Ewiliko miikaha yaakiintu nekondjitho lyelunduluko monkalo yombepo

0
41

KuEverjoice Win

Omumvogu uuyuni owa mwene uupyakadhi uunene omolwoluteni oludhigu nuupyakadhi wondjala mboka inaa wu monika nale monakuziwa. Okuya pehulilo lyomumvo 2015 ooperesenda konyala 30 dhevi muuyuni odha li kohi yoluteni, onkalo ndjoka ya li pombanda inaashi monika nale nkene tuu aakuyuni ya tamekele oku shanga ondjokonona.

Oyendji oye shi tseya, kutya onkalo ndjika oya etwa keimango kumwe lya nika oshiponga lyonkalo mbepo mefuta yedhina El Nino kumwe nelunduluko lyonkalombepo pokati komimv 2015 okuya 2016.

Muumbugantu waAfrica, oshitopolwa shimwe shaambyoka ya li ya dhengwa konkalo ndjika, iilongo yaa moka oyali ya palamenwa koluteni inaalu monika nale uule womimvo 35. Oonkalo dha nika oshiponga dhopashigawna odha li dha tseyithwa miilongo ngaashi, Lesotho, Malawi, Namibia, Swaziland, na Zimbabwe. Mo South Africa, iitopolwa ihetatu yomiitopolwa omugoyi mbyoka kumwe hayi gandja iikulya koshilongo shoka nayo oya li ya gumwa koluteni.

Pethimbo ndika omumvo gwayi konyala aantu oomilliona 18 muumbugantu wAfrika okwa li ya tengenekwa ye na ondjala no yaa na oondya dha gwana. Nonando onkalo ndjika ya El Niño oyopaushitwe na ohayi holoka aluhe konima yomimvo ndatu sigo heyali , aanawino oyendji otaya dhiladhila kutya olweetho nduka pamwe nelunduluko lyonkalo yombepo oya eta opo oluteni nduka lu kale olulu nolwa ehameka unene. Omumvo gwayi ogwa konekwa ogo gumwe moka onkalo mbepo yuuyuni nenge yevi ya li ya mono oombepo dhepupyaleko odhindji. Nguka ogo ishewe pandjokonona gwali omupyu nomumvo omutitatu gwa pupyala unene pamishangwa. Onkalo yoEL Nino yomumvogu oyo wo yali ondhigu moku kutika ombepo pamishangwa, na ishewe oyo yimwe ya kwata ethimbo ele paku uva.

Onkalo ndjika yoluteni oya li ye ehameka opendji. Onkalo yEl Nino oye eta iilanduli ngaashi mbyoka yondjala, okuyonagula uulongimapya monakuyiwa nokuhalakanithapo oonkalamwenyo pamukalo ngoka unene tuu dhaanamapya mboka yi ikwatelela no haya hupu momapya. Iizemo yonkalo ndjika natango oya tsikila oku ehameka aantu oyendji sigo onena.

Oluteni muumbugantu wAfrika olwa hepeka unene nokululumika aanafaalama aashona unene tuu yaakiintu, mboka oyo ye li ooperesenda 43 dhaanafaalama miilongo mbyoka opo tayi putuka na ishewe oyo olundji haya longo omapya ethimbo alihe.

Aluhe uuna pe na onkalo yoshiponga, kutya oyo ludhi lwa tya ngiini, aakiintu oyo unene haya ehamekwa kuyo. Okukala omukiintu otashi ti omutenge gwa gwedhwa, nonando yo oye li pomuthika omufupi pankalathano no yaa na omauwanawa ogendji uuna pwa holoka oshiponga.
Omikalo omiwinayi ndhoka aakiintu haya longitha opo ya hupe monkalo ya tya ngeyi ohadhi indjipala uuna pwa holoka onkalo yoshiponga, ngaashi ndjoka ya etwa kuEl Niño.Oshiholelwa aakiintu olundji ohaya tula aantu yawo pehala lyotango, kokutya oyana naaholike yawo oyo tango taya paluthwa uuna pe na oluhepo lwoondya, yo ohaya ka lya ashike ngele opwa hupa sha. Pethimbo ndika aakiintu naakadhona okwa hokololwa ya pumbwa oku enda iinano iile nootundi odhindji oku ka konga omeya, no sho ngeyi taya faula ootundi, itaya mono iiyemo yiilonga osho wo otaya kanitha oompito dhilwe monkalamwenyo.

Mo Malawi nomoLesotho, aakwashigwana mboka ya longo pamwe nehangano lyaashi lyepangelo hali kondjitha oluhepo lyoAction Aid, oya holola kutya aakiintu yamwe oya yi mokulanditha iipala monkambadhala yoku gwedha ko kwaashoka ye na opo ya vule ya hupe. Shika oshe ya tula moshiponga shokuhepekwa nokukwatwa wo kombuto yoHIV & AIDS. Oondjokana dhaanona aashona nadho okwa konekiwa dhi indjipala pethimbo lya tya ngaaka.

Omukalo nguka otagu nayipike onkalo yaakiintu naakadhona aagundjuka na otashi vulika yi ya kaleke monima okukuthombinga miinyangadhalwa mbyoka tayi hwepopeke oonkalo dhawo nuuthemba wawo wopantu , oshowo uuwanawa womafamilia gawo noshigwana shawo monakuyiwa.

Elago enene oondika kutya Uumbugantu wAfrika ngashingeyi otawu kodhodhokwa okuza monkalo yoluteni.Ekodhodhwoko ndika ele na otali ende kashona, molwashoka oluteni olule olwa ehameka omaliko gaakwashigwana kutya opaiyemo, iinamwenyo, evi, iipungulwa, elongo , uundjolowele na yilwe oyindji.

Ndele nee sho elunduluko monkalombepo tali tsikile lyu uka nayi , otu shi shi kutya oonkalo oondhigu ngaashi ndjika otadhi kala nokuholoka olundji dho ishewe otadhi ka kindja. Onkene okutungulula kehe taku ningwa naku kale wo kwa tala konakuyiwa nonkene elunduluko monkalo yombepo tali tsikile okuguma oshitopolwa.

Oonkambadhala dhetungululo naandhoka dheyokomeho nodhuunamapya moshitopolwa nadhi tale unene koku igameka konkalo, koku yanda iiponga, nook kukala twi ilongekidha aluhe . Oluteni lwomumvo gwayi olwetu longo iilongwa osho wo oonkambadhala dhontumba ndhoka tatu longitha okukala twi ilongekidha nawa.

Osha simana okulonga naakiintu meyokomeho osho wo moonkalo dhuupyakadhi na ActionAid okwa koneke kutya omukalo nguka ogo tagu etitha esindano moonkambadhala dhokuyamukula konkalo yoshiponga.

“Aakiintu oye shi shoka yo ya hala naashoka ya pumbwa naashoka tashi ya kwatha methimbo lyomaupyakadhi.”
Oshi shiwike nawa kutya mboka haya mono unene iihuna pethimbo lyomaupyakadhi ga nika oshiponga oomboka yaa na eigameno unene tuu aakiintu, aakadhona naantu ye na uulema.

Onkalo ndjika yaa li nawa moka aakiintu naakadhona haya iyadha omanga omaupyakadhi inaaga thika otashi ti olundji yo ka ye na ompito yi thike pamwe mewiliko lyoonzo ngaashi evi nomayakulo ngaashi elongo, uundjolowele nosho wo okutunga po uuyamba noku shonopeka onkalo yoku ehamekwa kiiponga yopashitwe. Iiponga ngaashi shoka hashi etwa konkalombepo yoEl Nino ohayi kaleke po okwaa thike pamwe huka.

Nando aakiintu oyo haya longo iikulya oyindji mbyoka hayi liwa miilongo oyindji yAfrika na oyo ishewe haya longo iinakugwanithwa oyindji momagumbo menenevi Afrika. Oyo ishewe ya kwatela kumwe omafamili, noshigwana, olundji ka ye wetike na oya talika yi ikwatelela kaalumentu na ihaya ithanwa uuna ta shi ya poku ninga omatokolo.

Omahepeko gopaihulo nosho wo ngoka ga kankamekelwa kuukashike womuntu ohaga nenepala noku indjipala moshigwana pethimbo lyonkalo yoshiponga ngaashi yoluteni nosho tuu.Onkene okupalamena onkalo ngaashi ndjika otashi kwatha opo ku yandwe noku keelelwe omaupyakadhi taga vulu okuyandwa. Uuthike pamwe waantu okwa konekwa wa longa nawa unene tuu mokuyalula osho wo mokuhumitha komeho ewiliko lyaakiintu.
Shika osha simana moku teya po omangambeko moshigwana ngoka taga yi moshipala oompumbwe nuuthemba waakiintu osho wo mboka waanona yaakadhona.

Aakiintu oya tseya shoka ya pumbwa, shoka ya hala naashoka tashi ya kwatha monkalo yuupyakadhi. Osha simana opo omahangano omakwathi ga kundathane naakiintu momathimbo ngoka manga omaupyakadhi inaaga holoka.
Oshikwawo okufala komeho nokusimaneka ewiliko lyaakiintu ogo omukalo omwaanawa okulundulula onkalo yokwaathike pamwe moonkondo tayi monika miigwana yomenenevi.

Ewiliko lyaakiintu olya pumbwa okukala oshitsa shopokati moku iyutha konkalo ya nika oshiponga. Nashi kale wo oshitopolwa shomalongekidho mokupalamena enwethemo ndyoka hali etwa kelunduluko monkalo yombepo monakuyiwa.

Uunamapya ohawu dhana onkandangala onene mekale po lyoondya dha gwana muumbugantu wAfrika. Onkene okutala kutya mbuka tawu vulu okuhupa monkalo yombepo kehe osho shimwe sha simana mokukoleka onkalo yaakwashigwana momikunda.
Iilongo muumbugantu wAfrika oya pumbwa okueta po omathaneko gopaigwana ngoka taga longitha iiyetwa po mbyoka tayi zi ku ayehe ya gumwa koshinima shika.

Onkene ewiliko lyaakiintu noshowo okulonga uunamapya paushitwe oyo iinima iyali ya pumbiwa muumbugantu wAfrika okukoleka aanafaalama.
Everjoice Win oye Omuwiliki gwOopolohalama dhoPaigwana nEkwatathano lyopaigwana mehangano Action Aid International.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here