Ya tungilwa ondunda yokulala

0
88

Maria Namupala

ONDANGWA-Aanegumbo limwe mOndangwa oya ningi ooyene yondunda yokulala yopashinanena sho aatelelipo aAmerika ye ya tungile ondunda ndjoka.

Ongundu yaAmerika yatano mboka ya li molweendo lwiiwike iyali momasiku 14 moNamibia, oyali ya tokola ya tungile omunegumbo gumwe ondunda yokulala. Oya landa iilongitho ayihe tayi vulu okuthikamitha po ondunda ndjoka, noyeyi tungu uule wesiku limwe.
Mwene gwegumbo ndyoka Jonas David okwa ti oya kala haya lala mondunda yomwiidhi. A ti ndjoka ka ya li nando yi na egameno lya sha molwaashoka ota ya vulu okulika kiilikama. “Nonande handi kwathele pendiki lyokukwatha aanona yoothigwa naamboka yeli monkalo ondhigu oshimaliwa shoka handi mono ihashi gwanitha po oompumbwe dhegumbo adhike, oshoka omukulukadhi gwandje iha longo nondina woo okukwathela aanona yetu noompumbwe dhesiku kehe megumbo,” David tati.

Omukuluntu gosheendo shaAmerika ngoka eli woo omunongeki mu yimwe yomiiputudhilo moshilongo shawo Peter Dennee okwe ende pamwe naalongwa yane, mboka nayo ya kutha ombinga methikamithe po lyondunda ndjoka.

Dennee okwa yelitha kutya okwali a talele po Namibia lwotango mo 2010, mono natango ali eya mo 2014, ta ti okwali a mono kutya yamwe yomaaNamibia otaya hupu nuudhigu ,nonande taya kambadhala oya pumbwa okuyambulwapo.

Ta ti metalelo po lyawo etiyali oya li ya ningile aantu yomomudhingoloko gwOndangwa iikunino, moka oyendji ya kala haya longo nokukuna iiyimati niilikolomwa yawo.Okwa ti nonande ooyene yiikunino mbyoka ya li taya ulike eitulemo, inaya vula okuya komeho omolwa onkalo yombepo nompumbwe yomeya.

Oya li ya kwathele metote po lyiikunino ihamano, mbyono ya kala yi li miilonga noya kwathele aakalimo yomoshilongo omauwanawa ogendji, unene pethimbo ndyoka onkalo yombepo yali ohwepo lela.

Ta gwedhapo kutya molweshongo ndyoka oyali ya tokola woo pamwe naalongwa ye ya talelepo oshilongo shika, nonuumvo oya tulapo omadhiladhilo ya tothemo omukalimo gomOndangwa ngoka ta tungilwa ondunda yokulala, naashika okwa yelitha kutya osha ningwa mekwatelokomeho lyendiki tali ithanwa Oonte mekwatelokomeho lya Petrina Shiimi.

Okwa ulike olupandu nenyanyu lye mokutala nokumona aaNamibia taya kambadhala okuhuma komeho, ashike oya pumbwa okutsuwa omukumo yo ya nkondopekwe ya vule okuyambulapo nokuhumitha komeho oonkalamwenyo dhawo.

Dennee okwa holola kutya ondunda ndjoka oya pula ooN$ 10 000, lwaampoka opo yi thikamithwepo niimaliwa mbyoka okwe yi gongele pamwe naalongwa ye mboka yena oshimpwiyu noonkalamwenyo dhaantu.

Kakele kondunda ndjoka ya tungwa oyali woo ya landa iikulya mbyoka ya topolele aanamagumbo yatano momudhingoloko ogo tuu ngoka, niikulya mbyoka ongaashi uusila wepungu, omagadhi, oosuuka niipumbiwa yilwe yomegumbo. Okwati otaya tsikile okugandja omakwatho uuna ya mona ompito okutalela po Namibia.

David okwa pandula sho a tungilwa ondunda ndjoka, nokwati oya kala taya lala nuudhigu nothina mondunda yawo ndjoka yomwiidhi pamwe naanegumbo lye.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here