Lilie, Josephine naSimon taya yakula aadhani

0
47

Shipi Elago

OSHAKATI-Uudhano wokatanga kokoompadhi owo wumwe wuna omayehamo ga kwata miiti oshoka aadhani ohaya ingwandjula mumwe nolwindji shika ohashi eta omauyehame gapumbwa epango lyopakathimbo onkene puudhano kehe opwa pumbwa aahakuli yotango (eeParamedika), aantu mboka ha ya gandja ekwatho lyopawulumompumbwe manga omunuuvu ina ya koshipangelo.

Kundana okwa li a yi moonkundathana naakadhona yaali mboka yiilongela eyithano lyuuhakuli wotango womeendelelo, na ohaya longele ehangano lyoNamibia Ambulance Services, ndyoka ha li ka lala puudhano woPremier League okugandja ekwatho lyotango.

Lilie Filipus okwa ti oye li ya nyanyukwa okulonga naadhanitanga noku ya kwathela uuna ya mona omayehamo mokapale.
Kepulo kutya eyooloko oli li peni pokati koPremier League nooliha oonkwawo, okwa ti moPremier League omuna omayehamo omashona ashike ohaga kala ga yaga kegonga, tati aadhani olundji oye shi okwiigamena komayingwandjagulo ashike ngele opwa ningwa eyehamo oha li kala lya nika oshiponga oshoka mu ka aamati ota yadhana yiitulamo.

Josephine Shipingana okwa ti yo ihaya panga ashike ohaya pe ashike aadhani ekwatho lyotango, ngaashi ngele omudhani okuna oshilalo ta shi ziya ombinzi nena otuna uunongo woku thitika oshilalo. Ngele omuntu okuna omayehamo ta ga pata omifudho, ohaya pewa epango lyomeendelelo ndjoka ha li kwashilipaleke kutya omutima, omapunga, niilyo ayihe yomontulo ota yi longo na ota yipe omumvu avule oku fudhila mokana opo a mone ombepo komapunga. Epango ndika olya kwatelamo okufudhila omuntu mokana nokumupombela nomake montulo.
“Iilonga yandje ondi yi hole oshoka ohandi kwathele aadhani mboka ha yakala ya ehama na oya hala okushuna mokapale opo ya ka kwathele oosipana dhawo dhi adhe esindano, na olwindji oha yeya noku tu pandula sho twe ya kwathela,” Josephine ta ti.

Okwa ti ashike ihadhi yi inaa dhi umbilwa opuna aadhani yamwe haya kala ye na omakamba na oha ye ya ula iitya ina yi opala, ashike Josephine ota ti shika hasho shi ya iilonga ya wo moshipala. “Iilonga mbika oya pandje ohokwe nontseyo yomaudhano unene tu okatanga kokoompadhi oshoka sho nda tameke okukwathela pokatanga kokoompadhi ka nda li ndi na nando otseyo yasha, ashike ngashingeyi ondi uviteko okatanga kokoompadhi akehe noompango dhako,” Lilie ta ti.

Simon Iiyambo ngoka eli omuhingi gwo ambulasa okwa ti iilonga mbika okuyi hole noonkondo oshoka oha kwathele okufala mboka ya mona omayehamo omanene, kiipangelo na okwa pumbwa ethimbo alihe a kale e li uupathi oshoka ina pumbwa a ninge epuko mopate ye eete oshiponga oshitiyali.

Mbaka yatatu oyu uhala taya matuka pokapale kaShakati Olyomakaya ga zi ko puudhano wokatanga kokoompadhi koPremier League mOshakati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here