Aanambelewa mEenhana ya kutha ombinga momaudhano

0
92

Maria Namupala
EENHANA

Omolwa omumvo tagu ka dhilongela iikondo nomahangano ga yooloka moshilongo ohaga unganeke oshituthi shokomumvo sha hugunina moka aaniilonga ayehe ha yeya pamwe nokunyanyukilwa ehulilo lyago.

Aaniilonga melelo lyondoolopa ya Eenhana moshitopolwa sha Ohangwena oya ningi ondjokonona oshiwike sha zi ko, sho ya longekidha esiku ndyoka lyokuhangana pamukalo gwa yooloka.

Omunambelewa miipambele yoshigwana mondoolopa ndjoka Paulo Shilongo okwa yelitha kutya oyali yeya po nomadhiladhilo opo yuunganeke esiku lyawo, mono aaniilonga taya kutha ombinga momaudhano ga yooloka.

Shilongo okwa thamuna kutya aaniilonga ayehe koonono oya kutha ombinga muudhano ngaashi etanga lyokoompadhi, volley ball, etanga lyomokambamba, uuholo, uukalata, okumatuka na wulwe owundji.

Ta gwedha po kutya olundji aaniilonga ihaya mono ompito okukutha ombinga momaudhano ga yooloka, nelelo lyondoolopa olya mono ompito yo opala opo ya unganeke omaudhano moka taya thigathana po, yo taya nyanyukilwa pamwe.

“Ohashi kala sha simana uuna aaniilonga ye na omalutu ga kola noga pama, omaudhano ohaga tungu omalutu gaantu, go taga tula uuluyi wawo pomahala, shika otashi nkondopeke omalutuu, okuga tunga po, go ga kale ge na oonkondo ethimbo alihe, noku kala taya vulu okulonga sha,” Shilongo ta gwedha po.

Okwa yelitha kutya aanambelewa yoondondo dha yooloka ayehe oya kutha ombinga momaudhano agehe mono omunashipundi gokansela Julia Shikongo a matuka nokwa kangele ayehe methigathano lyokumatuka, omanga omunambelewa omukuluntu melelo ndyoka Walde Ndevashiya naye a kutha ombinga mokutondoka.

Ta tsikileko ta ti elalakano lyawo oyali ya hala opo ya tyapule nokuhulitha po iilonga yawo yomumvo pamukalo gwa yooloka,, taya nyanyukilwa pamwe nokuuvila uugumbo pamwe naaniilonga mboka haya tsakanene owala mehala lyiilonga.

Okwa ti otaya kala taya unganeke omaudhano ga yooloka momukokomoko gomumvo, yo ya dheulile aaniilonga yawo omaudhano, yo taya yambula po ohokwe yawo yomaudhano. Ta tsikileko ta ti aaniilonga oyu ulike elongelo kumwe, noya dhana mombepo ombwanawa.

Pehulilo lyesiku sho omaudhano agehe gapwa, oyali ya pewa omagano goombandi oonzapo nuushikependjewo nelalakano lyokutsa mboka yiitulamo omukumo, opo woo ya kuthe ombinga momaudhano omumvo twa taalela. Ta ti aaniilonga oya hokwa iinyangadhalwa yomaudhano, notaya tsikile nayo aluhe.
Ta tsikileko ta kumike omahangano niikondo ya yooloka ya kale taya unganeke iinyangadhalwa yomaudhano, moka aaniilonga oyo ayeke taya kutha ombinga nokuhangana, unene mokati komumvo, yo taya tungathana pamadhiladhilo nopalutu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here