Uunona wepipi ndika owa geela aakuluntu yawo …yo onakuyiwa yawo oyi limbilika

0
214

KuDesie Heita

WINDHOEK-Aanona yopethimbo ndika oya geya yo ishewe inaya inekela aakuluntu yawo. Etompelo oondika kutya aanona nena oya taalelwa komaupyakadhi ogendji okuyeleka naangoka ga tsakanekelwe kaakuluntu yawo. Shimwe shuupyakadhi mbuka ooshoka kutya uuyuni wonena owa ya komeho, naanona oye wete oompito odhindji, omupya ogo ashike ngoka kutya itaya vulu okudhi longitha molwa oluhepo ndoka lwe ya kundukidha. Pahapu dhehangano lyaanona lyIigwana Hangano, UNICEF, konyala aanona oomilliona 180 miilongo 37 muuyuni auhe otaya mwenya moluhepo olulu, ihaya yi kosikola, naampoka pe na omanongelo geli popepi nayo. UNICEF okwa ti moNamibia ooperesenda 34 dhaanona odhili moluhepo okuyeleka nooperesenda 29 dhoshigwana dhilimoluhepo. Oluhepo nduka otalu monikila monkalo yaanona yangunda mekoko noya sondjala. Okwa ti wo kutya ooperesenda 24 dhaanona kohi yomimvo ntano inaya koka nawa ndele oya ngunda.
“Namibia okwa katuka noku adha oshindji moshinima shokukondjela uuthemba waanona. Shika otatu shi pandulile epangelo,” Omukalelipo gwaUNICEF moNamibia, Rachel Odede a ti.

“Pompito oyo tuu ndjika otu wete wo omashongo ngoka ga thikama mondjila yaanona oyendji ya za momagumbo ga hepa ngoka ge ya kaleke monima, ge ya kaleke yaa wetike, yaana uuthemba nenge okutseya uuthemba wayo nokuninga aakwashigwana yethike puyakwawo moshilongo shooyina. Omashongo ngaka otwa pumbwa okuga palamena nokuga kutha po,” Odede a ti.
Oshikwawo ooshika kutya pethimbo ndika ooperesenda dhaanona odhindji otadhi si muuyuni tashi etwa kelongitho lyoonkondo oshinima shoka kaashali ko omimvo 20 dha piti.

UNICEF okwa ningi ekonakono epe okudhimbulukwa esiku lyuunona momasiku 20 Novemba. Esiku ndika otali dhimbulukiwa omolwetulo miilonga lyEuvathano lyuuthemba womunona sho lya kolekelwe kOshigongi shAyehe shIigwana Hangano mesiku eti 20 Novemba.
Esiku ndika onkene okuza mpoka ohali ithanwa Esiku lyaanona muuyuni, okuhumitha komeho uukumwe wopaigwana, okukuna owino yuuthemba wawo mokati kawo, noku hwepopeka onkalonawa yawo.

Ekonakono olya ulike wo kutya etata lyaanona muuyuni ihali inekele aakuluntu noshowo aawiliki muuyuni okuninga omatokolo omawanawa kombinga yaanona. Aanona miilongo ayihe 14 mbyoka ya konakonwa oya ti uukulo, elongo enkundi noluhepo oyo iinima mbyoka yo ya hala aawiliki muuyuni ya monene omayamukulo.

Ekonakona alihe olya ulike kutya aanona yonena oya taalela onakuyiwa ya tsima, noyatsiminina okuyeleka nonkalo moka mwa pita aakuluntu yawo, nonando pethimbo ndika uuyuni owa huma komitse wu vule pethimbo lyaakuluntu yawo. Pahapu dha UNICEF aanona oomilliona 180 odhili miilongo 37 moka tadhi vulu okukala moluhepo lwalula, kaadhili mosikola, nenge dhi vule okusa omaso ga pitile melongitho lyoonkondo okuyeleka naanona mboka ya li miilongo mbyoka omimvo 20 dha piti. “Omanga epipi lya zi ko lya mono eyokomeho enene, nehumokomeho lya ya pombanda momuthika gwonkalamwenyo, oyendji yomaanona muuyuni unene tuu mboka ya dhimbiwa oya patelwa pondje okutyapula uuwanawa mbuka, shika sha ningwa hamolwa shoka oyo ando ye na ondjo nenge andola aakuluntu yawo. Onkalo ndjika itayi vulu yi ethiwe yi tsikile ngaaka oshoka oyo oshinima oshiwinayi” Laurence Chandy, omuwiliki gwomapekapko nomilandu moUNICEF mo New York a ti. Chandy okwa popi ndhika ongoshitopolwa shokudhimbulukwa Esiku lyuunona mUuyuni mo20 Novemba.

Mekonakono lye UNICEF okwa ti nonando okwa humwa nawa komeho muuyuni, omunona gumwe maanona 12 uuyuni auhe okuli moshilongo moka onkalo yaa li nawa okuyeleka naandjoka mwa putuka aakuluntu ye.

Mokutala nawa ondjila ndjoka aanona taya vulu oku enda okuza moluhepo olulu, okumona elongo lyopetameko nokuyanda omaso taga zi melongitho lyoonkondo, ndika olya koneke wo kutya omwaalu gwaantu mboka haya hupu kooN$ 26,71 mesiku otagu ende gu uka pombanda miilongo 14 mwakwatelwa Zambia na Zimbabwe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here