Omanongelo noshigwana ya opaleke Ondangwa

0
42

Omutoolinkundana

Windhoek-Aaniilonga mOshitayimbaanga shoBank Windhoek mOndangwa oshiwike sha yi oya longele kumwe nelelo lyOndangwa miikonga yokuopaleka;kohi yotema: Iiyagaya yandje , Oshinakugwanithwa shandje. Iikonga mbika oya nuninwa okukaleka oshilando sha yela nokunongopeka aakalimo nkene sha simana okukala nomudhingoloko gwa yela gwo oguna uundjolowele.

Aakalimo oya kumikwa opo ya yande okunyateka nenge okutula iiyagaya shaampoka, oya kumikwa wo okulonguthulula , okushonopeka, nokulongulula iiyagaya nenge iinima mbyoka ya ekelwahi. Konyala aakwashigwana 2 000 ya za momalukanda giipeleki naangoka goondjugo oontokele, momanongelo, moongeshefa noongeleka oya kuthombinga moshikonga shika.

Omalukalwa giipeleki nenge ngoka inaaga yalulwa ongomalukalwa gopambelewa ga heyali mOndangwa kehe limwe olya li, li na aatonateli yaheyali yomudhingoloko, mboka yi yamba okundungika aakalimo yaamoka kombinga yomudhingoloko nonkene ye na okugu kaleka gwa yela.
Mbaka oya li taya thigathana po mokukondjela epapa lyuumbapila woku ka landa moositola wongushu yooN$10 000. Ombaanga ya Windhoek oya gandja wo ekwashilipaleko lyongushu yooN$5 000 guumbapila wokuka landa mositola .

Mbuka owa li wa nuninwa oosikola dhoprima naandhoka dhooseko.Omanongelo okwa li ga pewa oshinakugwanithwa shoku eta po omathaneko ga nkene iiyagaya tayi shonopekwa, nonkene wo mbyoka ya ekelwahi tayi vulu okulongithwa ishewe moshilando moka.Aanongekwa oya li wo ye na okunduluka iinima iipe okuza miiyagaya mbyoka .

Omanongelo ngoka ga kuthombinga miikonga mbika ogo Oseko yopevi yOndangwa, Oseko yopombanda yoNangolo,oseko yOlukolo Oprimasikola yaShinime, oprimasikola Olukolo noprimasikola Oluno.

Oprimasikola yOluno oyo ya sindana uumbapila wokulanda wongushu yooN$1 200, omanga oprimasikola yaShinime ye ya pehala etiyali nokupewa uumbaplia wokulanda wongushu yooN$ 800. Ondjambi ontintatu yooN$ N$500 muumbapila wokulanda oya pewa oprimasikola Olukolo. Mongundu yomanongelo gopomuthika gwoseko, Oseko yOnangolo oyo ya sindana N$1 200, yondjoka yOlukolo tayi pehala etiyali nooN$800 opo ihe oseko yAndimba Toivo Ya Toivo oye ya puutitatu nooN$500.

“Uukwatya wetu nOmakankameno getu oge lyaathane popepi nuuwanawa woshilongo shetu na otatu taambathana oshinakugwanithwa oku eta po omalunduluko omawanawa , moku dhika po omudhingoloko gwenkondopeko neyambapalo. Ekalekepo lyomudhingoloko gwetu otali vulika okupitila miinyangadhalwa yoku opaleka ngaashi shika twa manitha omasiku ngaka mOndangwa,” Omuwiliki gwoshitayimbaanga sha Bank Windhoek mOndangwa, Frikkie Louw a ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here