Moshitila Mwa Z’Ondjupa : Aatseyimambo/aayalulimambo naakonakonimambo

0
54

Muunangeshefa eyalulo lya simana oondyoka hali ningwa esiku kehe aaniilonga sho taa zimbuka. Eyalulo ndika, olyo hali gandja uuyelele kwaashoka sha likolwa, nenge sha kana momukokomoko gwesiku ndyoka. Moongeshefa dhetu , ekanitho lyomapeni gatano , otali konakonwa shi thike pamwe nepitililo lyontanitho nooR20-00 [ano ooN$20.00]. Uuthikepamwe wekonakono ndika, otawu tu kwatha molwomatompelo ngaka gatatu taga landula: Ekanitho lyomapeni gatano shika otashi tu ulukile kutya mokushendja kwetu otwa gandja oshendja ya pitilila kaalandi yetu.

Oshinima sha tya ngeyi nando kashi shi oshiwanawa, olwindji inashi etela aalandi euvonayi nesasano lyokugalukila kongeshefa nokulanda iinima yawo ngoshito. Ontanitho ya pitilila nooN$20.00 shika itashi etele omunangeshefa enyanyu, oshoka osha nika oshiponga kongeshefa. Oshinima oshi li ngeyi; epitililo lyontanitho yi thike mpoka otashi ulikee kutya mokugandja oshendja kwetu kaalandi, opwa ningwa epuko lyokwaaha gandja oshendja yi li mondjila. Moshinima sha tya ngeyi, aalandi konima otaa koneke nkene inaaya pewa ooshendja dhawo dhi li mondjila. Aalandi mboka ya dhimbulula oshinima shika, ohaya tapagala moomwenyo, taya ikeshe nokuyemata kutya, aalandithi yo pehala lyontumba ohaya nyokoma aantu.

Enyenyeto ndika, uuna lya taandele mokati kaalandi, otali gandja ekanitho lyeinekelo mongeshefa ndjoka, naalandi otaa kala kokule nayo. Shika osho tashi titha ndje kutya, ontanitho ya pitilila yesiku kayi shi naanaa eyambeko kongeshefa, ihe etidhilokokule lyaalandi mboka omunangeshefa oyo e na ondjuulukwe ya kale aluhe nokulanda mongeshefa ye.

Ekanitho lyiinima moolaka omoluufuthi: ekanitho ndika olyo ontiko kamana kandongo mokufala ongeshefa membangoloto.
Ekanitho lyiinima moolaka momukalo gwuufuthi, ohashi teneneke puuyelele ekanitho lyoshimaliwa shoka sha landele iinima mbyoka,lyontanitho, lyomahooli nolyethimbo ndyoka omunangeshefa a longithile mokweeta po shoka sha yakwa po.
Omolwomapuko nduno ngoka ngashi ga thamunwa mo metetekelo haga vulu okuholoka po muule wesiku nesiku, ongeshefa oya pumbwa aatseyimambo naakonakonimambo ya pyokoka, ya vule okugandja ekwatho mokukeelela omapuko ngoka gaa holoke .

Aatseyimambo/aayalulimambo
Ngame mwene onda koneke nokundhindhilika kutya, ongeshefa omuntu oto yi enditha owala nawa ngele pu na omalandulathano gokolela. Ngame onda ningi etokolo lyokukutha aantu mbeyaka ye shi okuyalula omambo, aano aatseyimambo, nde ya kutha kOvenduka. Manga nda li tandi longo nongeshefa yandje, tandi longo ashike momilema, ngashi oongeshefa odhindji osho tadhi longo sigo onena , onda ka konga aatseyimambo/aayalulimambo ya pyokoka. Aatseyimambo, oyo ekwatho enene mokukaleka po omwenyo gwongeshefa. Pethimbo ndiyaka aanangeshefa ooyakwetu kaya li ya hala okukutha aatseyimambo, oshoka oya li yu uvite kutya omutseyimambo/omuyalulimambo, omuntu e na omadhiladhilo ge vule ge. Etompelo lyokwaaha longa nomutseyimambo olya li nduno ngiika ndyoka kutya, ota ka yaka po iinima ye noku mu kengelela komukalo nguka naangwiyaka, nokuninga shoka inaashi tegelelwa. Koneka, omunangeshefa ito vulu okwiikonakona ngoye mwene.

Aakonakonimambo
Aantu mboka haku tiwa aakonakonimambo/ ooauditors onde yi itsu nokwiilonga iilonga yawo koVenduka. Aakonakonimambo/ aauditors, aantu mbeya haya endulula aatseyimambo/ aayalulimambo mokuyalula omambo,ya tale kutya iinima ayihe oya longwa tuu shili mondjila, nomambo oga yalulwa tuu shili nawa. Aakonakonimambo/aauditors oyo haa gandja ehokololo lyokomumvo kutya ongeshefa oye enda ngiini. Aakonakonimambo mboka ohaya gandja ethano lyongeshefa lya yela nawa. Aakonakonimambo oyo nduno ya ka papudhula ndje nokupa ndje omauyelele gokolela, opo omadhiladhilo gandje gokungeshefa ga kale ga yela nawa. Aakonakonimambo oya kala wo taya kwatha ndje mokwoodhekela ndje kutya, mpoka nenge mpeyaka owa pumbwa okutula po omutonateli.

Omutonateli ngele nde mu hogolola ohandi mu tumu nduno kuyo, e taye mu konakona noku mu tala ngele okwa gwana tuu shili okutonatela shoka tashi tonatelwa.

Omutonateli a tya ngaaka ohaye mu pe wo omulandu ngoka ta ka longa nagwo, ano omulandu ngoka tagu tsu kumwe nomambo gawo. Pethimbo ndiyaka otwa li hatu longitha owala omambo, katwa li hatu longitha ookompiuta. Kongashingeyi iilonga yomakonakono goongeshefa dhandje oyi li koVenduka, hoka oko ku na oombelewa onene ndjoka tayi kwatakanitha nookompiuta dhomoongeshefa dhetu dhi ili nodhi ili. Epuko uuna lya monika, nena ohandi tseiyithilwa meendelelo kutya mpaka nenge mpeyaka opwe enda sha sha puka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here