Ovamwainafana tava kendabala oku limonena omboloto.

0
118

Tuulikki Abraham

Lüderitz-Lamek Nuuyoma naMagano Nuuyoma, ovahondji monhele hai ufanwa Benguela modoolopa yaLüderitz. Ovamwainafana ava vavali otava hokolola, kala nokuhondjela ponhele ei oule weedula dakonda pomulongo paife.

Otava hokolola kutya ounyakwa wokuhondja, ove u li longela meumbo omo vadalwa, shaashi nakuvadala okwa kala omuhondji, nokwa kala e na eshina lokuhondja meumbo.

Lamek ota tumbula kutya oilonga yokuhondja oku ihole no he i longo nelitulemo, a ti ounongo oo ha longifa mokuhondja oyoo ashike a likola ina.

Magano ota tumbula kutya naye ounongo oo a likola kuina oo a kala ta longifa oule weedula adishe odo a kala, ta hondjo, kakele kaasho, Magano okwali eke li wedela ko kounongo wokuhondja kEndiki louMinisteli wovanyasha modula 2007.
Ovanangeshefa ava otava tumbula kutya ovapumbwa eyambidido, vadule okuyambulapo ongeshefa yavo yokuhondja, voo vadule yoo okuyandja oilonga kuvamwe.

Lamek ota tumbula kutya, eekastoma ohava mono lela, ashike eshongo li li po, olo onhele oishona, nomoshihondjelo ove li mo vafinana mo.

Eshongo likwao la taalela ovahondji ava olomashina okuhondja. Otava hokolola kutya ova pumbwa omashina manene okuhondja oo haa ifanwa oindustrial. Otava ti omashina oo vena manini okuhondja, ohaateka noupu, ngee tava hondjo, shaashi oihoindjomwa imwe ohaipumbwa okuhondjwa nomashina oo makula.

“Oiyata ohatu itumu okudja koWindhoek, nokoNdangwa noShakati, omu kamuna eefitola hadilandifa oiyata. Shoo ohashipula nee oshimaliwa shihapu oku tuma oiyata, kondje yo doolopa. Ohandi dimbuluka odula imwe, twali tuu twa ninga omaehelo, omashina okuhondja, pombelewa ya Kansela woshikandjoohlolwa shetu sha !Nami#nus, ndele inatu mona po sha mbela omwadja ngaa ava vadjamo, ashike otwa pumbwa eyambidido shoshili”. Lamek ta ti.

Otava tumbula kutya omayambidido okwa pumbiwa neenghono, ngaashi ngoo hava udu, koikandjohoololwa imwe moshilongo, ovanangeshefa tava pewa ngaa omavatelo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here