Aagundjuka yaELCIN ya gongala

0
310

Maria Namupala

ONGWEDIVA-Ehulilo shiwike lya piti aagundjuka yongerki OnkwaEvangeli paLutheli moNamibia ELCIN oyali ya gongala mOngwediva yiigongi, montanda yawo yuukumwe hayi kalako konima yomimvo ntano kehe..

Aagundjuka ya za kiikandjongerki iyali shuuzilo noshuuninginino, oya dhana nokutyapula ontanda yawo yopamuhanga pamwe naambisofi yaali mewiliko lyongelki ndjika.

Omumbisofi omukuluntuwiliki Omundohotola Shekutamba V.V. Nambala mepopitho lye okwa kumike aagundjuka ya dhiginine uukriste wawo, yo ya longe aluhe shoka shi li mondjila noshi li pahalo lyaKalunga.

“Okwa konekwa aagundjuka oyendji ihaaya gongala poohapu dhaKalunga, noyi ikaleka kokule nokugongala pamwe na yakwawo molwaashoka oye wete anuwa osima yowala. Oshiwanawa okugongala pamwe naagundjuka ooyakweni opo mwiilongemo sha ne tamu itungu, opo mu kale aagundjuka aatiliKalunga moonkalamwenyo dheni,” Nambala ta ti ngaaka.

Okwa ti uuna aagundjuka haya gongala noku hangana, otashi ya kaleke kokule nokulonga iilonga mbyoka inaayi uka, yo taya paathana mo. Okwe ya pula ya dhiginine eilongo lyawo, yo taya simaneke aakuluntu yawo nosho wo omalutu gawo yene.

Omundohotola Nambala ta ti okwa talika wo kutya aagundjuka oya taalelwa komashongo ngaashi okwaahena iilonga mokati kawo, omategelelo inaaga longekidhwa nenge inaa tegelelwa, okwaahena ohole yuumwayinathana, okwaana etiloKalunga ndyoka olyo ekota lyuunongo auhe, omikithi na yilwe oyindji a tothamo.

“Nonande aagundjuka yetu ya taalelwa komashongo ngoka, aluhe otatu ya kumike opo ya kale ye na eitaalo lya kola, yo taya kala aluhe haya gongala pamwe naagundjuka ooyakwawo noku holoka komalongelo Kalunga, yo taya kala haya galikana ya pule ekwatho kOmuwa, yo taya etha iinima yuuyuni mbyoka yaana oshilonga, noyaana mpoka tayi ya fala,” ta gwedha po ngaaka.

Omumbiisofi koshikandjongerki shuuninginino Omundohotola Veiko Munyika naye okwa popitha aagundjuka montanda yawo a ti oye na eshongo enene sho yamwe ya tokola okuthiga po oongeleka dhawo moka ya shashelwa nokuya kwaandhoka opo tadhiya, ano dhiikalunga.
Okwa ti aagundjuka oyendji otaya thigi po omagongalo gawo omolwa okwaahena uuyuuki pokati kawo naavali, pokati kawo naasita osho wo oohamushanga momagongalo gawo, noye wete kutya ngele oyayi koongeleka hoka oko haku ya zile omakwatho, yo taya dhini oongeleka dhawo moka ya shashelwa kaavali yawo.

Munyika okwa gwedhapo kutya ehupitho ihali landwa onkene okwa pula aagundjuka ya kale ya dhama meitaloo, yo taya iyageke okuya koongeleka ndhoka haku tiwa odhiiveva, nokwa konekwa tadhi eta omavundanako moshigwana nokushi teyapo, dho wo dhimwe otadhi eta uutondwe mokati kaakwashigwana.

Ontanda oya mwenyekwa koongundu dhomwalwiimbo naagundjuka yoyene taya imbi noku nyanyukilwa pamwe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here