Oshikando oshititano sheuliko lyaKakunawe mElombe

0
120

Pinehas Nakaziko

Windhoek-Nonuumvo otapu katya pwaka, sho aagundjuka yomomukunda Elombe taya ka ulika uunongo wawo, pamwe neuliko netseyitho lyenzuna dhingi mElombe, ndyoka hali ningwa konyala omumvo kehe momukunda ngoka.

Nuumvo, Kakunawe mElombe okwa tengenekwa ta ka kala a dhenga mbanda oshoka ota ka etelela aakadhona mboka ye na uunongo wopomuthika gwopombanda, mboka ya tegelelwa ye ke shi iningile nawa nokutala ngoka tayi noshikoloni, mo 20 gaDesemba petala lyopenzela yaakulupe mElombe.

Shika otashi ka kala oshikando oshititano shaMiss Elombe, noonakasila kanika evi ye vule 12 otaya ka kutha ombinga. Yamwe yomaakadhona mba taya ka kutha ombinga oyali ya holola omukumo neitulemo noya uvaneke kutya otapu ka tya pwaka ongulohi ndjoka.
Oyendji yomElombe oya holola wo ondjuulukwe noya notelwa okumona euliko ndika oshoka ohali ya nyanyudha yo oha ya tsakanene nomahewa gawo ngoka ya hula nale.

Ongulohi oyo tuu ndjoka otapu ka kala omainyanyudho ga kwata miiti, oodanisa dha mutse gwa kathindi ndhoka tadhi ka etwa po kaahikingalo unene okuza mElombe Art Academy (EAA) ngaashi omwiimbi goongalo dhoAfro Fusion Bantu, Komesho, D-Square naTsempo.
Omulongekidhi gwoshituthi shika, Erastus Tsempo, ota hiya aantu ayehe yopomudhingoloko osho wo omwaalu omunene gwopomikunda dhopopepi opo ya kale ya holoka yo ya tale nkene aagundjuka taya ka ulika iipewa yawo esiku olyo tuu ndyoka. ”Kakunawe mElombe ina nuninwa owala Aalombe, ashike aakalimo yomiitopolwa yopopepi nElombe, mbyono yili mOhangwena nOshikoto oya tegelelwa wo ya thike,” Tsempo ta ti ngaaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here