Elongo lyaakuluntu otali kandulapo okwaaheshi okulesha

0
73

Maria Namupala

ONGHULE-Omupevi-kuluntu gwelongo lyaakuluntu moshitopolwa Oshikoto Elizabeth Mwaala, okwa ti elongo lyaakuluntu olyo ashike tali patulula oonkalamwenyo dhaantu nokuhulitha po okwaashi okulesha nokunyola moshigwana.

Mwaala ndhika okwedhi tumbula omwedhi gwayi, pethimbo ta popitha aakwashigwana naalongwa yelongo lyaakuluntu, pendiki pOnghule moshikandjohogololo Quinas mOshikoto.

Aakwashigwana yaahoka oyali ya gongala mesiku lyokudhimbulukwa elongo lyaakuluntu nokwiikunda kombinga yalyo. Esiku ndyoka okwa li oongundu dhomaudhano tadhi dhana noku imba oondjimbo dhopamuthigululwakalo, yo aalongwa taya ulike shoka ya likolamo melongo lyaakuluntu.

Mwaala okwa tseyitha kutya elongo lyaakuluntu moshitopolwa otali ende tali humu komeho nawa molwaashoka , aakuluntu oha ya yi aluhe kootundi ndhoka pomidhingoloko dhawo.

“Elongo lyaakuluntu olya tulwa po owina, opo aakuluntu mboka yaashi okulesha yi ilonge okulesha, okushanga nokuyalula. Ootundi ndhika moshitopolwa shetu otadhi ende nawa nomwaalu gwaalongwa otagu ende gu uka pombanda, no yi itula mo nawa mootundi dhawo, no nda hala okukwashilipaleka mpaka nena kutya elongo lyaakuluntu olyo ashike ekandulepo lyokwaaheshi okulesha” Mwaala ta ti.
Okwa tsikile a ti oshi li ondjodhi onene kuuministeli welongo noonkuluhedhi, opo omuNamibia kehe a kale a longwa okunyola, okulesha nokuyalula, oshoka uuyuni wongashingeyi otawu ende tawu humu komeho naantu oyendji oya pumbwa okukala ye shi okulesha, yo ya kwathele aanona miilongwa yawo yoskola.

Ta gwedhapo kutya uuministeli we owuna aalongi yelongo lyaakuluntu ya pyokoka nawa nolundji oya holola eitulemo lyawo, nonande tati oyendji otaya longo monkalo ondhigu unene molwoondjila nomakwatathano.

Gumwe gwomaalongwa yelongo lyaakuluntu Toini Kuunda okwa holola enyanyu nolupandu lwe, a ti okwa kala keeshi kulesha nokonima yoomvula 10 lwaampoka okwali iishangitha melongo ndyoka ta ti olye mu kwathela unene mokukalamwenyo kwe.

“Oshi li oshidhigu okukala waashi kulesha muuyuni mbuka, unene sho oshikondo shelongo shetu sila ohenda nokutupa elongo lyoshali, onda hala okukumika ayehe yaashi kulesha moshilongo ya tameke ootundi nokulongwa ye endele pamwe nethimbo,” Kuunda a indile.
Aanaskola yelongo lyaakuluntu pOnghule oyendji oya ti ka yali yeshi okulesha nokushanga, ashike konima yootundi otaye shi enditha nawa, no yati ngaashingeyi kutya oya pewa oshipewa shini otaya vulu okulesha nuupu.

Ihe omulongi gwelongo lyaakuluntu pOnghule Helena Iipumbu okwa yemata molwashoka natango momikunda moka onkene aantu oyendji yaashi okulesha, no inaya patulukila elongo lyaakuluntu.

Okwa kumike ayehe ye na ehalo yi inyolithe yo ya endele pamwe nooyakwawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here