Omauliko giipindi maOngenga taga etelele omainyanyudho omanene

0
79

KuPinehas Nakziko

WINDHOEK-Omalongekidho goshituthi shaanyasha shomauliko giipindi mOngenga ogeli metifa, naashika okwa tengenekwa tashi ka etelela omainyanyudho ogendji, noga kwata miiti nuumvo. Omauliko ngaka ota ga ka kalako muDesemba 27-30, moshikandjo hogololo shaNgenga mUukwanyama, no ta ga ka egululwa kOminista Pohanmba Shifeta, naKansela gwOngenga, Sakaria Haimudi. Nonando esiku lyotango netiyali lyoshituthi shika ota li ka kala ashike kombinga yeuliko lyiipindi moka aakwashigwana taya ka ulika iipindi yawo mwakwatela yopamuthigululwakalo, esiku etitatu netine omo moka tamu tengenekwa tamu ka kala omainyanyudho ga kwata miiti, nota ga nyanyudha oyendji, okuza kethigathano lyo ka kadhona dhingi osho wo aahikingalo aashona naanene. Omainyanyudho ngaka ota ga ka kwatelamo ishewe ethigathano lyuudhano woongonyo, mboka tau ka ningwa oshikando shotango pomauliko ngaka. Naadhani ngonyo oyendji yomoshilongo oya tengenekwa taya ka kutha ombinga.

Esiku lyahugunina otapu ka ningwa ethigathano lyokakadhona dhingi, hoka oko taka ka ninga Miss Ongenga 2017.
Kakele kwaambika otapu ka kala ishewe aahikingalo ngaashi Young T naBantu, mboka oyo taya ka ulika uunongo wawo, nokunyanyudha
engathithi lyaantu mboka taya ka holoka. Alongekidhi oya ti aahikingalo mboka aashona noya hala okuka kuthombinga methigathano ndika nayo oya hiwa opo ya kale yi inyolitha.

Miss Ongenga 2014, Pakkala Ashipala, ngoka oye ishewe omukalelipo gwomauliko giipindi ngaka okwa hiya aanangeshefa mboka aashona naanene opo ya kale ya kuthombinga momauliko ngaka, yo ya lande uutala wa wo womalandithilo manga ethimbo inaali pwa po.
Uutala otawu ka adhika kooN$000 sigo 1200.

Ashipala okwa gwedha po ta ti shika kasha shi owala oshinima shaakalimo yomOngenga, ashike oshaNamibia alihe, naAfrica.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here