Ndika epipi lya hugunina lya shatwa muAfrika

0
166

Ehokololo ndika olya landula omathegela gomuthigululwakalo ngoka tagu hulu po moAfrika. Melaka lyoshiKô otashi ti “okushanga,” ihe otashi ti wo ishewe omukalo gwokuyaga nenge gwokushata ngoka hagu adhika unene mUuninginino wAfrika. Aalanduli yomukalo nguka oha yi iningi oondjila nenge uutosho, yi shata, haya longitha omamanya, omakende nenge oombele, noku kala ye na omandhindhiliko ngoka itaaga dhimi po kiipala yawo ngaashi ashike omuntu a shatwa mUumbugantu wAfrika. Oku opaleka iipala yawo huka otaku gandja etumwalaka osho wo uukwatya wopamuthigululwakalo, oshiholelwa maapopi yOshiwambo oto adha omuntu a shatwa nolundji oto vulu okuwalyaeka kutya nguka ohapopi Oshiwambo shomutono guni.

Djeneba, omunangeshefa gwezimo lyaaKo okuza koBurkina Faso, okwati: “Aantu ohaya mono oshiwana nenge sho opala, ihe ngame ondi wete oshiwinayi.Tse inatu fa yalwe. Monakuziwa ngele oshipala shoye oshali shayela inaashi yagwa nenge sha shatwa owa li inoo yalulwa nawa. Onda li handi kala nda pandula iikwadhula yandje : oyali iiwanawa. Otwa li hatu popi nuuntsa kombinga yayo. Ihe ngashingeyi , miilando okukala niikwadhula okwa za momoode.Ngoka wa kwadhulwa oho ithanwa omadhina “gwoshipala sha kwadhulwa nosho tuu’ Naashika ohashi uvitha nayi.” “Okuyagwa, okukwadhulwa nenge okushatwa ohaku ningwa olundji mokati kaamboka ye na olwaala olundji moshipa , kutya ngaaka omandhindhiliko ngoka itaga monika nuupu,” Vince Hemingson, omushangi nomuningi gwoofilima ngoka iilonga omalundululo gokomalutu a ti, a fatululile National Geographic. Okuza koPapua New Guinea sigo kuEthiopia, omashato nomakwadhulo otaga ulike uukwatya ndhindhiliko momikalo dhontumba, kutya nee omuthika moshigwana, okupita okuninga omukuluntu, nenge osha kwatathana nongundu yuukwambepo nuukwampungu. Paife aantu mboka ya humbata iikwadhula mbyoka mokusimaneka omazimo gawo, oofamili dhawo, nenge iigwana yawo nenge omikunda dhawo oya talika ko nayi miilando. Ethiminiko okuza kaakwambepo, nokomapangelo “opo ya hume komeho” she endele pamwe ne ete mo lyiizalomwa osha fala mpoka kutya aantu ashike aashona oyo haya thiminikilwa mokukwadhulwa. Choumali okwa kumwa kutya omolwashike omukalo ngoka guli olupe lwo ku iyulika pamuthigululwakalo ina gu taambiwako nogwashundulwa. Otashi ende ngiini opo oshinima shininge onzo yesithahoni konima yokukala osho shi holike? “Otandi dhimbulukwa Konabé, omuhondji gwoohema ngoka nda tseya manga ngame omushona ye nguka okwa li e na iikwadhula. Onda tokola oku mu pula kutya oku uvite ngiini. Okwa li uuvite uuntsa pethimbo a li omugundjuka, ihe ngashingeyi okwa ninga omuyolwa nomushekwa no ha ulwa omadhina omawinayi taga shundula.”
Boudo 45, omuhingi gwotaxi, omuKo a za koBurkina Faso, okwati: “Oshali omode pethimbo lyontumba.Nena andola ngele opwa li omukalo okudhima po omakwadhula ngaka , ando otandi ga dhimi po..Kashi shi oshpu oku imonena okakadhonaUnene tuu aaIvorian.Ota ndi dhiladhila ita shi hokitha.”

“Aakuluntu yetu oya ningi shika opo kaaya kane monkalamwenyo,” Konabé a futulula. “Ngele owa mono omuntu e na iikwdhula ya fa yoye nena oto vulu okuya kuye molwashoka owu uvite kutya owu shi kutya omwa kwatathana momukalo gwontumba. Nena mboka ye li miilando ina ya hala okukwadhulwa we oshoka ohashi ya hinditha . Ngame onda kwadhulwa kookonkondo. Onda li ndi na omimvo hetatu. Ngele ando opwa li ompito okushi lundulula ando aantu oyendji otaye shi ningi.

Omathano mostudio yaChoumali ita ga yamukula omapulo ge naanaa. Ndele ngaka otaga ndjokonona ashike epipi lya hugunina lyaantu mboka ya li yu uviteko esimano lyopamuthigululwakalo lyoku kwadhulwa. Okuza kefano okuya kekwawo ye okwa thaneka eopalo lyomakwadhulo ngoka pamwe naHââbré ogo epipi lya hugunina okukala nomakwadhula moshipala. “Ohandi gongele iitoolwa mbika opo ndaa dhimbwe” osho a gwedha ko.

Ihe Lawal omukululi, omuYoruba omuNigeria okwati: “Ngame ondi uvitile omandhindhiliko ngaka uuntsa, Ondi ga hole oshoka ngame omulanduli gomukwaniilwa. Omukwaniilwa naye oku ga na. Ngame oshitopolwa shezimo lyaawa momukunda gwetu.Moshilando ngame kandi shi sha ,ihe komukunda ngame omuwa na ohandi tsilwa oongolo uuna aantu ya mono omandhindhiliko ngoka moshipala shandje.”

Salbre omunashikunino gwomoludhi lwaaBissa a za koBurkina Faso okwati: “Ngame omulumentu ndi li mopenzela ngashingeyi. Onda li omushona unene. Inandi hala aamwandje ya ningilwe shika.Tse, otse yepipi lya hugunina. Ito adha we aantu yepipi lyokohi yomimvo 40 ya kwadhagulwa.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here