Moshitila Mwa Z’Ondjupa: Okupakela iinima moolaka

0
60

Uuyogoki, eopalo nelandulathano ewanawa lyokupakela iinima moolaka, olyo oshinima sha simana noonkondo mositola. Sho aalandi ngashingeyi yu uvite ko noya tonata, ohaye ya owala mositola nokutala oondooha ngele omasiku gayo gokuliwa oga pita, ano ya kusha/kwisha. Gumwe iha popi ko sha, ohe yi thigi po owala nokuya. Okuza mpoka ota ka taandeleka ehokololo kutya mositola yongandi omu na iinima ya kulupa.Epuko lya tya ngeyi lyiinima hayi kulupile poolaka, olwindji ohali ziilile maalandithi.

Oshiholelwa, omulandithi ngele okwa pakele oshiketha shoondooha dhoohi, e tapu landwa dhimwe, po tapu thigala dhimwe, nena ngula sho te ya a pakele po oonkwawo, oondooha oompe odho ishewe ha pakele kombanda nenge komeho gaandhoka dha kala po. Sho aantu taa tsikile nokulanda otaya kutha owala ndhoka dhi li kombanda nenge komeho, opo dha pakelwa po, ndhiyaka oonkulu opo tadhi kala mpoka sigo omasiku gadho ga pitilile. Aalandithi oya li ye na andola okuninga ngeyi; oondooha ndhoka a adha po odho andola ta pakele kombanda nenge komeho dho dhi landwe po, manga omasiku gadho inaaga pitilila, omanga ndhiyaka oompe te dhi pakele kohi nenge konima yoonkwawo. Shika osha kwatela mo wo niilandithomwa yilwe ngaashi: omahini, omagadhi, omiti dhomikolo, niikwawo yilwe ya fa mbyoka. Pamukalo gwa tya ngeyi, oongeshefa odhindji odha kana, sho dhi ikanithile aalandi. Uunkundi wo wene owu li mpoka sho aaniilonga yomoositola ihaaya mono omapukululo.

Pompito ya tya ngeyi opo mpoka tandi popile aakonakoni yuundjolowele mboka taa monika taa inyenge nokuninga omakonakono giilandithomwa moongeshefa dhomoshilongo shetu. Ishewe natango aakonakoni yuundjolowele moositola oye li wo ekwatho enene lyokukaleka po uundjolowele waalandi moshigwana.Aaniilonga mboka ngele nduno oya adha iinima ya kwisha moolaka ohaye yi umbu mo , sho tashi ningi nduno enkawa enene moshipala shomunangeshfa mokukanitha. Ku yandwe omakanitho ga tya ngaaka omukalo gwokupakela iinima moolaka nagu ningwe aluhe momufango gwomondjila, gwo nagu dhigininwe komunangeshefa kehe.

Uupyakadhi wumwe wiinima ya kwisha ya pakelwa moolaka, ohawu etwa nokooyene yoongeshefa.Yamwe yomaanangeshefa ohaya ka landa iinima kooistola oonene, yi na omasiku ga pitilila nale. Omolwokwaahatala nawa iiinima pethimbo lyokulanda , ohaa yi owala nayo, yo inaayi konenena omasiku. Yamwe ya ningi ngaa elago , sho uuna ye yi dhimbulula haa vulu oku yi shuna ko e tayi taambwa pwaahe na uudhigu washa. Kakele owala ngele naku yi shuna ko ke na ombapila yomalandelo, nena mpoka itayi taambwa we, oshoka kapu na eshilipaleko lyasha kutya omo shili ya zile moka.Oshinima sha tya ngaaka ohashi kala ekanitho enene kunakulanda, nelikolo komulandithi.
Aanangeshefa mboka yaa na uunongo wokungeshefa, uuna ya shunithilwa kookastoma dhawo hol. Omahini ngoka ga kulupa, ohaya ti owala: “Aawe, owa landa nale” nenge Eshina olya dhenga nale’ Natango tuu ehokolol ndyoka ewinayi, omulandi e li ningilwa komulandithi,ohe ke li taandelitha owala sigo lya tseyika nokuudhila.

Nandi gandje ishewe oshiholelwa shimwe shuuwinayi wiinima ya kulupila moolaka. Tse , oongeshefa dhetu odha li hadhi yambidhidhwa kaapangi yomoshipangelo shaShakati. Ethimbo ndiyaka osha li sha simana okupalutha aanona nomahini gomoondooha. Oomeme sho taya palutha aanona yawo, ohaluka ethimbo limwe aanona ohaya adhika koshimela. Sho taya tseyithile aapangi, aapangi ohaye ya pula opo ye ya faalele oondooha moka ya kutha omahini. Aapangi, ohaya dhimbulula nduno kutya omunona okwa pewa omahini ga kulupa nethimbo lyuule wu thike nando opomumvo netata, nenge lyuule wu thike pomimvo mbali nokuli. Aapangi oya li nduno haye ya pe omayele, opo ye ye ya lande koositola dhetu, hoka haku kala omahini inaaga kulupa. Okuza mpoka oshinima osha yi okawi nokawi, sha taandelekwa koomeme yo yene kutya omahini gokoositola dhaAupa ihaga etele aanona oshimela , oshoka inaga kulupa. Okuza mpoka tatu landitha nduno omahini ogendji. Kasha li omahini ageke, ihe niinima wo yilwe, mbyoka hayi kulupa mbala.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here