Taya ilongekidhile omauliko gaagundjuka mOnayena

0
87

Maria Namupala

ONAYENA-Olyo ishewe ethimbo lyaagundjuka moshikandjohogololo Onayena taya ka ulika iilonga yomake gawo momauliko gokomumvo ngoka taga kalako omwedhi nguka.

Kundana sho a popi na David Shikulo gumwe gwomaalongekidhi yomauliko ngaka, okwa uvu kutya ngaka otaga ka ningwa 23-25 Desemba nuumvo. Aagundjuka yomOnayena na yalwe ya za kiikandjohogololo yopuushiinda oya tegelelwa okugongala oku ulika iilikolomwa nuunyakwa wawo.

“Momapekapeko ngoka twa ningi otwa koneke aagundjuka oyendji yeli momidhingoloko taya kambadhala noku humitha komeho oonkalamwenyo dhawo, otwa mono shoopala opo tu kale hatu longekidha omauliko ngaka omumvo kehe opo aagundjuka ya mone ompito yo ku ulika iilongomwa yawo,” Shikulo a ti.

Shikulo okwa ti olundji oshiindingili shika ohashi yakula aagundjuka yaza koombinga noombinga mpoka haya kundathana noku tulilathanamo nkene ye na okuyambula po noku humitha komeho oonkalamwenyo dhawo.

“Otuna omadhiladhilo okuyambula po oonkalamwenyo dhaagundjuka yetu, molwaashoka ethimbo ndika olyo unene aagundjuka miitopolwa ha ye ya okutalela po komagumbo sho osho twa thaneke tu li longithe okuya hanganitha noku ya eta pamwe, unene pethimbo ndika yeli momafudho,” Shikulo ta ti.

Okwa ti sigo oompaka ayihe otayi ende nawa oshoka oya tegelela aagundjuka oyendji ye ye ya ulike iilongomwa yawo. Elalakano lyetu enene olyo okukaleka kokule aagundjuka nomanwino noku ya eta pamwe ya tyapule ethimbo lyomatyapulo.Okwa ti otaya lalakanene wo okuhila po, aagundjuka pomanwino noku ya eta pamwe ya tyapule ethimbo lyomatango omanene.

Shikulo okwa endulula kutya omaulikilo ngaka oga totwa po ongoshitopolwa shewawa lyaagundjuka moshikandjohogololo, Onayena a ti nuumvo oya tala wo ombinga yomaudhano gomaludhi ga yooloka.

Ta ti oosipana dha yooloka otadhi kuthombinga muudhano ngaashi wetanga lyokoompadhi, osho wo etanga lyomokambamba, no tapu ka kala omainyanyudho ogendji, mono kwa thanekwa nethigathano lyontana dhingi moshikandjohogololo ashihe.

“Nuumvo otwa tala wo ombinga kaahikingalo yomomudhingoloko unene mboka opo ta ye ya, opo nayo ya pewe ompito oku ulika uunkulungu wawo. Shika otatu shi ningi nelalakano lyoku ya yambulapo nokuya nkondopeka, ya tsikile niipewa yawo,” ta gwedha po.
Okwa ti okwa tegelelwa aagundjuka ya ka ulike iihongomwa mbyoka ya nduluka yoyene, osho wo iikulya yopamuthigululwakalo yomaludhi. Okwa ti aagundjuka oyendji oye na omadhiladhilo gokwiilongela yo yene, ashike ka ye wete ondjila ya nkene taya tameke, a ti omauliko ngaka ogo ompito ombwaanawa kuyo.

Okwa hiya aakalimo yomomudhingoloko ya kale ya holoka pethimbo lyomauliko, yo ya tyapule pamwe noku tala nkene aagundjuka taya longo okwi yambula po.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here