Omashongo ga palamena aagundjuka naga kondjithwe

0
107

Maria Namupala
ONIIPA

Omolwomashongo ga taalela aagundjuka pethimbo ndika, aagundjuka moshitayi sha Auala oyi imanga kumwe mo ku ga kondjitha unene pethimbo ndika.

Oshiwike shika aagundjuka mbaka oya gongala mongeleka yaNiipa pamwe naakokele opo ya kundathane.
Omuwiliki gwaagundjuka pamwe newiliko lye Ester Sakaria okwa yelitha kutya oyali yi ithana omutumba nguka owina, opo ya gunwe noku kumikwa kaakokele mboka ye ya nale, no yeshi oshindji unene ngele tashiya kiinima ya pamba onkalathano.

Momuuhalo moka omwa kuthwa ombinga kaakokele ya za komagongalo agehe geli moshitayingerki sha Auala. Gumwe gomuyo Festus Uusiku a za kegongalo Oshitutuma okwa kumike aagundjuka ya kutheko iiholelwa iiwanawa kaavali, yo taya kala taya pula omapukululo.
“Omundji yomune omwiiningi ookakombo ilitha kanzi igalula, ne ka mu na nduno sho tamu kutha mo, oyendji mwadhini aavali yeni ashike tseyeni kutya uudhigu onawu ke ya eta mu galukile kuyo, taambeni aluhe omakumagidho gaavali ne ta mu kala ta mwe ya simaneka aluhe noku pula shoka nenge mpoka mwaa uvite, molwaashoka aakuluntu oye shi oshindji,” Uusiku ta ti.

Okwa gwedha po ta ti uuna aagundjuka yi imanga kumwe nena otaya vulu okukondjitha omashongo ngoka noku ga sinda. Okwa ti aagundjuka naya kale aluhe taya longekidha omitumba ngaashi ngoka, yo ndungikwe kaakokele, shoka itaala otashi ya kwatha mokulundulula oonkalamwenyo dhawo.

Gumwe gomaavali mboka ya li moshigongi Anna Gustav gomOniipa okwa yelitha kutya yamwe yomaavali oya ndopa okutekula omaluvalo gawo nomikalo ndhoka dhu uka, nopendji ihaya pukulula omaluvalo gawo oya fa ashike ye ga ekelela. Okwa ti oku ekelela itaku kwatha oshoka
ombedhi otayi ka galukila komukuluntu oye tuu ngoka.

Okwa pula aagundjuka ya dhiginine egalikano nokugongala poohapu dhOmuwa, nena otaya ka sindana mu kehe shoka taya lalakanene. Okwe ya kumike ya kale haya hungile naakuluntu yawo momagumbo yo taya etha omikalo dhokukala pomanwino, mpoka ihaapu zi iinima iiwanawa.
“Pakutala onkalo yeputudho lyomunona momagumbo olya yooloka, molwaashoka opuna aavali yamwe yena oshimpwiyu noyana, yo yamwe ohayati owala walye, ashike natu koneke kutya uuyuni ongwee tawu yolo, ihe hakanona koye,” Gustaf ta ti.
Kakele kiipopiwa nomaguno ngoka ga li ko aakulupe oyali ya telekelwa omwiha gowina, noya pewa omagano kaagundjuka. Sakaria okwa ti oya tekamo oshindji, no ta ya kala ta ya longekidha omitumba ngaashi nguka.
Oya pandula omakumagidho nomapukululo ngoka ya pewa, okweenda ondjila yu uka no yi na elago.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here