Ovanadolongo modolongo yaLüderitz va deulwa

0
197

Tuulikki Abraham

Lüderitz-Ovanadolongo 29 vomwaavo va idililwa mendiki lezulonghalo moLüderitz ova pewa omadeulopukululo, e na sha newiliko. Omadeulo okwa yandjwa kukansela woshikandjohoololwa sha !Nami#nus Jan Scholtz.

Pefimbo ovanadolongo tava pewa eedjapo davo omolwa omadeulopukululo oo va kala muo oule womafiku avali, Scholtz okwe va kumika, opo ngeenge va mangululwa modolongo, vaka tule moilonga ounongo oo valikola momadeulopukululo, e na sha newiliko.

Scholtz okwa tumbula kutya, ombelewa yaye, otai kendabala oku etapo eeprogramma da yooloka, nota vakala noku yandja omadeulopukululo, kwaavo veli modolongo, opo ngeenge vaka mangululwa, nokushuna moshiwana, otava ka dula, okutula moilonga omaunongo aeshe oo tava pewa,, noku ka etapo eemhito doilonga, noku yandja yoo oilonga, ku vamwe moshiwana.

Leevi Kondjeni umwe womwaavo vapewa omadeulo pukululo ota ti okwelikola mo shihapu, osho a tala kutya ngee okwa ka mangululwa, nokushuna moshiwana, otaka dula, okulongifa owino oo alikola, noku etapo eemhito doilonga.

Kondjeni, okuna ekumaido eli yukifa, kwaavo veli meedolongo, oshoyo, komunyasha keshe. Ta ti ngeenge ta pa holoka eemhito dokupewa omadeulo, ovanyasha nava kufe ombinga, opo vakale nokulikola owino oo tau yandjwa momadeulopukululo oludi olo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here