Iizemo yomayalulo gopokati komimvoyalulo 2016

0
39

Iipumbu Sakaria

Windhoek-Omwedhi gwayi Olutu lwaNamibia lwOmiyalu nenge Namibia Statistics Agency olwa tseyithile omushangwahokololo gwomayalulo gopokati komimvoyalulo. Omushangwahokololo nguka ohagu gandjwa pokati komimvo dhomayalulo. Omimvo dhomayalulo goshigwana ohadhi ningwa aluhe konima yoomvula omulongo kehe. Oshiholelwa omayalulo goshigwana ga hugunina oga li ko omumvo 2011 omanga ngoka taga landula oge li ko 2021.

Pokati komimvo ndhika, kokutya omimvo ntano lwaampoka, ohapa ningwa ihe eyalulo lyopokati nelalakano okugandja uuyelele nomiyalu dhopethimbo kombinga yoshigwana, onkalathano nomahupilo oshowo omagumbo gasho.Omiyalu ndhika ohadhi gandjwa pokati komimvo dhomayalulo gopashigwana okukaleka pethimbo omiyalu, opo ndhika dhi kale mondjila, pethimbo na odho opalela ngaashi sha pumbiwa. Omushangwahokololo gwomayalulo gopokati komimvoyalulo ogu na uuyelele owundji mboka tawu vulu okulongithwa koshigwana ashihe pomahala giilonga ga yooloka, onkene omuntu kehe okwa pumbwa okutseya uuyelele mbuka wa gandja momushangwahokololo ngoka.

Omushangwahokololo nguka otagu gandja uuyelele kombinga yomiyalu omipe meindjipalo lyoshigwana. Pethimbo ndika oshigwana osha thikama paantu oomilliona 2,3, okuyeleka naantu oomilliona 2,1 mboka ya yalulilwe pethimbo lyomumvo gwomayalulo gwo 2011. Omanga momayalulo gomumvo 2001 oshigwana oshali sha thikama paantu omilliona 1,8 oku za pomilliona 1,4 mboka ya yalulilwe omumvo 1991.
Shika otashi ti oshigwana shaNamibia osha koko nenge osha indjipala naantu omilliona yimwe lwaampoka oku za kemanguluko sigo onena.

Kombinga yuuwindji waantu pehala lyombinekilometa moshilongo omwaalu ogwi inyenge okuza pomuntu 1,7 mombinekilometa yimwe mo 1991 nokuthikama pomwaalu gwaantu 2,8 mombinekilometa omumvo 2016. Shika otashi ulike natango kutya Namibia oye oshilongo shina aantu yomwaalu omushona muuyuni. Shika otashi vulika shikale uuwanawa nenge uuwinayi shi ikwatelela nkene omuntu kehe to shi tala ko.
Omushangwahokololo nguka otagu gandja ishewe uuyelele kombinga yomutungilo gwoshigwana miilando nokomikunda. Omanga mo 1991 konyala ooperesenda 72 dhoshigwana dha li aakalimo yomomikunda, ngashingeyi otuna aakalimo yooperesenda 52 oyo yeli momikunda. Pemanguluko oshigwana shali miilando osho ooperesenda 28 omanga pethimbo ndika shika osha londo sigo opooresenda 48 momumvo 2016. Oshikwawo omushangwahokololo ogwa ti omakonakono kombinga yuuwiliki womagumbo owa ulike kutya oyendji yaambaka oyo natango aalumentu okuza nkene oshilongo sha mangulukile. Oshiholelwa momumvo 1991 ooperesenda 61 dhomagumbo oga li mewiliko lyomulumentu, omuyalu nguka ogwa shuna pevi sigo otagu thikama pooperesenda 54. Omwaalu nguno otagu endele pamwe nuunene womagumbo pamiyalu dhaantu. Konima ashike yemanguluko omwaalu gwaantu megumbo limwe ogwa li konyala aantu 5,2 mo 1991, ihe omuyalu nguka ogwa gu pevi noku kala gwa thikama paantu 3,9 megumbo kehe mo 2016.

Omushangwahokololo ogwa ulike wo kutya Namibia okwa ya kokule mokugandja omeya ga yela koshigwana, uundjugo noshowo omalusheno momagumbo. Oshiholelwa ooshika kutya momumvo 1991 ooperesenda ashike 65 dha li dhina omeya ga yela go oge shi okunuwa.Omwaalu nguka ogwa thikama pooperesenda 94 momumvo 2016 shoka tashi ulike eindjipalo enene.Omahumokomeho galwe ge shi okutumbulwa oga adhika momakwatathano gopangodhi. Oshitopolwa shika osha kokelela mokati koshigwana nokwa konekwa kutya oshigwana shoka hashi longitha ointernet osha indjipala, osho wo okulongitha oongodhi dhopeke,nookompiuta. Omumvo 2011 konyala ooperesenda dhaamboka ya li haya longitha oniternet odha li ashike 9, ooperesenda 52 odhali dhina oocelphona, dho ooperesenda 11 odha li hadhi longitha ookompiuta.Okuya momumvo 2016 omwaalu ogwa nukile pooperesenda 21 dhaamboka haya longitha oniternet, ooperesenda 75 aalongithi yoongodhi dhopeke omanga ooperesenda 15 omumvo gwayi odha li dhi shi okulongitha ookompiuta.

Nonando Namibia okwa adha oshindji, osha pumbiwa okulongwa neitulemo okugandja omagumbo oshoka omiyalu otadhi ulike kutya ope na oshindji shi na okuningwa natango.Omanga momumvo 2011 ooperesenda 16 odha li omagumbo giipeleki, omwaalu nguka ogwa londa pombanda nokuthikama pooperesenda 27 momumvo 2016 dha kalela po omagumbo giipeleki noshow iitungithi yilwe.

Omiyalu ohadhi popi kudho dhene natse otatu kumike oshigwana ashihe opo shi ileshele shoshene omiyalu ndhika, okupitila moombelewa dhetu, mepandja kointernet, koappa yokongodhi, noshowo uuyelele mboka hawu gandjwa kolutu lwomayalulo omathimbo nomathimbo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here