Ondjahi maaNamibia oya pitilila

0
948

KuDesie Heita

WINDHOEK-AaNamibia aantu ye na ongeyo. Ohaya dhengathana nayi unene, ohaya kwata koonkondo nokudhipagathana. Opwa ningilwe omakonakono muKotoba mokati kaanadholongo oshilongo ashihe. Ndika olya mono kutya aantu 367 oye li mondholongo sho ya dhengagula aaholike yawo. Opu na ongundu yaantu 231 yaamboka yakwata aantu onkonga – maantu mboka yakwatwa onkonga omwakatelwa aakiintu, aalumentu, nuunona uushona. Opu na wo aantu 186 ya yi mondholongo sho ya dhipaga aaholike yawo, molwa efupa lyohole yawo naangoka e mu henge po.

Otashi monika ngaashingeyi kutya aaNamibia oya fa nani kaa yeshi okukundathana na yakwawo uuna ye na omaupyakadhi. Peha lyoku popya, aaNamibia oha yi i dhenge owala.

Oshali wo sha monika mo kutya aalumentu yongashingeyi otaa longitha iingangamithi unene, noshowo otaa ya nu nayi iikolitha. Ngele ya kolwa yo taa ka dhenga, nokudhipaga nenge okukwata aantu koonkondo. Oshinima oshikwawo aalumentu moNamibia oye na unene efupa ewinayi. Aakiintu wo oyi ikolelela unene komaliko gaalumentu, shono hashi ya ningitha yakale itaa vulu okufadhuka po, shaashi inaa hala okuthiga po eliko. Po opuna ishewe uuholume tawu eta omalugodhi pokati kaamboka ya hokana, nenge ye li mohole. Ishewe oshinima shimwe aalumentu aaNamibia kaye shi oku ulika ohole kaakiintu nokuunona. Iha ya thethenga aaholike yawo, shaashi anuwa, oyu uva ko kutya omuthigululwakalo ogwa ti omukulukadhi ihaa dhengwa keholike. Ndele nuunona otawu haya gulwa ashike, pehala lyo kuningwa nawa koohe. Ombelewa yOmunyekadhi gwaNamibia, Meme Monica Geingos, oyi ipyakidhila noku konaakona kutya omolwashike aaNamibia ta yi idhipaga, molwefupa nuukodhi. Aalumentu otaa dhenge aakiintu, oomeme otaa dhenge ootate, yoomeme noho otaa dhengathana, omanga to adha ootate taya dhenge ootate yakwawo, ndele ota yi idhenge lela nokwiyehameka medhina lyuukodhi. Opuna wo mboka ya ya mondholongo sho ya dhenge uunona wawo, nenge ya kwata uunona wawo koonkondo. Koosikola uunona na wo otawu i dhenge. Momagumbo iihuna nee. Tate ota dhenge meme, ye omwana gumwe megumbo ota dhenge he ngu ta dhenge yina. Po opuna ihe mba taya dhenge aakulupe.

Omunyekadhi Geingos okwa hala okuuvako kutya oshinima shi li moshilongo mu ka oshikwashike ano – aantu ya geya owala.
Aantu mboka taya ningi omakonaakono ngaka oya li ya talele po oondholongo moshilongo, ya popi naanandholongo mbo ye li mondholongo sho ya dhengathana noyadhipaga omolwefupa, uukodhi,nokukwata aantu onkonga. Aanandholongo mba ya popiwa nayo oya ti kutya yo oya ningi sho ya ningi shaashi, yamwe kaya li ye na oohe momagumbo. Ando oohe ye ya longo nkene aalumentu yolela hayi ihumbata. Yamwe oya ti yo inaya pewa ohole megumbo sho ya li uunona.

“Shoka twa uvu kaanandholongo mbaka osha fa yo ya putuka megumbo limwe.Oyendji nenge konyala ayehe oya putuka ye na onkalo yoohe yaa li mo momagumbo, ya putudhwa komukuluntu gumwe nenge ya putuka inaa ya pewa ohole, yaa shi kutya oyo oolye nenge ye na einekelo mwene lili pevi noonkondo”osho omundohotola Veronica Theron a popi.

Theron oye omugandji-mayele omunene mombelewa yOmunyekadhi Gwotango gwaNamibia, Meme Geingos.
Theron okwa ti opwa li omandhindhiliko petameko ngoka ga monika ndele ka pwa li onkambadhala yombala okuga kandula po.
“Oyendji mboka ya longo omiyonena oya hokolola nkene aalongisikola ye ya ithana omadhina kutya yo itaya ka ndjambula sha monkalamwenyo,” Theron a ti.

Okwa ti osha simana oku uvako iiyeti po okuza koonakupogola, oya kala niilonga yokutala aantu mbaka okuza mo 2015 mokati kaanandholongo, noya pulakena omahokololo gaanandholongo aahahu ye li 45.
Mokugandja ehokololo lye moshinima shetalelo po moondholongo, aapogoli yamwe oya pogola konima sho yo ya li aaningililwa mo omanga yali aanona, yamwe oya zi momagumbo gaana elandulathano nenge mwaangoka hamu longithwa iikolitha niingangamithi, nenge aanona ya hepekwa.

Shoka wo sha konekwa ooshika kutya oonakupogola kaya li ye na ontseyo yokupotokonona omikundu pambili, oye na olwiho nefupa lya pitilila, ohaya longitha iikolitha niingangamithi noka ye na owino yokuyanda omaipumomumwe.
Oyendji oya li ya gandja ombedhi, ngaashi onde mu adha mombete nakuume kandje, nenge okwa halakanitha po iimaliwa yandje. Otashi ulike kutya kapena owino yu ukilila okukandula po omukundu gwehilathano.

Theron okwa gwedha po a ti oonakupogola mwa kwatelwa mboka ya hupu momahepeko gokuunona oyendji oya li ya fulila omolwa omaningonayi gomonakuziwa pethimbo lyuunona wawo. Naangaka ogo ge ya fala mokukala nongeyo ndjoka ye ya thiminika ya longe uuwinayi mboka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here