Elongo lopombada olo la pumbwa unene eyambidido

0
34

Efimbo eli lofikola tai tameke okwa pumbwa opo oshinima shehongo, unene oshinakuwanifwa sheefuto dehongo opo shi popiwe koo ku talike kutya okaana okaNamibia otaka kwafelwa ngahelipi opo ka mone ehongo noke uye ponghatu opo pe na ounina moiwana ikwao mounyuni.

Omudo ou wo 2018, okwa didilikwa kutya oo omudo omo eefikola dihapu moshilongo ashishe da pula opo ovadali va shakeneke epangelo ondjilakati mokulanda oifo noikwafifohongo ikwao ya pumbiwa kounona.

Ashike ovadali vahapu ove li omhinge noshinima eshi shoku shakeneka epangelo ondjilakati ngeenge tashi uya kehongo lopetameko.
Heeno shili onhotwaveta yeumbo lopashiwana otai ti kutya ehongo lopetameko nali kale loshali, ashike ngeenge ota shi talwa nawa, okatendo oko oka pumbwa oku talululwa.

Pamwe ehongo lopetameko nalikale loshali kombinga, yoo ombinga imwe ovadali tava tale ko opo epangelo li dule okutala ovo veli koiputudilo yopombada.

Ngee taku popiwa ehongo li kale loshali ombinga imwe, ngeno naku tale ashike kovahongi keengulu dofikola nokounima ngoo vamwe vamwe mwa kwatelwa omashina, voo ovadali navo tave ya mo, ngaashi naanaa sha kala nale.

Omayele a yandjwa kumunista wouhaku Bernhard Haufiku nokuvakwao vahapu oyoo ngeno ehongo lopombada li kale olo loshali. Eshi oshi li mondjila. Shaashi ehongo lopombada olo li na ondilo neenghono –ofikola yoo vene vene mwa kwatelwa omambo, voo vali ovanhu ovo veli koiputudilo yopombada ovo ve na eemhumbwe dihapu okuyelekanifa nounona veli peefikola dopedu.

Ngaashi eefikola tadi tameke ngaha, ovadali ovo ve na ounona tava yi keeunivesiti ove li monghuo ina onghambe. Kakele komambo nomalishangifo oo e na ondilo kamana, vahapu vomovanafikola ovo veli koiputudilo yopombada ihava di momaumbo ovadali vavo. Shiimba eepelesenda ashike 15 ngee odihapu hadidi momaumbo avo, oku yelakanifa neepelesenda 85 fiyo 95 dounona ovo veli peendodo dopetameko hava di momaumbo ovadali ile ovatonateli vavo. Ile nee ngee ihava di momaumbo, oveli momihandjo, mefiloshisho lepangelo omo hava li oshali.

Ashike ovo tava i kounivesity, omudali okuna okulipyakidila nokulanda oikulya, okufuta oflat ile ohostela noshiendifo shokuya kofikola, ye opo ngoo taka kikimba nomayovi oregistration, hano oku li nyolifa.

Eshi otashi ulike kutya ponhele yokupupaleka, eenghalamwenyo daavo have li hongo nawa va pite opo ve uye va kufe ko oshilongo, ohadi ende vali tadi djuupala. Ponhele yokuyandja olupandu kwaava va longa noudiinini opo eenghalamwenyo davo di pupalekwe, ova fa vali tava fininikwa molwaasho va longa nawa.

Namibia naye okwa pumbwa oku kufa ko oshiholelwa shaBotswana omo ehongo lomoiputudilo yopombada loshali.
Eshi otashi kala shimwe shomoinima oyo hai yandje omukumo kounona opo ve li honge nawa shaashi ove wete ouwa uli komesho molwa okuli honga nawa.

Oto hange okaana ka pita nawa oGrade 12 ndele okeli vali meumbo shaashi kape na oshimaliwa sho registration. Ile to hange ovakulunhu tava i kEyakulo lOshiwana tava indile ovafinghenda opo va futile ounona vavo oshimaliwa shoregistration koUnam ile koNUST.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here