Iitopolwa yaKavango otayi vulu okupalutha Namibia

0
56

Omutoolinkundana

Windhoek-“Osha pumbiwa okulundulula euveko lyaagundjuka nosho wo lyomukwashigwana kehe opo shi kuthombinga muunamapya ongo onzo yiiyemo pehala lyoku inekela iiyemo mbyoka hayi zi moondjambi nomokulanditha”

Shika oshitsa shimwe sha tumbulwa momadhiladhilo gaGavena gwombaanga yaNamibia, Ipumbu Shiimi moshinyolwa she shoka a popi kombinga yiitopolwa yaKavango nompito yayo okuninga iipaluthi ya Namibia.

Shiimi okwa koneke kutya iiyemo okuza muunamapya oya kala noku uka pevi omimvo dha piti noku pingenwa po kiiyemo tayi zi miilonga yokulongela ondjambi yokomwedhi miitopolwa Kavango Uninginino noshowo Uuzilo.

Okwa dhimbulutha kutya onkalo yomahupilo pethimbo ndika oya pumbwa omuntu wu kale nonzo ontiyali yiiyemo.
Onkene osha simana opo uunamapya miitopolwa mbika iyali wu kolekwe nokutulwa pomuthika gwopangeshefa ndele haku kala ashike mboka woku ilongela iikulya nokwi ihupitha ngaashi osho omukalondjigilile.

‘ Oku kuna iimeno okukongela omagumbo iikulya osho wo okulanditha momalandithilo otaku indjipaleke wo omuthika gwiiyemo nokushonopeka oluhepo’ Shiimi a ti.

Okwi itaala kutya opo iitopolwa mbika iyali yi shilipaleke iilonga yawo yuunamapya osha pumbiwa oku eta mo aagundjuka. Onkene oopoloyeka dhuunamapya odha pumbwa okukwatela mo aagundjuka. Oshoka mbaka ohaya dhana onkandangala mokupalutha oshitopolwa noshilongo.

Opo elalakano ndika li ninge lyoshili aanona aashona naya dheulwe montseyo yuunafaalama. Omusindalongo guunamapya nokulonga iikunino niikwamboga osho wo iingumutulu nagu kale tagu dhengele mooprima noosekundosikola oshilongo ashihe.

Okwa ti oopoloyeka dhuunamapya wokutekela nadhi kale dha longekidhwa pamukalo ngoka tagu etele aakalimo miitopolwa mbika iyali uuwanawa naagundjuka ya kwatelwa mo. Oshoka iilonga mbika pethimbo ndika okwa konekwa yaana ekwatathano nando olya sha nomahupilo gaakalimo yomomikunda miitopolwa mbyoka.Onkene oonkambadhala dhopethimbo ndika nadhi ningwe tadhi etele aakalimo naanamagumbo miitopolwa mbika uuwanawa osho wo okushilipaleka kutya yo oyo tayi ningi nokukala iipaluthi yaNamibia.

Pethimbo ndika uunamapya miitopolwa mbika owo ashike onzo yiiyemo hayi taambwa kaakalimo yaamoka yooperesenda 13 adhike omanga ooperesenda odhindji dhiiyemo yaantu yomiitopolwa mbika ohayi zi moondjambi nomokulanditha.

Okwa konekiwa wo kutya Namibia oshilongo oshi etimo shoopelesenda odhindji dhiikulya mbyoka hashi li. Konyala nookuli ooperesenda 60 dhoompumbwe dhiikulya ya Namibia ohadhi zi pondje. Uunamapya miitopolwa iyali yaKavango owa pumbwa okuyambulwa po ngele onkalo ndjika yoku etamo omwaalu omunene gwoondya moshilongo otayi lundululwa.

Iitopolwa mbika oyi li pehala ewanawa moshilongo sho oyo uupitilo okuya muumbangalantu , nomuumbangalantu zilo woshitopolwa shUumbugantu wAfrika shoka shi li ehala li naantu oomiliona odhindji tadhi vulu okulanda iinima mwakwatelwa niilikolomwa yuunamapya.
Shiimi okwa ti itashi taambiwako nando okutala iitopolwa mbika yi na uuyamba woonzo dhopaushitwe ndele oyo taku hokololwa ya hepa moshilongo. “Osha pumbiwa okulongitha oonzo dhiitopolwa mbika paupashioni, oshowo paunamapya. Ihe enenepeko lyiilonga mbika kutya uunamapya nenge uutaleli po oyi na okulongwa nomukalo omwaanawa oku tala kutya ongushu nuuwanawa wesilumulonga lyOkavango olya gamenwa opo li ya kule nokupalutha omapipi gokomeho” Shiimi a ti.

Okwa tumbula wo kutya iiyimbi nomandangalati ngoka ga taandela noku thikama mondjila yiitopolwa mbika okuya komeho paunamapya ogendji ihe otaga vulu oku kandulwa po nuupu shampa ashike omathaneko gokushininga taga tulwa miilonga pwaana okuongaonga.
Gamwe gomomashongo ngoka ga taalela iitopolwa mbika moshinima shuunamapya ongaashi evi lya nkundipala, oompito dhomalanditho geteyo lyaanafaalama, ompumbwe yomahala gokupungula iilongomwa yuunamapya , nompumbwe yoshimaliwa shoku kwatha aanafaaama ya longe nawa omapya gawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here