Ezulonkalo otali tsikile okugandja omayambidhidho

0
27

Maria Namupala

ONDANGWA-Omunambelewa mezulonkalo mOndangwa Frieda Iiyambo, okwa ti oshikondo shoondholongo mondoolopa ndjoka otashi tsikile okuyambidhidha noku gandja omakwatho kaa yambidhidhwa.

Iiyambo okwa gandja euvaneko ndika oshiwike sha yi pethimbo ya gandja omakwatho giikulya niipumbiwa ya kwaalukehe kaakokele yomagumbo gaali mOndangwa. Oya gandja ekwatho ndika okupitila mombelewa ya kansela goshikandjohogololo Elia Irimari.
Osheendo shaanambelewa pamwe na kansela Irimari, osha talele po egumbo lya kuku Frieda David, no she mu pe oshako yiikulya pamwe niipumbiwa ngaashi oothewa na yilwe, yo yi ikwathe nayo pethimbo lyomatyapulo.

Iiyambo okwa ti ezulonkalo ohali gandja omakwatho kwaa mboka taya hupu nuudhigu yo mbaka ohaya tothwamo kookansela nenge ooyene yomikunda, molwaashoka oyo yeshi aantu yawo nomagumbo ngoka ga pumbwa omakwatho. “Oshikondo shoondholongo moshilongo ashihe osha tota po opolohalama yokugongela oshimaliwa nomukalo kehe tashi vulu, opo shi kwathele mboka taya nana nuudhigu ya vule okuya komeho.Olundji ohatu tala aanamagumbo mboka taya tekula aantu yo kayena iiyemo yasha, ngaashi twa gandja kaakokele mboka, nolundji aanambelewa yetu oyo haya gandja okashona hoka haka landa iipumbiwa mbyoka,” Iiyambo ta ti ngaaka.

Omukokele gomOluno okuna egumbo lyuudha nota tekula oyana pamwe naatekulu yeli 20 lwaampoka. Moonkundathana naye okwa yelitha kutya otaya hupu nuudhigu unene ngaa sho ayehe ya tala owala moshikwiila she shoka ha mono okuza kepangelo, yo oyana ayehe ihaya longo nande.

“Onduuvite etumba nenyanyu enene sho moshigwana muna aasamalia aanamutimahenda, mboka ya mono ompumbwe yetu noku tu pa sha opo tu vule okutekula aanegumbo lyetu, tse tu hume nawa komeho. Otatu pandula woo kansela goshikandjohogololo ngoka oye etu tothamo pamwe newiliko lye, otatu mu halele eyambeko, yo taya kwatha wo yalwe mboka ya pumbwa omayambidhidho ngaashi tse,” tati ngaaka.
Gumwe gomaakokele mboka ya mono omayambidhidho kuku Toini Alukolo naye gomondoolopa ndjoka, okwa ti naye okwa nyanyukwa molwaashoka okwa kala ta mono iihuna, nolundji kayena iikulya ya gwanena aanegumbo lye, nokwa ti otaya pandula komakwatho nomayambidhidho, ta ti ogeya pethimbo lyoopala.

Omasiku ga zi ko aanambelewa mezulonkalo oya li noshikonga shokwoopaleka omidhongoloko, shoka yali yeshi ningi moshipangelo shaNandjokwe, noyali yoopaleke oshipangelo shepangelo shaShakati.

Molwaashoka monkalo yawo yesiku kehe ohaya longo naantu, oya tokola opo ya kwathe aantu nomukalo kehe taya vulu, yo ya lundulule oonkalamwenyo dhawo, nokukwashilipaleka kutya oya tota po oopolohalama tadhi lundulula nokuhwepopeka oonkalamwenyo dhaakwashigwana ayehe.

Kansela Irimari okwa ti naye ota pandula aanambelewa mezulonkalo mboka ya mono shoopala opo ya gandje elombwelo kuye a tothemo aakokele mboka taya mono iihuna, yo ya pewe omakwatho.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here