Olye ta ka palutha uuyuni

0
42

Mattia Prayer Galletti

Onakuyiwa yoondya otayi ka kankamena komapungulo goondunge muunamapya, ngoka taga nenepeke elongo lyiikulya osho wo okugandja oompito dhiilonga oombwaanawa kaagundjuka yokomikunda.

Manga omeho guuyuni taga tala ngele osha pumbiwa okulonga iikulya oyindji nenge ahawe, okupalutha oshigwana oshindji muuyuni, opena uushili itaa wu vulu okukondjithwa mboka tawu ti uuyuni owa pumbwa aanafaalama oyendji. Ihe omiyalu odha yela wo kutya etata lyaanafaalama moUnited States olya adha omimvo 55 nenge li vule po omanga omimvo dhopokati dhaanafaalama muAfrika pethimbo ndika odho 60 nenge dhi vule po. Onkene oshayela kutya aanafaalama aakulupe mbaka osho wo aaniilonga yawo ya kulupa otaya ulike nkene uunamapya wa pumbwa okuhila aagundjuka oyendji.

Oshigwana oshigundjuka muAfrika oshi li pomimvo 15 sigo 24 sho ishewe otashi indjipala neendelelo okuyeleka niitopolwa yilwe muuyuni. Konyala oopelesenda 70 dhaakalimo yenenevi ndika oye li kohi yomimvo 30.

Wo uuyuni inawu hepa we aagundjuka. Ngashingeyi muuyuni omuna konyala aagundjuka yeli obilliona 1,2 pokati komimvo 15-24. Konyala oopelesenda 90 dhaambaka odhili miilongo mbyoka opo tayi putuka na ishewe odhindji otadhi mwenya miitopolwa yokomikunda.
Ishewe oshigwana shaAfrika oshigundjuka, shina omimvo 15 sigo 24, otashi indjipala neendelelo ngele to yeleke niitopolwa yilwe muuyuni. Konyala oopelesenda 70 dhaashika odhili kohi yomimvo 30. Eshongo ndyoka lya taalela omapangelo muAfrika nopondje yalyo muuyuni osho oku etapo oompito dhiilonga ndhoka tadhi kutitha aagundjuka molwomahupilo geli hwepo, ndele osha pumbiwa oku eta po iilonga mbyoka wo ya kwatela mo okupalutha oshigwana tashi indjipala. Eyamukulo keshongo ndika otali ulike lyafa lya nathangwa petameko. Ngele aagundjuka oya pumbwa iilonga nena uunamapya otawu kala ompito ombwaanawa kuyo. Ihe uushili oomboka kutya shika itashi tsu kumwe nedhiladhilo ndika.

Ompumbwe yomapungulo yethimbo ele maanafaalama aashona oyo ya ningitha aagundjuka ya vule okukala momikunda nokuninga aanafaalama aashona.

Molwashoka uunamapya owa talika ko wu na iilonga oyindji na ohawu futu kashona, aagundjuka ashike yomwaalu omushona mboka yi ilongekidha okukula momikunda nokumwenya mokulonga omapya. Oyendji yomuyo ohaya tembukile kiilando nenge nookuli haya yi kiilongo yilwe kombanda yoongamba dhiilongo yawo.

Po IFAD – ehangano lyoka talilongo okutumbulapo uunamapya muyuni – tse otu uvite ko esimano lyaashoka hashi longwa kaagundjuka moku palutha uuyuni wa sa ondjala nokutunga iigwana yi na ombili.

Otwa kala nokulonga opo tu palamene omashongo ngoka ga taalelwa kaagundjuka mokutula iimaliwa moonkatu odhindji dha yooloka dha nuninwa okugandja iilonga nokuyambidhidha aagundjuka momikunda.

Ngaashi moMali, IFAD-otaya yambidhidha opoloyeka tayi kwathele okukwatakanitha aagundjuka yomomikunda naagandji yomikuli omishona nosho wo oku ya dheula paithano. Ndjika ohayi longitha wo aakwatheli aagundjuka opo ya dheule aagundjuka yomimvo dhopokati 15 na 17, aagundjuka yomimvo 18 sigo 40 mokuya ulikila oompito dha yooloka dhopamahupilo momikunda nokuya kwatha opo mbaka ya hogolole oondjila dhawo dhoku imonena iilonga.

Pehulilo lyomadheulo ngaka aagundjuka kohi yomimvo 18 oye na ompito yokuhogolola okukiilonga, omanga mboka yeli kombanda yo 18 otaya vulu oku ninga omaindilo gokupewa omikuli omishona nokudheulwa paithano opo ya vule okutameka oongeshefa dhawo.

Elyenge lyaagundjuka ya kotoka nawa kombinga yuunamapya nombepo otaya kala poshigongi shIigwana Hangano shi na sha nonkalombepo muuyuni tashi tameke muBonn sha Ndowishi omwedhi nguka. Ehangano lyuunamapya lyopaigwana otali longele kumwe nelyenge lyaagundjuka molwashoka ohokwe yawo yoku hwahwameka nkene elunduluko monkalo yombepo lya guma kehe gumwe osho wo ohokwe yawo okumona nkene ndjika hayi nwetha mo onkalo yawo unene momahala gokomikunda.

IFAD ota ti epipi egundjuka pethimbo ndika olyo omwaalu omunene muuyuni ngoka uuyuni wa kala inawu tseya: konyala obilliona 1,2 dhoshigwana muuyuni auhe odho aagundjuka. Mbaka oyendji yomuyo oye li pomimvo 15 sigo 24.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here