Iiyemo yoshilongo moomvula 2012 sigo 2016 oyali ngaa

0
30

KuTom Alweendo

Olyo esimano enene kungame okuhokolola shoka sha gwanithwa po pamathaneko gopashigwana geyokomeho omatine nenge [NDP4], ngaka ga thikile pehulilo lyiilonga yago muMaalitsa nuumvo. Pethimbo omathaneko ngaka ga tulilwe miilonga muJuli 2012 onda tile omathaneko getu geyokomeho naga kale taga dhiladhila kombinga yaantu yoshili ya taalelwa komashongo golela. Ina ga kala ashike omathaneko omawanawa okulesha, ndele na ga vule oku tu pa ondjila nkene omashongo ga yooloka ta ga monenwa omayamukulo, oshiholelwa ngaashi nkene mboka ya pumbwa iilonga taya vulu okuyi mona.

Onda tile wo kutya, ngaka na ga vule okugandja ompito opo aakuluntu ya vule okufutila oyana omanongelo osho wo omayakulo guundjolowele womazimo gawo. Na ga pe aaniiyemo iishona ondjila ya nkene taya vulu oku imonena omalukalwa kondando ndjoka taya vulu. Na ge tu ulukile ondunge nkene tatu kandulapo iiyimbi nomainda ngoka ga thikama mondjila yokunkondopeka omahupilo getu ga vule okuthigathanapo nuuyuni wopondje mboka itaatu vulu okuthigathana nawo ngele iimbinde mbyoka ina yi kandulwa po.
Osha simana oku endulula kutya tse ongaa hogololwa naakalelipo megumbo ndika, oshinakugwanithwa shetu osho okugamenena po uuwanawa waantu yaNamibia.

Omathaneko ngaka oga ngongelwe po ga tala iinima mbyoka nda tumbula pombanda. Omathaneko omatine oge ya po okuyamukula komaipulo kutya iinima ka yili nando ongaashi twa hala nenge twa tegelela ya li yi na okukala nosho wo komaipulo gokutunga po omahupilo, ngoka taga longo nawa ethimbo ele. Pethimbo lyokungonga po omathaneko ngaka otwa tokola okutala nokulongitha oonzo dhetu miitopolwa mbyoka tayi vulu okulonga sha miilonga yeyokomeho moshilongo. Omolwomatompelo ngaka otwa li twa palamene omalalakano gatatu kokutya oku eta po ekoko tali endelele momahupilo, oku eta po oompito dhiilonga nokuhwepopeka iiyemo yi lyaathane popepi. Elalakano lyetu olya li okutula Namibia mondjila yoku adha ondjodhi ye yokomumvo 2030 nokumu kaleka mondjila yeyokomeho ndyoka tali mu etele uuwanawa mokupalamena omashongo geyokomeho ngoka ga fa taga nyengana okundonyoka.

Pethimbo omathaneko gehumokomeho NDP4 ga li miilonga omahupilo oga nenepala nondjele yopokati yooperesenda 4.7 kombanda yooperesenda 6 ndhoka odho dha li dha tengenekwa ga koke. Ethimbo pokati komimvo 2012 no 2016 iiyemo ayihe moshilongo pomwaalu gwopokati oya humu komeho noopresenda 10, okuza kooN$42,000 nokuya kooN$47,000 omanga omuthika gwoluhepo ogwa shonopala oku za pooperesenda 28 momumvo 2010 okuya poopresenda 18 momumvo 2016. Nonando oshi odhekwa sha simana shomathaneko ngaka osha li oku eta po oompito dhiilonga, eshongo enene ndyoka inaali hala okundonyoka olyo natango okwaana iilonga.Pethimbo NDP4 eli miilonga oompito ashike 79 000 (79,544) dhiilonga odho dha etwa po. Ndhika odha kalela po ooperesenda 88 dhomwaalu gwoompito dhiilonga 90,000 ndhoka odho kwa li dha thanekwa dhi etwe po.

Molwehunyamo lyomahupilo omumvo 2016, pehala lyoku eta po oompito dhiilonga odhindji, otwa kanitha iilonga mbyoka ya totelwe po omumvo gwayi. Omayalulo kombinga yaaniilonga gongashingeyi ota ga ulike kutya onkalo yokwaahena iilonga otayi nenepala.
Kombinga yokushonopeka okwaathike pamwe miiyemo ongoshilalakanenwa shoNDP4 ondondo ndjoka ya li tayi lalakanenwa oyali Gini Coefficient yo 0.48 okuza pomusinda go 0,597 gomumvo gwiimaliwa 2009/2010 pamayalulo giiyemo niizemo yomomagumbo moNamibia. Oshoodhekwa shika NDP4 ine shi longa nawa oshoka okwe shi pondola ashike oku adha ondjele yiitsa 0.572, palopota yomayalulo giizemo niiyemo [NHIES ]for 2015. Shika osha ulike kutya opwa li ngaaka ehwepopala eshona momusinda gwopevi.

Mokutala shoka twa adha po pethimbo lyo NDP4 yili miilonga , omalalakano getu okuninga omathaneko ngaka geyokomeho haga vulu oku endekululwa okupalamena omashongo geyokomeho. Omanga pwa yi wa nawa komeho miinima yopankalathano nopamahupilo miitopolwa yeyokomeho ngaashi ongushu yelongo, uundjolowele , omudhingoloko newiliko ehwepo, otatu zimine kutya oshindji osha pumbwa okulongwa natango. Osha simana wo okundhindhilika kutya pethimbo NDP 4 eli miilonga tse otwa li twi ivundwa kiikungulu yomashongo gopamahupilo ngoka ga li inaaga tegelelwa.

Ohaku tiwa ontseyo oyo yina yuunongo auhe na ishewe okupunduka ohaku keelele okwi ihata po. Oshilongwa shimwe shasimana shoka twi ilongo metulomiilonga lyo NDP 4 osho shika kutya omathaneko geyokomeho otaga longo ashike nawa uuna ndoka ayehe mboka taya ka mona uuwanawa mugo ya kwathela okuga ngonga po. Omukalo gwa longithilwe okungonga po ngaka ogwa li ngoka gwoshinima sha longwa okuza pombanda shu uka pevi kokutya aawiliki oyo ashike ya tala shoka yo ye wete sha pumbiwa okuningwa. Omolwa shika osha li oshidhigu opo aantu ya taambeko nawa omathaneko ngoka unene tuu sho inaa ya kundathanwa na yo opo ya gandje shoka yo ye wete osho ya pumbwa.
Etompelo ndika olyo lya etitha opo mengongo po lyomathaneko geyokomeho omatitano tu ninge oonkundathana dha andjagana noshigwana ashihe miitopolwa ayihe 14 nomiikondo ayihe pondje yepangelo opo mbaka ya mone ompito yoku gandja omathaneko gawo. Otwa li wo twa gandja ompito koshikondo shopaumwene nasho shi gandje iiyetwa po yasho. Otwa longo shika molwashoka otwa itaala kutya omashongo ogendji otaga vulu okukandulwa po owala uuna epangelo li imanga kumwe noongeshefa, ookuume mehumokomeho, aanangeshefa yopankalathano osho wo aakwashigwana ayehe yehe.

Mokutula miilonga NDP4, otwa li twa tala kiikondo moka ooministeli oonkwateli komeho odho dha li tadhi wilike iikondo mbika meyokomeho. Ondjila ndjika oya ulike kutya kaya li ompu okulandulwa no ina yi eta po iizemo ngaashi mbyoka kwa li ya tegelelwa.
Moku ilonga oshilongwa pethimbo lyomathaneko geyokomeho omatine, etulo miilonga lyondungethaneko yeyokomeho ontitano otali kala li na ondjila ya kwatela mo oyendi. Mo NDP5 omuthindo otagu tulwa kiizemo yomalalakano noshowo kokutala kutya oshike sha adhika po uule wethimbo lyontumba. Otatu tala wo kombinga yokutalela, okuyeleka nokuyalula omalalakano, ii odhekwa niizemo yomathaneko ngoka ga tulwa miilonga. Momathaneko ngaka omu na omikalo dhokulandula nokuyeleka dha tumbulwa nawa kondandalunde.Ondjila ndjika otayi kala yi ikwatelela unene komiyalu ndhoka dha pumbiwa ongo iilongithwa. Otayi tegelele wo kutya oombelewa adhihe dhepangelo nomalutu galwe gepangelo ga kale gena omalalakano ngoka taga tsu kumwe nomathaneko omatitano, nomiyalu dhapumbiwa otadhi ka kwathela mokusoshimpwiyu kutya opena elongolekumwe metalelo neyalulo.

Mbika oyo iilongwa iiwanawa twi ilongo no ye tu kwatha opo tu hwepopeke okulonga nawa kwetu pethimbo lyengongo po lyondungethaneko ye yo komeho ontintano. Ihe opo tu tule ndjika nawa miilonga otwa pumbwa okulandula ondjila yilwe nomukalo gulwe. Otwa pumbwa okutula miilonga okulonga neitulemo, okulonga noshinakugwanithwa notu na enota lyoku opaleka iilonga niinakugwanithwa yetu. Otwa pumbwa oku uva ko eyokomeho lyonkalathano-pamahupilo yetu, otwa pumbwa okutseya kutya otu na okulonga ngele otwa hala okuya komeho . Shoka sha simana okutula miilonga, shoka twa tokola shi tulwe miilonga no twaa na okushuna monima. Itashi kala nawa nomuuwanawa waantu yetu ngele yamwe yomutse oya hala ashike oku imonena uuwanawa wopakathimbo taye shi ningi mokutula moshiponga uuwanawa woyendji monakuyiwa. Otwa pumbwa oku tula po ombepo yoku imanga epaya opo tu adhe omalalakano getu geyokomeho gethimbo ele ngaashi ga ndjandjukununwa moondungethaneko yeyokomeho ontintano, ondjodhi yomumvo 2030, naandjoka yuuwanawa wa ayehe yoHarambee.

● Oshipopiwa sha fupipikwa sha Tom Alweendo, Oministeli yOmathaneko gOmahupilo moshilo, eshi popi megumbo lyOpashigwana oshiwike shika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here