Moshitila Mwa Z’Ondjupa : Egwopevi lyomangeshefelo muunangeshefa

0
62

Oshinima tashi landula otandi shi hokolola nomwenyo gu udha uutende, okutala konkalo yomangeshefelo ndjoka twi iyadha muyo moshilongo shetu nena.

Kongashiingeyi, oongeshefa odhindji we dhi tala kadhi na omwenyo dho kadhi na omakankameno, unene ngaa dhetu dhaaluudhe pethimbo ndika sho aatiligane ye ya. Oongeshefa hadhaaluudhe adhike , dhaahe na omwenyo nomakankameno, ndele nodhaatiligane wo. Iiholelwa yoositola dha tya ngaaka otayi adhika mpaka naampeyaka, lunga moshilongo shetu ashihe. Kiitopolwa yi ili noyi ili moshilongo shetu okwa li kun a aanangeshefa oyendji, ihe yamwe oositola dhawo oye dhi pata. Omukulugwonale okwa tile “Oya mu gongeli , kayi shi yamukwati”. Oshitumbula shoka shookuku nootatekulu, osha tsa. Aantu oyendji ohaa dhiladhila kutya, okuninga ongeshefa, okulikola iimaliwa, ihe hasho oshoka nando wu likole iimaliwa oyindji, ihe kuna uunongo wongeshefa shoka itashi ku kwatha sha.

Otu na iiholelwa oyindji twe yi mona notwe yi ilonga. Iiholelwa mbino otwe yi mona noku yi ilongela kaamwameme mba ya li haya longo kOhambo yOshimaliwa, ano kOlange. Aamwameme mboka yamwe yomuyo oya li haya mono elago lyokulikola oshimaliwa oshindji.Aantu mboka yamwe yomuyo sho kaye na owino wongeshefa, oshimaliwa sha tya ngaaka oye shi longitha mokutunga omatungo goositola ogendji nomokulandalanda iihauto oyindji. Lwahugunina, omuntu owa ka mona ashike iinima mbyono kaa yip o we. Omuntu ngoka ke shi omunangeshefa, okwa li ashike a likola iimaliwa oyindji, ye oti ipula ta ti: Iimaliwa oyindji mbino otandi yi longitha shike?Otandi ningi ongeshefa yandje!” Ashike oshili yo yene oyo ndjika kutya, ongeshefa ke shi nkene hayi endwa nenge hayi kaliwa nayo. Muule wethimbo efupi, oto ka mona owala omuntu nguno a ggwa p, ken a po nando oshimweshimwe, kutya nduno oshihauto nenge ongeshefa.
Ekumagidho lyandje olyo ndika kutya, shoka shi na ondunge, osho okumona tango ondungedhiladhilo yongeshefa, yo yi kale yi li momutse gwoye ya fa ondjodhi.Shampa wa mono ondungedhiladhilo yongeshefa, longitha nduno oshimaliwa shoye, nenge ka hehele nduno iimaliwa , wu ye wu tote ongeshefa yoye.

Ekumagidho ekwawo ndi ku nine po oli na sha niinakugwanithwa ya simana, ngaashi tayi landula[i] tunga etungo ewanawa lya yeleka pehala lyoopal, [ii] pakela iilandithomwa moolaka nuukeka, [iii] tonatela kutya iilandithomwa moolaka otayi landwa ngiini, [iv] tala kutya ongeshefa yoye otayi landitha iilandithomwa yayo kondando yi thike peni , opo yi koke.
[i] Tunga etungo ewanawa lya yeleka pehala lyoopala. Omuwambo oha tumbula ta ti: Ohaka yal noluhozi lumwe. Tameka noshishona shoka to vulu okutonatela. Etungo lyoye inali kala lya thinana lyo inali kala enene unene.Uunene wetungo hawo tawu ulike esundano lyongesheshefa.

[ii]Pakela iilandithomwa moolaka nuukeka
Aalandi yomapipi agehe ohaya nyonyodhola iinima inaayi tulwa melandulathano ewanawa. Osha simana noonkondo okupakela iilandithomwa moolaka nuukeka.Koneka wo kutya, etungo lya mbwalangandja niilandithomwa yi li mo ya ninga onkangamuhalakana , ihashi mbekula aalandi noku ya hokitha okulanda, ngashi metungo lya yeleka omu na oolaka dha pakelwa melandulathano ewanawa.

[iii] Tonatela kutya iilandithomwa moolaka otayi landwa ngiini.
Iilandithomwa moolaka nayi ze mo tayi landwa mo kaalandi.Kotokela nokwiikeya kokulanditha iinima ya kusha.Ilonga oompumbwe dhaalandi yoye noku dhi ya tsakanithila pethimbo lyoopala.

Iilandithomwa mbyoka wa koneke hayi landwa meendelelo , otashi ku ulukile kutya oyi li mompumbwe onene yaalandi yoye, onkene sa oshimpwiyu yi kale metonatelo ewanawa.

[iv] Tala kutya ongeshefa yoye otayi landitha iilandithomwa yayo kondando yi thike peni, opo yi koke. Iilandithomwa kutya ngoye omunangeshefa oto yi landitha kondando yi thike peni osho hashi gandja enwethomo enene kutya, mositola iilandithomwa ootayi kala mo ethimbo li thike peni.
Mokutseya kwandje iinima mbyoka ine nda zi nokutumbula mokungheshefa kwandje kwopetameko lela, oyo ya kwatha ndje noonkondo ndi hume komeho nopwaahe na nado ekatasho nenge ekanitho enene.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here