Oopoloyeka ta dhi ngushupaleke onkalamwenyo

0
50

Maria Namupala

OLUKONDA-Oshilyo oshikwatelikomeho shopoloyeka yedhina Nakambale osha kumike oshigwana opo shi longithe uunongo mboka shi na okunduluka po iilongomwa ya yooloka. Johana Abed ngoka ta wilike opoloyeka yokutunga oontungwa mOlukonda moshitopolwa Oshikoto okwa kumike oshigwana shi longithe uunongo washo nomake gasho oku eta po iilongomwa iipe no ya yooloka.

“Olundji nopendji moshigwana shetu aantu ohaya kala taya nyenyeta nokupula epangelo li yape iilonga yo yamwe taya gandja ombedhi nuusama kepangelo omolwonkalo yokwaahena iilonga, ashike oshinima shika oshipu noonkondo, omanga tuna uunongo wa yooloka omuntu oho gongala pamwe nooyakweni, to talele po omahala ga yooloka nokutala nkene aantu taya longo nokukambadhala yiimonene iiyemo kuyo yene yo taya tsakaneke epangelo ondjilakati,” Abed ta ti.

Oshiwike sha ziko otwa talele po opoloyeka ndjika yokutunga oontungwa osho wo iinima yilwe. Ndjika otayi, adhika moshikandjohogololo Olukonda, na oya lukilwa omuhongi omuSuomi, Nakambale. Oya tungwa po kaakiintu yomomudhingoloko gwaLukonda. Opoloyeka ndjika oyi li popepi negumbo lya Johana Abed, ngoka woo ye omuwiliki gwayo. Moonkundathana naye okwe tu pe ondjokonona yayo a ti ndjika oya totwa po kaakiintu aaNamibia momumvo 2007. Aakokoli oya ndhindhilike nkene ya li taya longo nuudhigu, molwonkalo yokwaahena iilonga na oya tokola yi ilongele yoyene.

Kuku Johana nonande eli mepipi lyoomimvo 80 nokuna uunkundi womeho, okwa ti oha tungu oontungwa, iimbamba, omalilo na kehe shoka hashi vulu okulongwa noombale.

Okwa ti aasamalia aasahenda oye ya tungile etungo lyopoloyeka yawo moka omo ya kala haya tungile, nonande pethimbo lyiilonga yomomapya kehe gumwe oha tungile kaandjawo, yo taya eta iitungomwa yawo popoloyeka mpoka uuna ya mana opo mbika yi vule okulandithwa po yo yiimonene iiyemo okwi ikwatha.

Oya ti uulema womeho nenge uunkundi wago inawu ya imba okulonga iilonga yawo mbika.
Okwa itaala kutya oopoloyeka odhindji moshilongo otadhi nkondopeke aakwashigwana, tadhi yambula po oonkalamwenyo dhawo nokudhi humitha komeho, dho tadhi ya kumike kaaya shune monima nokusholola, ihe ya kale yeshi shoka taya lalakanene.

Ta ti kakele koopoloyeka dhokutunga oontungwa moshigwana omuna woo aantu naanuunongo oyendji, taya vulu okutota po oopoloyeka dhawo dhilwe, yo ta yi imonene iiyemo mbyoka tayi ya kwatha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here