Moshitila Mwa Z’Ondjupa: Okutula oondando kiilandithomwa

0
156

Nandi ku lombwele kutya, omukalo ngoka gwokutula oopelesenda dhiihohela oonshona unene, ohagu mbangolotitha omuntu, uuna aalandi ihaa ye ya kongeshefa yoye momwaalu omunene, dho oondando dhoye we dhi tula pevi unene. Komukalo ngoka tuu totanaula nagwo nawa okugulu kwetemba lyongeshefa yoye, okwo wo kokuya komeho mbala kwayo. Kiilandithomwa yoye, otashi vulika wu tule ko iihohela iishona, ndele aalandi taa tseya kutya iinima yomositola yoye oyi na ombiliha, e taye ya okulanda kungoye ye li momwaalu omunene. Komukalo gwa tya ngaaka ito kana nando, owu na ngaa shoka to likola po.

Oshiholekwa oshititatu, osho omukundu guufuthi, nkene gu na okuungaungwa nago. Moositola oonene aantu ohaa yaka. Kiinima kehe to yi landitha oho tula ko oopelesenda dhuufuthi, opo dhi kalele po omwaalu gwoshimaliwa shiilandithomwa mbyoka tayi yakwa po. Kaku na ongeshefa ihaa yi yakwa. Omuntu oho shi dhimbulula mo ngaa pethimbo lyomayalulo kutya iinima yimwe oya yakwa po. Okompiuta ohayi ulike omwaalu gwiinima ye etwa mo mositola, naambyoka ya landwa po. Ethimbo limwe omwaalu gwiinima mbi ya landwa po omushona mokuyelekanitha niinima mbi ye etelwe mo mositola, yo iinima yoludhi ndoka kayi mo we. Mpoka opo nduno omuntu ho monene kutya iinima yimwe oya yakwa po. Oopelesenda dhimwe ishewe oto dhi tula ko molwiinima mbi tayi teka, nenge mbi tayi yonuka.Mpono omuntu oto vulu ngaa okupita.

Kakele kuufuthi, oku na wo iinima yimwe tayi vulu okukanithitha omunangeshefa, ngele ina longa nawa noopelesenda. Natu tye nduno andola ethimbo limwe ongeshefa yoye mesiku ohayi landitha ngaa nando omayovi omulongo nagaali, nenge omayovi omulongo nagatatu, shampa owala kayi li kohi yomayovi omulongo. Momayovi ngono omulongo nagaali nenge omulongo nagatatu, ngele owa yalula mo nando opelesenda yimwe netata nenge oopelesenda mbali, otadhi vulu oku ku pa omwaalu gwontumba gwoshimaliwa omunene. Momwaalu mono oto vulu ihe okufuta mo aaniilonga yomositola, ootelefona nomahooli nga wa longitha , osho wo iilongitho, ngaashi iikombe nomamopa. Koneka kutya iilongitho mbyono oho yi landa, ihe ihayi eta po oshimaliwa nande shasha, onkene nduno oyi na wo okukala ya kwatelwa mo moopelesenda dhontanitho. Oshinima oshi li ngeyi kutya, ekoko lyongeshefa, oondjambi dhaaniilonga nomafutilo giinima ayihe ngaashi olusheno, ongodhi, nosho tuu, aluhe oyi na okuza miihohela, ihe hamoshimaliwa shoka wa landa nasho ekende, pashiholelwa shoka nda gandja metetekelo.

Mokufuta iinima mbyoka nda zi nokutumbula metetekelo, niimaliwa mbyoka wa landa nayo ekende, nena ongeshefa yoye itayi ka koka we , ihe konahiya otayi ka teka po owala, dho noondjambi dhaaniilonga niikwawo yilwe, oto ki iyadha to dhi kutha owala mondjato mu wa kuthile iimaliwa yokulanda ekende ndyoka. Mokungeshefa kwoye ito ende we to humu komeho nando esiku limwe, ihe oto ende shanimanima.
Ongeshefa okudhana nuuluyi. Shampa wa adha ndele uuluyi inawu pyokoka, nena ope na uudhigu. Aanangeshefa yamwe oya kala moongeshefa ethimbo ele, ndele oto adha inaa gongela sha. Oto vulu wu ye po puye to mu hehela e ku pe nando omayovi omilongo mbali, ndele ke ga na. Aangeshefa yamwe oye na oongunga oonene nokuli, shampa ngaa oongunga dha ningi odhindji dhi vule shoka ho landitha nena koneka kutya owa mbangolota. Kakele owala kutya aantu sho taa ende pongeshefa yoye kaye shi ngele owa mbangolota, molwaasho oye wete ngaa kutya iinima mongeshefa omo yi li, ihe paushili wo wene oshimaliwa kashi po.Iinima mbyono yi li mositola nando andola okuningilwe ngaa owina yi landwe po ayiheyihe muule wesiku limwe, oongunga ndhoka wu na ito mana oku dhi futa, ashike netungo ndyoka wu li oli li moongunga.

Onkalo ya tya ngawo ohayi etwa kokwaahatseya nokokwaahaninga omayalulo gothaathaa. Shampa owala waa na eyalulo lyothaathaa mongeshefa yoye nena owa kana thiluthilu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here