Blossom ina pitikwa a kuthe ombinga moNamas uule womvula yimwe

0
351

Jeremiah Ndjoze

Windhoek-Ongundupitithi yoNamibia Music Awards (NAMAs) oya tokola oku indika omuhikingalo gwoongalo dhoRnB Blossom kaahike nenge a imbe pehala mpoka ehangano ndika tali kala nomainyanyudho.Ondjindikila ndjika oyu ule woomwedhi 12 , na oya yi miilonga Olyomakaya ga piti. Oku indikwa huka otaku kwatakanithwa ne indilo kutya omuhikingalo nguka na gandje ombili montaneho nongele ine shi nninga nena Ongundupitithi yaNAMAs otayi ka thiminikwa opo yi gwedhe ko koondjindikila ndhika nomumvo gumwe ishewe” osho ongundupitithi ya ulike momushangwa gwa tuminwa iikundaneki.

“Ondjindikila oya ngambeka no itayi pitika Blossom,a lyate nando ompadhi nenge a kale osho wo a imbe poshiithanene sho NAMA’s ka shi na nee mbudhi kutya nguka okwa ithanwa nenge okwa hiywa komuntu omutitatu ongo omuthindikili gwe nenge okwa indilwa okukwatha oonkulungu oonkwawo ndhoka dha pewa oshinakugwanithwa kuNAMA’s oku imba poshiithanene shehangano ndika” osho omushangwa gwa ndjandjukununa.

Omuhikingalo ngoka edhina lye lyolela oye Ruusa Munalye, ye oye a li omwiimbi dhingi omukiintu momumvo 2013 okwi iyadha moshikungulu shopolitika konima yokunyola kepandja lye lyomakwatathano gopankalathano a ti “Okwankara eeta ondjala,” ‘shoka tashi ti omushini okwe eeta ondjala” Oshitya ‘okwankara’ nenge “Omukwankala’ oshitya shondhino hashi ulwa unene aapopi yelaka lyoshiDamara, Nama, no hashi ithanwa wo aaSan nenge aayelele. Oshinyolwa she osha eta oontamanana momakwatathano gopankalathano sho oyendji ye shi talako onga etukano nesithahoni lya ukililithwa Omuperesidente gwaNamibia Omundohotola Hage Geingob, nonando naku shi nyola ine mu tumbula kedhina moshinyolwa she.

Omupitithinashipundi gwoNAMA’s Umbi Karuaihe-Upi okwa ti etokolo lyehangano lyawo ina ye li ninga oku indika Blossom sho a gandja ando ombedhi kOmuperesidente nenge kuupresidente ngele omupopyo nguka ogwa li gwa ukithwa kOmupresidente moshilonga she paithano, ndele yo oye mu ningile oondjindikila molwelongitho lyoshitya “kwangara” shoka NAMA’s a tsondumbo nasho noku shi ekelahi.”
Blossom kali a ti ko sha koshinima shika sho a li a pulwa kuNew Era oshikundaneki oshimwayina naKundana, sho shika shali she mu dhengele ongodhi.Okwa li ashike a yamukula netumwalaka a indile opo omapulo ga tumwe kuye molwashoka okwa li ta hingi” a tsikile ko a ti ke na ethimbo.

Karuaihe-Upi okwa ti NAMAs ehala nenge ehangano ndyoka hali hanganitha aaNamibia ayehe okupitila melaka limwe ndyoka olyo omusiki, noonkulungu odhi na okukoneka kutya dho odho aagandji yiiholelwa mokukala kwawo.

“Otwa konenene wo elongitho lyedhina, Namibian Annual Music Awards mookomenda dhe momakwatathano gopankalathano, oshinima shoka sha mvumvagula edhina ewanawa lyehangano ndika momunoko. Blossom otwe mu tseyithila etokolo ndika okupitila mombilive yomomalungula,” osho Karuaihe-Upi a holola a ti ondjindikila ndjika inayi nuninwa okugeelela omuhikingalo nguka ndele onkatu ya kuthwa okugamena edhina nondhilo yaNAMAs.

“Osha pumbiwa okugandja elondodho lya kola kaahikingalo ayehe kutya ngele yo oya hala okukala popepi noNAMAs, nena oye na oshinakugwanithwa shoku ihumbata nawa noku yanda okupopya iitya nomalaka ga nika “uukwaludhi”, nuukwamuhoko nenge yi ihumbate pamukalo ngoka gwaashi omwaanawa gwo gwaana esimaneko lyomakankameno gokutunga oshilongo, molwashoka omusiki oyi na sha nuukumwe,” osho a ti.

Blossom okwa adhika nale a gumwa pomwenyo sho oshiwike sha yi Ombaanga yaVenduka ya kaleke ompito ye okuimba poshiithanene shayo shesiku lyomainyanyudho shali ko ehuliloshiwike lya piti.

Omupopiliko gwoMbaanga ndjoka okwa lombwele New Era, oshiwike shayi a ti Ombaanga yaWindhoek oya uvu omapopyo ngoka taga popiwa komushangwa ngoka Blossom a tula komalungula nomolwashika yo oya tokola opo yi ikaleke kokule nago.
“Blossom okwa li a pewa ompito oku ka imba poshiithanene shoka a hijwa komuhiywa gwombaanga ndjoka. Okwa kuthwa mo melandulathano lyaamboka ya li ye na okuka dhana esiku ndyoka,” omupopiliko osho a ti momushangwa gwa pitile momalungula okuya koshifo shika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here