Ethigathano lyoomusika monooli ishewe mowela

0
38

Maria Namupala

ONDANGWA-Aagundjuka oyendji moshilongo otaya kondjitha mokuyambulapo oonkalamwenyo dhawo, nande yamwe yena nale iilonga otaya kambadhala woo ya totepo oompito dha yalwe mboka kaa yena etemo no yena uunongo wi ili nowi ili.

Okwa longekidhwa oshituthi showina mono kehe omugundjuka ngoka ena uunongo woku imba oongalo, kundanisa oshowo ooDJ ndhoka dhishi nawa oku dhana oongalo ndhoka dhili pethimbo. Oshiindingili shika oshali sha ningwa oshikando shotango mo 2014.

Omuunganeki Fillemon Aangombe atseyika nawa Filly-zo, okwa yelitha kutya omolwa ompumbwe yiiyemo inaya vula okuunganeka oshiindingili shoka mule woomvula dha piti noya tokola opo yeshi galule mowela, yo taya thigathanapo ngaashi shili elalakano lyawo.
Filly-zo tati oya hala opo aagundjuka mboka yena iipewa ya yooloka ya kale taya thigathanapo nokuulika uunyakwa wayo, unene pethimbo ndika sho haya tsakanene nuudhigu, tati okuna omukumo kutya omanyakwa ogendji otaga kutha ombinga ngaashi yali yeshi ulike omumvo ngoka.

Okwati ethigathano ndyoka olyali lya ningilwa mondoolopa yOngwediva, nonuumvo olya thanekwa li kale mondoolopa yOndangwa, moka aagundjuka taya ka tsakanena nuunene mboka haya kala monooli yoshilongo.

“ Ondali nda tula uukuni kumwe nooyakwetu notwa mono kutya osha pumbiwa opo tu longekidhe omathigathano gaandanisi monooli yoshilongo, oshowo aahikingalo naayehe ya tumbulwa metetekelo, oshoka iinima oyindji ohatu yi uvile owala koshilandopangelo, otwa longekidha opo omathigathano ngaka ga ka kaleko mbala nuumvo naashika otashi ningwa oshikando oshitiyali,” Filly-zo ta gwedhapo.
lwotango muDesemba omvula ndjika no tashi kala shafa omalolelo getu,” Mulokoshi tati ngaaka.

Ethigathano ndika olya tengenekwa li ka kuthwe ombinga komanyakwa ngoka taga ka ulike ohokwe yawo pethimbo sho ethigathano ndika tali ithanwa (065 music award ), tati shika osha pendula omadhiladhilo gawo, molwaashoka moshigwana omuna aantu yena iipewa ya yooloka noya pumbwa okuhanganithwa nokweetwa pamwe yo taya gandja iiholelwa nenwethemo ewanawa, kwaamboka yeli natango momitumba inaaya hala okuzamo.

Filly-zo ta gwedhapo kutya elalakano lyawo okugandja ompito kaagundjuka ya ulike iitalenti yawo . “ tse onga aayunganeki yethigathano ndino otwa mono kutya aagundjuka yiipewa ya yooloka moshilongo shetu oyafa ya ethelwa pevi noyendji oyena iipewa mbyoka ya pumbwa ku ulikwa noya pumbwa ku pewa okashona komoondjato uuna kwa monika ngoka ha nyanyudha evule yakwawo, yo ya tse woo yakwawo omukumo mboka inaaya hala ku ulika iitalenti yawo nonande ye yina,” ta tsikileko ngaaka.

Ehigathano ndika olyeegulukila aagundjuka aaNamibia haya kala monooli yoshilongo noyena omimvo okutameka po 19-26, noofooloma dhomaudhitho otadhi kala dha pita mbala, moka taya ka tulamo omaudhitho gawo, yo ya talike ngele oyaadha iitsa yokuyapa ompito ya vule okukutha ombinga methigathano olyo tuu ndyoka.

Ta tsikileko kutya otaku ka gandjwa omasindano ga yooloka kwaamboka taya ka sindana, nonande a yelitha kutya konyala oongundu adhihe ndhoka tadhi ka kutha ombinga otadhi ka sindana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here