ONama’s yomumvo tu uka ye ya nomalunduluko

0
122

Pinehas Nakaziko

Windhoek-Aalongekidhi yoshituthi shethigathano lyaahikingalo Aanamibia dhingi (NAMAs), ndyoka hali ningwa kehe omvula osho ya tseyitha ethigathano lyomumvo 2018, ndyoka lya holoka nomalunduluko omape.

Etseyitho ndika lya ningilwa pombelewa onene yaMTC, olya holola kutya oshituthi shomumvo tagu landula (2018) shoka sha tseyithwa pambelewa Etitatu lyoshiwike shika otashi ka ningwa ashike uusiku wumwe, nuukategori wa adha po 11 owa kuthwa mo nale.
U
ucategoli mboka watothwa mo ongaashi oBest Kizomba noShambo, molwa omwaalu omushona gwaahikingalo mboka haya kutha ombinga methigathano ndika, osho eimbilo lyoRadio lyokomumvo. NAMA Special award, Best live performance, Best musical event, Entertainment journalist, Radio DJ, Most disciplined artist, Ongalo ndjoka yi na etumwalaka, naMost Socially Responsible Artist of the year.
Omunashipundi omupe gwoNAMAs, Umbi Karuaihe- Upi okwa ti oku etapo omalunduluko ngaka unene tuu okudhana ashike oshituthi shika uusiku wumwe omolwa aantu mboka kaayena negandjo lyomakopi lyolweetho lwotango, ndoka halu ithanwa kutya oIndustrial Awards.

Okwa tseyitha ishewe kutya, ethigathano lyomumvo taguya otali ka ningwa ashike mOlyomakaya, mu Apilil 28.
Omupevi nashipundi gwethigathano ndika, Tim Ekandjo okwa ti, ekuthomo lyuukaategoli wumwe po kashishi oshinima tashi kalelele, notashi ka talululwa monakuyiwa, ashike osha holoka sho yali ya uvathana opo ya ninge oshituthi shika shuusiku wumwe ashike.
Aalongekidhi yoshituthi shika otaya indile aahikingalo mboka yahala oku ka kutha ombinga opo yakale yeshininga manga kuyele. Ekandjo okwa ti aahikingalo mboka taya ka ninga omaindilo gawo naya kale ya pititha ooalbuma dhawo okuza muDeseemba 2016, sigo Novemba 30.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here