Ano oshike twa geya ngeyi

0
199

Oshi li oshinima shi shiwike kutya moNamibia aantu ota tu idhenge lela lela. Gwomupini gwomupini, guutati guutati, ndele aantu otaa dhengagulathana. Oomeme otaa dhengwa kootate, uunona otawu dhengwa lela lela, ootate otaa kondjo. Yo aantu moshilongo otaasi ta ya yahelwa iinima kaa yi na ando oshilonga. Enyenyenyeto poondingosho oha li hulile maantu yi iyaha, aantu ya li owala taa kondjele odola yeshina, nenge gumwe akwa gula po ombiila yamukwawo dho oongonyo otadhi topa nale. Momagumbo ootate otaa yaha oomeme, yo ta yi idhipaga.
Omolwashike.

Omakonaakono gamwe oga ti le anuwa, aantu ina ya kala nale ye na ombili yatya ngeyika. Nale moshilongo omwali iita, ndele nee nkene Namibia a mangulukile, aantu natango oya fa owala ye li moshilongo mu na iita.

Oya geya ashike. Yamwe otaa ti omithigululwakalo nadho odhina mo ombinga. Aantu yamwe ka yu uvite ko nawa kutya omuthigululwakalo ogwa ti naanaa ngiini, unene tuu kombinga ya nkene ootate ye na okukala noomeme. Aamati naakadhona yongashingeyi otaa ti, aalumentu pamithigululwakalo ina ya pumbwa okukala owala taa popi nawa naakadhona nenge naakulukadhi yawo. Ngawo anuwa uuwaya. Omulumentu lela okuna oku kala eshi okunyenyetela omukiintu. Omukiintu ihaa dhengwa keholike. Uunona nee ushona momagumbo, iha wu mono nando meme na tate, naakuluntu, taya popi ngaa nawa. Aantu ohaa nyenyeta ashike. Uunona otawu koko wu li ngiini ngawo? Ngele okanona oka geyithwa ohaka dhenge ashike. Shaashi osho hashi ningwa megumbo. Efupa, uukodhi, iikolitha, osho wo uuholume nawo otawu eta omaupyakadhi. Anuwa omulumentu iha kala nomukulukadhi gumwe. Ye nee omulumentu ngele okwa mono kutya omukadhi naye okwa fa inee mu hala we, ye ota dhipaga omukulukadhi, ye ti idhipaga. Omathaneko ngano otashi vulika kaa geli naanaa mondjila. Omolwashono Ombelewa yOmunyekadhi GwaNamibia, Monica Geingos, otayi ningi omakonaakono opo yi mone kutya aantu oya geela naanaa shike. Ekonakono ndino olya hala wo oku uva moshilongo kutya napu ningwe shike opo aantu yakale ihaya dhipagathana, noku dhenga uunona.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here