu popi koshinima shaantu ya dhinika nosho aantu ya thigala konima nenge nookuli ye li momukombolilo gwegumbo lyaNamibia omathimbo gamwe mbaka oya dhimbiwa nookuli. Mbaka oyo ishewe iilyo yoshigwana shoka sha tengenekwa shi li konyala paantu 55,000 moNanibia alihe. Eeno otashi ti konyala etata lyaantu mbaka oyo aagundjuka. Omakwatho gopankalathano ngoka tse hatu mono pwaana oonkambadhala odhindji, ngaka mbaka iha ye ga mono nuupu uunene tuu aagundjuka.

Onkene itashi ka kala uuyuki ngele mbaka inaya kwathelwa nomukalo gowina opo ya vule okuthika komanongelo.
Otashi kala sha puka ngele inaya kumikwa okuya kosikola opo ya vule okumanitha omanongelo gawo pamukalo ngoka
Oshinima shika shaayelele ye li konima yesiga nenge ye li koongenge dhonkalathano osha ziilile muukoloni onkene oya kala ashike ye li kokule ngaaka miinima ayihe no yaa na oompito dheilongo dhe eguluka ngaashi aaNamibia ooyakwawo.

Ngele nena inaya pewa oompito ndhika tashi ningwa owina opo ya vule okuya mumwe naaNamibia ooyakwawo otaya ka tsikila okukala moluhepo olulu notashi vulika ya sile moohepo dha tya ngaaka. Shika itashi kala mondjila.
Onkene oyena okukwathwa opo ya vule okuyambuka mo muuhepele mboka noku ikongela onakuyiwa ohwepo yoyene noyaanona yawo.
Ndika olyo etompelo ombelewa yomupevi peresidente tayi ungaunga noshinima shika oku kwatha yo ,osho wo yalwe mboka ye li monkalo yafa yawo.

Nekwatho ndika , konima yomimvo 15 itaku ka tegelelwa mbaka natango ya kale ye li konima yesiga, no itaku ka longithwa we oshitya
aayelele ya thigala po ngaashi tu shishi nena.

Ngele omimvo 25 okuza nena otatu popi aayelele kutya oye li konima itatu vulu we okugandja ombedhi konakuziwa oshoka oonkambadhala adhihe odha ningwa opo mbaka ya hilwemo muukali konima nokuya tula mumwe yu uve uupyu nomuyenye gwegumbo e Namibia.
Moka yo taya kala mo nokutyapula ashihe ngaashi ooyakwawo taya dhimbulukwa oohedhi dhawo no ye na wo oompito dhokulongwa yafa ooyakwawo.

Onkene kaagundjuka aayelele iilonga na yi tsikile ukeni komeho elongo inamu li etha tsikileni, aaNamibia ooyakweni ayehe oye li pamwe nane.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here