Osipana ya Medi Park oyo enyakwa lyoFacebook

0
66

Maria Namupala

OLUNO-sipana yaakadhona yetanga lyomokambamba ya Medi Park yomOngwediva oyo enyakwa muudhano wokomumvo wa Facebook nuumvo. Uudhano mbuka owa dhanwa ehulilo shiwike lya piti pokapale kosekundeskola ya Andimba mOluno.

Omumvo kehe oosipana dhetanga lyomokambamba dhaakadhona ohadhi kutha ombinga muudhano wekopi ndika wa totelwepo konima yoomvula heyali lwaampoka. Nuumvo omwali owala mwa kuthwa ombinga koosipana ne, mono osipana ya tumbulwa metetekelo oyo ya kangele adhihe.
Omuunganeki guudhano mbuka Loti Mwale, okwa yelitha kutya oosipana dhaakadhona nuumvo inadhi kutha naanaa ombinga ngaashi ya li ye shi tegelela, odhindji dhali dhiinyolitha inadhi holoka we molwa omayimbo gontumba nogongandi. Osipana ndjoka oya sindana ekopi, oombandi dhili 15 nosho wo oshimaliwa koomuma sho N$3 500, osipana yo Six Stars oye ya ponkatu ontiyali noya sindana oombandi 15 noshimaliwa shooN$2 500, omanga oSexy Too ye etelele okano noya pewa oombandi noN$1 500.

Mwale okwa ti uudhano owali mombepo ombwaanwa notaya lalakanene opo ando oosipana odhindji dhi kuthe ombinga muudhano wetanga lyomokambamba, okwa holola eyeme lye kutya aakadhona inaya itulamo momaudhano nokwa hala ando ya kale taya hangana noku kutha ombinga muudhano mboka.

Ta ti oyena ehalo okuyambulapo omithika dhomaudhano miitopolwa yokonooli yoshilongo nokiitopolwa yimwe woo. “Moshilongo shetu omuna aagundjuka oyendji ashike otaya nyengwa okukutha ombinga momaudhano kehe, otatu lalakanene woo okuhanganitha aagundjuka nokuya kutha pomahala ngoka ga puka, opo kaaya ka longe iimbuluma,” Mwale ta ti. Okwa indile aagundjuka aakadhona mboka yena ohokwe yetanga lyomokambamba opo ya tameke okwi idheula yo ya totepo oosipana dhawo ya vule ku kala taya nyanyukilwa pamwe. Shino okwali eshi popi sho a mono kutya etanga lyomokambamba olyafa lya dhinika noyendji inaya hala ku ulika ontseyo yawo.

Ehulilo shiwike ndyoka puudhano mboka opwali woo pwa kuthwa ombinga koosipana dhetanga lyokoompadhi, ashike ina ya vula okwaadha ehulilo molwaashoka omwali mwa kuthwa ombinga koosipana 40 lwaampoka.

Mwale okwa ti oosipana ndhoka dhe shi pondola odha tegelelwa dhi ka manithe uudhano mbuka konima yiiwike iyali, nongashingeyi odha pewa ompito dhi idheule manga. Aayunganeki yuudhano mbuka wokomumvo oya pandula ehangano lya Old Mutual ndyoka olyo lya kwashilipaleke uudhano mbuka noshimaliwa sho N$15 000.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here