Ngoloneya Kankoshi a talele po oosikola mOshikoto

0
36

Maria Namupala

OLUKONDA-Ngoloneya goshitopolwa Oshikoto okwa tsikila okutalela po omamnongelo moshitopolwa she ngaashi shi li ondjigilile etameko lyomumvo kehe.

Henock Kankoshi okwe shi pondola mokutalela po omanongelo miikandjohogololo ya yooloka, no inaa tseyithila nando omanongelo ngoka. Ashike okwa tsakanene po,naalongwa osho wo aalongi manga taya ningi egalikano lyongula.

Oshiwike sha zi ko okwa talelepo osikola Uukumwe tayi adhika mOshivelo, osho wo osikola yOlukonda omanga nosikola ya hgunina metalelo ndyoka oyo Oshigambo. Mepopitho lye pOlukonda okwa indile aalongwa yi itulemo melongo molwaashoka oyo aaleli yomonakuyiwa.

Kankoshi okwa ti “ nando omumvogu gwa li nomashongo gamwe inaa ga kandulwa po , gamwe otwe ga kondjitha noku ga sinda’Ashike gamwe onkene getu taalela, nondi inekela kutya ngele otwa longele kumwe otatu kala twe ga sinda nuumvo,’ ta ti ngaaka.

Ngoloneya okwa ti omolwomwaalu gwaanona tagu indjipala, na yamwe okwa konekwa taya ende oondjila oonde okuya komanongelo, okwa tungwa oosikola oompe moshitopolwa opo ku fupipalekwe iinano. Okwa kumike aalongwa yi itulemo melongo lyawo, yo taya kala ye shi shoka taya lalakanene moonkalamwenyo dhawo. Okwe ya dhimbulutha kutya onkalamwenyo kondje yolugumbo lwosikola ondhigu onkene oya pumbwa ya longithe ethimbo yeli na ngaashingeyi, nokwe egulula iiyelo yoonkalamwenyo dhawo.

“Onda hala okumu kumika manga mu li petameko lyomumvo oshikako shotango kutya vulikeni ne simaneke aalongi osho wo aavali yeni, nokugwanitha po iilonga niithigilwalonga ayihe yosikola, otamu pondola mwa ayihe tamu lalakanene uuna muna esimaneko lyaakuluntu nomuna ohokwe yelongo,” Ngoloneya a gwedha po ngaaka.

Okwa ti naya vulike kompango yosikola, yo taya kwashilipaleke kutya oyu uvako nawa shoka omulongi ta longo, yo taya kala taya pula omapulo mpoka kaaya uvite opo ya kwathelwe, yo ya vule okuhuma komeho nawa.

Okwa indile aavali ya kale ye na ekwatathano naalongi, noku putudha oyana pamwe naalongi. Okwe ya kumike ya kale aanamikalo, yo ohaya ihumbata nawa poosikola. Okwa kumike wo aalongi ya gwanithe po aluhe iilonga yawo, yo ya kale noku pukulula aalongwa.
Okwe tya indile ya kale iiholelwa iiwanawa kaalongwa, nokulonga aluhe shoka shi li mondjila noshu uka, tashi lundulula oonkalamwenyo dhaalonga notashi ya kwatha ya pondole melongo noku mona iitsa mbyoka tayi ya ukitha komeho.

Okwa uvaneke ta tsikile nokutalela po oosikola ndhoka dha hupako, nokwa ti odhindji oye dhi tothamo pamwe nombelewa ye, ta ti shika okwa tokola eshi ninge omanga petameko lyomumvo, ye tatsu omukumo aavali, aalongi oshowo aalongwa ya longe muukumwe.
Osikola Olukonda oyina ondondo ontihetatu sigo 12, nopuna aalongwa yeli 210. Omukuluntuskola mpoka Joseph Kamenye okwa ti aalongwa osho wo aalongi oyi itulamo melongo, nokwa holola kutya ohayi pititha nawa unene ngele tashiya kiizemo yondondo 10 no 12.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here